Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Kūno kultūros ir sporto pedagogika (anglų k. - Physical Education and Sport Pedagogy)

Studijų krypties grupė

Ugdymo mokslai

Studijų kryptis

Pedagogika

Studijų krypties šaka

Dalyko pedagogika

Švietimo sritis

Švietimas

Švietimo posritis

Mokytojo su dalyko specializacija rengimas

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Ugdymo mokslų bakalauras
Pedagogas

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6109

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Ištęstinė, 5,5, Metais
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavusi institucija, akreditavimo terminas

Studijų kokybės vertinimo centras, 2024-08-31

Akreditavimo įsakymas

SV6-37

Akreditavimo vertinimo išvados

SV4-276 2017 - BA SU Kūno kultūra.pdf

Valstybinis kodas

6121MX039

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450114

Finansinės grupės kodas

1.4

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Būsimieji dalyko pedagogikos, sporto bakalaurai, mokytojai studijuoja įvairius pedagogikos, psichologijos, judesių kultūros ugdymo, kūno kultūros ir sporto vadybos, sporto biomechanikos ir biochemijos, turizmo ir orientavimosi sporto bei kitus dalykus.
Praktinės studijos vyksta trimis etapais: praktika integruota su atitinkamu dalyku, kūno kultūros mokytojo/sporto pedagogo dalykinės praktikos. Studentai susipažįsta su kūno kultūros mokytojų/sporto pedagogų funkcijomis, jų vaidmenimis, mokinių fizinio ugdymo(si) proceso planavimu ir organizavimu. Praktikos apibendrinamos pedagoginių studijų baigiamuoju darbu. Praktinių studijų trukmė - 800 val.
Kūno kultūros studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą.