Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Atsinaujinančioji energetika (anglų k. - Renewable Energy Engineering)

Studijų krypties grupė

Inžinerijos mokslai

Studijų kryptis

Energijos inžinerija

Studijų krypties šaka

Atsinaujinančios energijos inžinerija

Švietimo sritis

Inžinerija ir inžinerinės profesijos

Švietimo posritis

Elektra ir energija

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Inžinerijos mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6115

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Ištęstinė, 6, Metais
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121EX021

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450713

Finansinės grupės kodas

1.4

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2018-02-27
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti aukštos kvalifikacijos atsinaujinančiosios energetikos specialistus, gebančius kompetentingai spręsti atsinaujinančiosios energetikos šaltinių ir jų valdymo sistemų projektavimo ir taikymo uždavinius, vertinti mokslo pasiekimus atsinaujinančiosios energetikos srityje ir pagrindinius verslo aplinkos veiksnius
Studijų rezultatai:
Žinios ir gebėjimai:
A1 Žino ir supranta inžinerijos pagrindų (elektros grandinių, mechanikos, inžinerinės grafikos, informacinių technologijų) mokslinius ir matematinius principus ir sistemiškai supranta energijos inžinerijos srities esminius aspektus ir sąvokas
A2 Turi nuoseklių automatinio valdymo, termodinamikos, šilumos ir masės mainų, energetinės elektronikos, atsinaujinančių šaltinių elektros mašinų, energijos poreikių prognozavimo metodų ir kitų pagrindinių studijų krypties dalykų žinių
A3 Žino platesnį daugiadalykį inžinerijos kontekstą: fundamentinius dalykus (matematiką, fiziką, chemiją) ir socialinių mokslų pagrindus (verslumo ir asmenybės ugdymas, socioekonominės aplinkos pažinimas)
A4 Turi gilesnes atsinaujinančios energijos šaltinių valdymo sistemų, išmaniųjų energetikos sistemų žinias
A5 Turi gilesnes atsinaujinančių energijos šaltinių, energijos kaupimo sistemų, energijos konversijos technologijų žinias
Inžinerinė analizė:
B1 Geba taikyti savo žinias ir supratimą energijos inžinerijos problemoms apibrėžti, suformuluoti ir išspręsti
B2 Geba taikyti savo žinias ir supratimą analizuojant inžinerijos produktus, procesus ir metodus. Geba atrinkti, kritiškai vertinti, analizuoti bei interpretuoti informaciją ir priimti motyvuotus sprendimus
B3 Geba parinkti ir taikyti tinkamus analitinius ir modeliavimo metodus bei programinę įrangą
B4 Geba atpažinti, suprasti ir vertinti atsinaujinančiosios energetikos problemas ir siūlyti sprendimo būdus
Inžinerinis projektavimas:
C1 Geba taikyti inžinerijos žinias ir supratimą kuriant ir įgyvendinant atsinaujinančiosios energetikos projektus
C2 Supranta projektavimo metodikas ir geba jas taikyti inžineriniams uždaviniams spręsti, atsinaujinantiems šaltiniams ir jų valdymo sistemoms analizuoti ir modeliuoti
Fundamentiniai ir taikomieji tyrimai:
D1 Geba ieškoti mokslinės, techninės ir teisinės informacijos, panaudoti duomenų bazes ir kitus informacijos šaltinius
D2 Geba planuoti ir atlikti eksperimentus, vertinti duomenis ir pateikti išvadas
Praktinio darbo sprendžiant inžinerinius uždavinius gebėjimai:
E1 Geba taikyti įgytas žinias, tobulinti praktinius įgūdžius susijusius su tyrinėjimais, inžineriniu projektavimu bei technologijų kūrimu
E2 Geba derinti teoriją ir praktiką sprendžiant energetikos sistemų projektavimo ir plėtros problemas
E3 Geba priimti inžinerinius sprendimus ir juos įvertinti etiniu, socialiniu, ekonominiu, aplinkosauginiu bei saugos požiūriu
E4 Geba racionaliai planuoti laiką, turi organizacinių įgūdžių ir įgyvendina efektyvius darbo metodus
Asmeniniai ir socialiniai gebėjimai:
F1 Geba veiksmingai dirbti komandoje ir pavieniui
F2 Geba įvairiais būdais bendrauti su inžinerijos bendruomene ir plačiąja visuomene
F3 Išmano su inžinerine veikla susijusias sveikatos, saugos ir teisės problemas bei atsakomybę, inžinerinių sprendimų poveikį visuomenei ir aplinkai, laikosi profesinės etikos ir inžinerinės veiklos normų, prisiima atsakomybę už inžinerinę veiklą
F4 Išmano projektų valdymo ir verslo aspektus, pavyzdžiui, rizikos ir pokyčių valdymą, ir suprasti jų trūkumus
F5 Suvokia individualaus mokymosi visą gyvenimą svarbą, nuolat mokosi ir turi kvalifikacijos tobulinimo poreikį

