Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Pardavimų ir logistikos vadyba (anglų k. - Sales and Logistics Management)

Studijų krypties grupė

Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis

Vadyba

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Vadyba ir administravimas

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Verslo vadybos profesinis bakalauras
Vadybininkas

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6613

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6531LX028

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550413

Finansinės grupės kodas

2.7

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2017-02-01
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Pardavimų ir logistikos vadybos studijų programa skirta rengti kvalifikuotus profesinio bakalauro pardavimų ir logistikos vadybos specialistus, suvokiančius pagrindines šalies bei tarptautines transporto ir logistikos sistemas, turinčius aktualių ir naujausių transporto ir logistikos verslui mokslo žinių, gebančius prognozuoti, planuoti, organizuoti nenutrūkstamą darbo procesą logistinėse įmonėse ar jos padaliniuose, organizuoti pardavimą, gamybą ar sandėliavimą, užtikrinti veiklos kokybę, koordinuoti šalies vidaus ir tarptautinę prekybą, pasitelkiant pažangius pardavimo, rinkodaros, pardavimų logistikos, vadybos metodus, formuoti verslo įmonių pardavimų politiką, rengti prekybos technologiją ir asortimentą, įgyvendinti reklamos kompaniją, pritaikyti naujausias elektroninės prekybos bei komunikavimo technologijas, įkurti privačią prekybos įmonę ir jai vadovauti.
Studijų rezultatai:
LR prekybos įmonių steigimo tvarką, teisės aktus, reglamentuojančius pasirinktą veiklos kryptį. Valdyti pardavimų procesus, organizuoti darbo procesą prekybos įmonėje.
Rinkti ir analizuoti duomenis, reikalingus svarbioms, logistikos ir pardavimų problemoms spręsti.
Gebėti vertinti verslo aplinką, transporto plėtros tendencijas ir ypatumus, įkurti logistinę įmonę (padalinį).
Novatoriškai taikyti vadybos ir ekonomikos, taip pat kitų mokslų žinias logistikos ir pardavimų organizacijų vadybai ir verslo organizavimui, kurti logistikos įmones, planuoti, organizuoti, koordinuoti ir vertinti jų veiklą, parinkti kompleksines technologines, organizacines ir metodines verslinės veiklos valdymo priemones.
Numatyti pardavimų verslo galimybes, vykdant sąžiningą prekybą ir vystant socialiai atsakingą verslą šalies bei tarptautinėje rinkose, priimant sprendimus tiriant ir pasirenkant rinkas.
Analizuoti ir vertinti atskirų mokesčių įvedimo tikslus, atliekamas reguliavimo funkcijas ir jų įtaką ekonominiams procesams, suprasti ir analizuoti šiuolaikinės tarptautinės prekybos procesus ir jų reguliavimo metodus, pritaikyti pardavimų logistikos objektus tinkamam įmonės funkcionavimui.
Įvertinti prekių savybes ir jų laikymo sąlygas. Analizuoti ir taikyti ES bei nacionalinius teisės aktus, reguliuojančius prekių deklaravimą, muitinės procedūrų vykdymą bei muitinės formalumų atlikimą.
Mokėti atsakingai, kritiškai, nuosekliai reikšti mintis, iškelti problemas ir jas spręsti, lanksčiai, nestereotipiškai vertinti reiškinius, efektyviai ir tolerantiškai bendrauti ir valdyti konfliktus
Organizuoti ir vykdyti klientų bei konkurentų elgsenos, darbuotojų motyvacijos taikomuosius tyrimus, atsakingai parengti vadybinių sprendimų priėmimui reikalingą informaciją.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, pratybos, individualios ir grupinės konsultacijos, diskusijos, komandinis darbas, praktinės užduotys, skaičiavimo užduotys bei uždaviniai, probleminių situacijų ir atvejo analizė, plano sudarymas, savarankiškas darbas, literatūros studijavimas, planų bei projektų, fundamentaliųjų ir taikomųjų tyrimų, kitų rašto darbų, profesinės veiklos praktikos ataskaitų, kursinio darbo, baigiamojo darbo, prezentacijų rengimas, pristatymas ir gynimas.