Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Anglų ir kitos užsienio (prancūzų/rusų/vokiečių) kalbos pedagogika (anglų k. - Pedagogy of English and Another Foreign (German/French/Russian) Language)

Studijų krypties grupė

Ugdymo mokslai

Studijų kryptis

Pedagogika

Studijų krypties šaka

Dalyko pedagogika

Švietimo sritis

Švietimas

Švietimo posritis

Edukologija

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių, prancūzų, rusų, vokiečių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Ugdymo mokslų bakalauras
Pedagogas

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6116
Bakalauro diplomas, 6116

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-40

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121MX007

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450111

Finansinės grupės kodas

1.4

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-01
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Studijų programos tikslas(-ai):
Parengti anglų ir kitos užsienio kalbos bakalaurą, turintį komunikacinius kalbų gebėjimus C1 lygiu, ir profesionalų anglų ir kitos užsienio kalbos pedagogą kaip universalų kalbų specialistą.
Studijų rezultatai:
įvykdę studijų programą Anglų ir kitos užsienio (prancūzų/rusų/vokiečių) kalbos pedagogika absolventai:
- Įgys kalbos, literatūros, kultūros ir pedagogikos žinių ir jas taikys praktinėje veikloje.
- Gebės vykdyti mokslinius tyrimus.
- Įgys specialiųjų gebėjimų: kalbos mokymas ir mokinių ugdymas; gebėjimas naudotis technologijomis.
- Įgys socialinių gebėjimų: veikla bendradarbiaujant.
- Įgys asmeninių gebėjimų: dėmesys kokybei, mokymosi autonomiškumas; kritinis ir analitinis mąstymas.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Į studentus orientuotas mokymas, pagristas pagrindiniais studijų metodais: paskaitos (tradicinės, probleminės, diskusinės), akcentuojantys dėstytojo darbą; pratybos ir seminarai, pagrįstos užduotimis; diskusijos problemai spręsti sudarytoje grupėje, pagrįstas problemų sprendimu; individualių ir grupėse pranešimų rengimas, pagrįstas grupiniu darbu; kolegialus vertinimas arba recenzavimas, grindžiamas įžvalgomis; studento savarankiškas darbas: rašto užduotys; mokslinio tiriamojo darbo projektai, pagrįsti moksliniais tyrimais; informacinių technologijų taikymas; pedagoginės praktikos (vidurinėje mokykloje, gimnazijoje), mokymasis darbo vietoje.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Visi studijų programos dalykai vertinami pažymiais (10 balų skalė). Taikomi pasiekimų vertinimo metodai: visi pažymiai yra kaupiamieji – egzaminai raštu arba žodžiu; tarpinių ir baigiamųjų užduočių vertinimas, testavimas, pranešimų, referatų, projektų rengimo ir viešų pristatymų aptariamasis vertinimas, užduočių raštu (rašinių, komentarų, pamokų ir kt. konspektų vertinimas); pedagogikos ir dalyko bakalauro baigiamojo darbo viešas gynimas.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
90 ECTS pagrindinių studijų krypties dalykai
90 ECTS gretutinių studijų dalykai
30 ECTS pedagoginių studijų dalykai ir 30 ECTS pedagoginė praktika
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Prancūzų/rusų/vokiečių kalbos
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Surinkus 240 ECTS kreditų suteikiamas dvigubas kvalifikacinis laipsnis: dalyko pedagogikos, anglų ir prancūzų/rusų/vokiečių kalbos bakalauro laipsnis, pedagogo kvalifikacija.