Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Architektūra (anglų k. - Architecture)

Studijų krypties grupė

Menai

Studijų kryptis

Architektūra

Švietimo sritis

Architektūra ir statyba

Švietimo posritis

Architektūra ir urbanistika

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Antrosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Menų magistras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Magistro diplomas, 7115

Būtinas minimalus išsilavinimas

Aukštasis universitetinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

120
Ištęstinė, 3, Metais
Nuolatinė, 2, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-18

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6211PX026

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

7470731

Finansinės grupės kodas

1.3

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2019-05-16
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Suteikti mokslo žinių, tiriamojo darbo patirties bei sisteminio mastymo ir vadovavimo įgūdžių savarankiškam ir profesionaliam pastatų, urbanistinių kompleksų bei kraštovaizdžio architektūros objektų projektavimui ir mokslo tiriamajam darbui.
Studijų rezultatai:
Žinios, jų taikymas:
A1 Rodo sistemingą supratimą ir išsamias integruotas teorines, faktines ir metodines socialinių-ekonominių reiškinių, vadybos, technologijų ir erdvinės aplinkos tvarkymo žinias.
A2 Geba įgytas žinias taikyti architektūros veikloje, kuriant darnią aplinką.
Gebėjimai atlikti tyrimus:
B1 Geba savarankiškai atlikti taikomąjį mokslinį tyrimą: identifikuoti mokslines problemas, rinkti duomenis, atlikti jų analizę, formuluoti išvadas ir siūlymus.
B2 Geba mokslinių tyrimų rezultatus panaudoti profesinėje veikloje: generuojant projektų idėjas, formuluojant moksliškai pagrįstas sprendinių hipotezes ir koncepcijas.
Specialieji gebėjimai:
C1 Geba integruoti šiuolaikines teorines koncepcijas, metodines ir technologines žinias ir jas savarankiškai taikyti mokslinių tyrimų ir projektinėje veikloje.
C2 Geba tirti ir vertinti pastatų, urbanistinių kompleksų ir jų kontekstinės aplinkos, viešųjų erdvių kokybę ir vertinimo rezultatus panaudoti kokybiškos gyvenamosios erdvinės aplinkos formavimui.
C3 Geba rengti mokslo žiniomis pagrįstus pastatų, urbanistinių kompleksų bei jų aplinkos tvarkymo, viešųjų erdvių projektus, prisidedančius prie visuomenės socialinių, kultūrinių, estetinių, ekologinių, ekonominių poreikių tenkinimo.
C4 Suvokia darnaus projektavimo principus ir technologijas ir geba taikyti rengiant pastatų ir urbanistinių kompleksų bei kraštovaizdžio architektūros objektų projektus.
C5 Geba rengti mokslo žiniomis grįstus renovacijos ir paveldotvarkos projektus.
Socialiniai gebėjimai:
D1 Geba dirbti tarpdisciplininėse tyrėjų grupėse.
D2 Geba perteikti mokslinių tyrimų ir jais pagrįstų projektinių sprendimų rezultatus, srities žinias ir supratimą specialistų bei nespecialistų auditorijoms naudodami įvairius komunikacijos būdus.
Asmeniniai gebėjimai:
E1 Geba organizuoti ir atlikti mokslinius tyrimus bei jiems vadovauti.
E2 Geba savarankiškai priimti sprendimus mokslo ir praktikos srityse, ieškoti naujų žinių ir inovatyvių sprendimų bei įgyti naujų gebėjimų.
E3 Geba kūrybiškai taikyti mokslinių tyrimų rezultatus projektavimo ir planavimo problemoms spręsti.

Mokymo ir mokymosi veiklos:
Visų studijų modulių medžiaga įsisavinama studento auditorinio ir savarankiško darbo metu. Studijų metodai: paskaitos, praktinės užduotys, atvejo analizė, diskusijos, grupiniai ir individualūs projektai, problemų sprendimų sesijos, konsultaciniai seminarai ir kt. Auditorinis darbas apima paskaitas, pratybas, laboratorinius darbus. Studento savarankiškas darbas – tai teorinės medžiagos įsisavinimas, pasirengimas paskaitoms, laboratoriniams darbams ir pratyboms, tarpiniams atsiskaitymams už semestro užduotis ir egzaminui; tyrimų ir projektavimo veiklos ir kita žinioms, gebėjimams ir įgūdžiams įgyti skirta veikla.
Studijų programa baigiama magistro baigiamuoju projektu.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Taikoma dešimtbalė kriterinė skalė ir kaupiamoji vertinimo schema. Semestro savarankiško darbo užduotys vertinamos pažymiu, egzaminų sesijos metu nustatomas galutinis pažymys, atskirus pažymius padauginant iš svertinio koeficiento ir sandaugas susumuojant. Magistro baigiamasis projektas ginamas viešame rektoriaus įsakymu sudarytos studijų krypties kvalifikacijos komisijos posėdyje.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Būsimieji menų magistrai studijuoja: architektūros kritinę analizę, mokslinių ir ikiprojektinių tyrimų metodiką, kultūros paveldo apsaugą, poveikio aplinkai vertinimą, miesto sociologiją, architektūrinio projektavimo ekonomiką ir valdymą ir kitus studijų modulius, kurių žinios svarbios atliekant tiriamuosius projektus ir baigiamąjį projektą. Pirmus tris semestrus studentai atlieka tiriamuosius projektus, o ketvirtame – atlieka baigiamąjį projektą. Iš viso studijuojama 12 studijų krypties dalykų ir 3 kompetencijų alternatyvų dalykai.
Studijų programoje praktika nenumatyta.
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Pirmame, antrame ir trečiame semestruose studentas gali rinktis alternatyvius gilinamuosius studijų modulius pagrindinėje studijų kryptyje (eksperto kompetencija) arba modulius, suteikiančius žinių ir gebėjimų kitoje studijų srityje ar kryptyje (tarpkrypčio eksperto kompetencija). Kiekviena kompetencijų alternatyvų grupė apima tris dalykus (18 kreditų).
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Absolventas turi išsamių menotyros, architektūrologijos, miesto sociologijos, poveikio aplinkai vertinimo, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, projektavimo ekonomikos ir valdymo žinių, turi architektūros mokslinių tyrimų, urbanistinių duomenų analitikos, pastatų, urbanistinių kompleksų bei kraštovaizdžio projektavimo įgūdžių. Geba mokslo žiniomis pagrįsti savo kūrybos idėjas, savarankiškai atlikti mokslinius tiriamuosius darbus, projektuoti pastatus, urbanistinius kompleksus, viešąsias erdves.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventas gali dirbti tiriamąjį, architektūrinio projektavimo ir urbanistinio projektavimo bei planavimo, kraštovaizdžio projektavimo, vadybinio pobūdžio darbą architektūrinio projektavimo ir teritorijų planavimo įmonėse, mokslinio tyrimo organizacijose bei užsiimti savarankiška architektūrinio projektavimo, urbanistinio projektavimo bei planavimo ir kraštovaizdžio projektavimo veikla.
Tolesnių studijų galimybės:
Baigus Architektūros studijų programą, studijas galima tęsti humanitarinių mokslų srities, menotyros krypties doktorantūros studijų programose.