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studijų rezultatai vertinami semestro metu ir per egzaminų sesiją. Taikomas kaupiamasis vertinimas, kurio sudedamosios dalys nustatomos atsižvelgiant į dalyko specifiką, studijų dalyko rezultatus ir numatomus studijų (studijų programos) rezultatus. Į galutinį dalyko studijų rezultatų vertinimą dažniausiai integruojami šie elementai: tarpinių atsiskaitymų (pvz., kontrolinių, kolokviumų), savarankiškai atliktų darbų (pvz., plano, projekto, tyrimo ataskaitos, prezentacijos, kt. užduočių) ir egzamino įvertinimai. Dalyko studijose naudojama kaupiamojo vertinimo sistema bei atskirų studijų procese vertinamų elementų įtaka galutiniam įvertinimui, taikant dešimtbalę kriterinę vertinimo skalę, pateikiama dalyko apraše. Dažniausiai egzaminai vykdomi raštu, retesniais atvejais – raštu ir žodžiu. Į kai kurių dalykų studijų rezultatų tarpinio vertinimo procesą fragmentiškai įtraukiami ir patys studentai (vertina vieni kitų darbus bei užduotis, pateikia kritines įžvalgas.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Pagrindinės studijų krypties dalykų apimtis kreditais – 146 (su praktika).
Ekonomikos teorija, Aukštoji matematika, Dokumentų valdymas, Teisės pagrindai, Informacinės technologijos, Darbuotojų sauga ir sveikata, Įmonių ekonomika, Vadybos pagrindai, Visuotinės kokybės vadyba, Rinkodaros pagrindai, Tyrimų metodologija ir duomenų analizė, Organizacijų socialinė atsakomybė, Rinkos tyrimas, Prekių muitai ir draudimas, Apskaitos pagrindai, Specilaizacijos kursinis darbas, Prekių kodavimo ir identifikavimo sistema, Tarptautinės ekonomikos pagrindai, Logistika, Transporto logistika ir administravimas, Pardavimų logistika ir kt. Praktinės studijos vyksta trimis etapais: pažintinė, profesinės veiklos praktika, kurią studentai atlieka verslo praktinio mokymo firmoje „Biurometa“, baigiamoji profesinės veiklos praktika.
Specializacijos:
Jūrų tranporto technologijos
Prekių paskirstymo logistika
Pardavimų vadyba
Studento pasirinkimai:
Studentams sukurta galimybė studijų krypties žinias gilinti ir gebėjimus tobulinti pasirenkant vieną iš 3 specializacijų (kiekvienoje specializacijoje dėstomi 4 skirtingi dalykai, kurių apimtis 16 kreditų). Studijų programoje yra 3 laisvai pasirenkami dalykai (9 kreditai), t.y. studentas iš kolegijoje ar kitose aukštojo mokslo įstaigose dėstomų dalykų savo nuožiūra gali pasirinkti 3 dalykus, vadovaudamasis savo interesais bei asmenine motyvacija.
Studentai studijų semestro eigoje gali pasirinkti Pažintinės ir Baigiamosios profesinės veiklos praktikos atlikimo laiką. Studentai gali studijuoti pagal kelias studijų programas įskaitant tuospačius arba savo turiniu labai artimus dalykus. Pagal Lietuvoje galiojančią tvarką studentams įskaitomi kitose aukštosiose mokyklose išklausyti dalykai bei jų įvertinimai. Studentai turi galimybę studijuoti pagal individualųjį planą, kai akademinis krūvis sudaromas atsižvelgiant į studento pageidavimus. Studentams gali būti pripažintos neformaliai ir savaime įgytos kompetencijos.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijų programa orientuota ne tik į profesinių specialiųjų kompetencijų ugdymą, bet ir į platų bendrųjų gebėjimų, vertybinių nuostatų ugdymą, dabarties vadybininkui būtinų kompetencijų suteikimą, paremtą žinių perteikimu ir priėmimu, jų analize, kritišku vertinimu, problemų sprendimų paieška.
Profesinės veiklos praktiką atlikti verslo praktinio mokymo firmoje „Biurometa“.
Studijų programoje platus specializacijų pasirinkimas.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Įkurti logistikos įmonę, planuoti, organizuoti įmonių komercinę veiklą. Rūpintis įmonės didmenine ir mažmenine prekyba.
Užtikrinti veiklos kokybę, formuoti įmonės prekybos politiką, analizuoti rinką, vartotojų poreikius. Absolventai gali dirbti logistikos, tiekimo valdymo, transportavimo, sandėliavimo ir perkrovimo paslaugų įmonėse logistikos funkcijos koordinatoriais, tarpininkais, atstovais tambiose, vidutinėse ir smulkiose transporto, logistinėse įmonėse, gamybos ir prekybos, sandėlių ir terminalų, kelių, geležinkelio, jūrų, oro transporto įmonėse (tiekimo ir realizavimo padaliniuose), transporto ekspedicines paslaugas teikiančiose įmonėse.
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventai gali siekti studijų rezultatų įskaitymo, jei nori studijuoti pagal universitetines pirmosios pakopos studijų programas. Baigę papildomąsias studijas arba įvykdę kitus aukštosios mokyklos nustatytus reikalavimus, turi teisę stoti į antrosios pakopos magistrantūros studijas.