Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Kūno kultūros ir sporto pedagogika (anglų k. - Physical Education and Sport Pedagogy)

Studijų krypties grupė

Ugdymo mokslai

Studijų kryptis

Pedagogika

Studijų krypties šaka

Dalyko pedagogika

Švietimo sritis

Švietimas

Švietimo posritis

Mokytojo su dalyko specializacija rengimas

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Ugdymo mokslų bakalauras
Pedagogas

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6114

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Ištęstinė, 5,5, Metais
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-37

Akreditavimo vertinimo išvados

SV4-276 2017 - BA SU Kūno kultūra.pdf

Valstybinis kodas

6121MX039

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450114

Finansinės grupės kodas

1.4

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2023-04-26
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Programos tikslas yra rengti ugdymo mokslų bakalaurus, gebančius suvokti ir vertinti fizinio ugdymo ir sporto raidos tendencijas, valdyti skirtingo amžiaus bei gebėjimų ugdytinių judesių lavinimą(si), formuoti fizinio aktyvumo įpročius visam gyvenimui.
Studijų rezultatai:
Bendrosios kompetencijos:
Formuojamos šios bendrosios kompetencijos: mokėjimo mokytis: studentas tampa savarankišku už savo mokymąsi atsakingu žmogumi, gebančiu kelti ir pasiekti mokymosi tikslus, suvokiančiu mokymosi visą gyvenimą svarbą; komunikavimo: studentas moka bendrauti verbaliniu ir neverbaliniu būdu; gauti, suprasti, perteikti informaciją; pažinimo: perprasdamas naujus dalykus studentas patiria pažinimo džiaugsmą; socialinė: tampama sąmoningesniu, atsakingesniu, aktyvesniu, gerbiančiu kitus asmenis žmogumi; iniciatyvumo ir kūrybingumo: įgyjamos žinios, patirtis įgalina pasitikėjimą savo kūrybinėmis galiomis; asmeninė: studentas tampa oriu, savimi pasitikinčiu, sąžiningu, atsakingu, nebijančiu susidurti su sunkumais, mokančiu įveikti sunkumus, objektyviai vertinančiu save ir savo poelgius žmogumi.
Dalykinės kompetencijos:
Absolventai gebės: nustatyti mokinių ir fiziškai aktyvių asmenų sveikos gyvensenos, sportinių rezultatų siekimo poreikius; formuoti fizinio aktyvumo įpročius; valdyti judesių lavinimą per pamokas ir neformalaus sportinio ugdymo veiklas; spręsti mokinių ir fiziškai aktyvių asmenų motyvavimo fizinei veiklai problemas; taikyti efektyvias fizinio ugdymo pamokos ir neformalios fizinės veiklos metodikas; atlikti mokslinius tyrimus.
Numatomi studijų rezultatai:
Absolventai įgyja fizinio ir sportinio ugdymo pagrindus, gebėjimą taikyti interdisciplinines fizinio ugdymo ir sporto žinias; parinkti ir taikyti efektyvias judesių mokymo technologijas įvairaus amžiaus ir sportinio meistriškumo ugdytiniams; atlikti ugdomąją, šviečiamąją, preventyvią veiklą formalioje ir neformalioje fizinio ugdymo ir sporto ugdymo/si aplinkoje; formuoti fizinio aktyvumo įpročius, teikti paramą mokiniams, bendrauti ir bendradarbiauti su socialiniais partneriais, įvairaus amžiaus bei gebėjimų ugdytiniais; planuoti ir atlikti ugdymo tyrimus, pagrįstus įvairiomis metodologinėmis koncepcijomis.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Taikomi tradiciniai bei netradiciniai inovatyvūs studijų metodai: paskaita, diskusija, atvejo analizė, darbas grupėje, fizinio ugdymo ir sporto ugdymo proceso stebėjimas ir analizė, projektų metodas, ugdymo situacijų sukūrimo ir sprendimų paieškos metodas, mokslinės metodinės literatūros ir ugdymo praktikos analizė, netradicinių užduočių sprendimo metodas, minčių lietus, refleksija ir kt.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Vertinant studijų rezultatus taikoma dešimtbalė kriterinė skalė ir kaupiamoji vertinimo sistema. Atsiskaitomosioms dalims suteikiami svertiniai koeficientai. Jų dydį lemia siekiami studijų rezultatai, kurie suponuoja studento savarankiško darbo apimtį.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Glaudžiai susisietos dvi pedagogo rengimo dalys. Pagrindinio studijų dalyko studijų rezultatai siejami su sporto srities studijų rezultatais, akcentuojant judesių mokymo ir lavinimo sąsajas per fizinio ugdymo pamokas, sporto treniruotes ir neformaliojo ugdymo pratybas. Programa aiškiai struktūruota. Ją sudaro trys blokai (pagrindinės studijų krypties, mokyklos nustatytų ir studento pasirenkamų dalykų, individualiųjų studijų). Dalykai apjungti atsižvelgiant į jų uždavinius, studijų rezultatus.
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Programoje 30 kreditų skiriama individualiosioms studijoms. Individualiųjų studijų dalykus studentai pasirenka iš siūlomų Vilniaus universitete.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijų programa orientuota ne tik į specialistų, galinčių dirbti bendrojo ugdymo mokyklose ar sporto mokyklose rengimą – siekiama ugdyti kompetencijas, leidžiančias programos absolventams kitaip sėkmingai integruotis darbo rinkoje – rasti savo nišą fizinio ugdymo ir sporto sektoriuje, gebėti sukurti darbo vietas sau ir kitiems. Rengiami specialistai gali sėkmingai dirbti ir su sportinių rezultatų siekiančiais ugdytiniais, ir su įvairaus amžiaus žmonėmis.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventai gali dirbti bendrojo ugdymo mokyklose, sporto mokyklose ir kitose sporto mokymo įstaigose, gali realizuoti neformaliojo vaikų švietimo programas, dirbti sporto klubuose kaip treneriai, organizuoti ir vykdyti individualią veiklą.
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventai gali tęsti studijas Ugdymo mokslų (M) krypčių grupės magistrantūros studijų programose.
Programos aprašymo santraukos parengimo ir atnaujinimo datos:
2023-04-04.