Mokymo ir mokymosi veiklos:
Visų studijų modulių medžiaga įsisavinama studento auditorinio ir savarankiško darbo metu. Auditorinis darbas apima paskaitas, laboratorinius darbus ir pratybas. Studento savarankiškas darbas – tai teorinės medžiagos įsisavinimas, pasirengimas paskaitoms, laboratoriniams darbams ir pratyboms, tarpiniams atsiskaitymams už semestro užduotis ir egzaminui, namų darbų bei projektų rengimas ir kita žinioms, gebėjimams ir įgūdžiams įgyti skirta veikla. Studijų programa baigiama bakalauro baigiamuoju projektu.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studento žinios, gebėjimai ir įgūdžiai, įgyti studijuojant modulį semestro metu įvertinami ir duomenų bazėse registruojami du kartus: kai atsiskaitoma už semestro savarankiško darbo užduotis (teigiamas arba neigiamas įvertinimas) ir per egzaminą sesijos metu (pažymys pagal dešimtbalę skalę).
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Būsimieji bakalaurai studijuoja šiuos pagrindinius studijų krypties dalykus (66 kreditai): Sumaniosios elektros sistemos, Inžinerinė termodinamika, Šilumos ir masės mainai, Energetinė elektronika, Automatinio valdymo teorija, Atsinaujinančių šaltinių elektros mašinos, Elektromagnetinių laukų technologiniai procesai, Hidraulika ir hidroelektrinės, Vėjo energetikos technologijos, Elektros energetika, Aplinkos spinduliniai energijos šaltiniai, Energijos poreikių prognozavimo metodai.
Iš viso studijuojama 41 dalyką.
Studijų metu atliekama praktika (15 kreditų).
Specializacijos:
Atsinaujinančios energijos šaltinių valdymo sistemos,
Energijos šaltiniai
Studento pasirinkimai:
Galima pasirinkti 15 kreditų apimties bendrųjų universitetinių studijų dalykų iš Asmens sveikatos ugdymo, Filosofijos bei Užsienio kalbų (C1 lygis) alternatyvų; galima pasirinkti 15 kreditų apimties Socialinių mokslų dalykų iš Verslumo ugdymo, Asmenybės ugdymo bei Socio-ekonominės aplinkos pažinimo alternatyvų; galima pasirinkti vieną iš dviejų specializacijų (30 kreditų); galima laisvai pasirinkti bet kurios kitos studijų krypties dalykus (12 kreditų).
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Absolventas turi atsinaujinančiosios energetikos technologijų, atsinaujinančiosios energijos išteklių, energetinės elektronikos, termoinžinerijos, technologinės priežiūros ir sąsajų su tradicine elektros energetikos sistema žinių, geba atsinaujinančiosios energijos išteklius taikyti skirtingoms reikmėms ir įvairiose srityse, integruoti atsinaujinančios energijos šaltinius į elektros energetikos sistemą, projektuoti atsinaujinančiųjų šaltinių hibridines sistemas, eksploatuoti atsinaujinančiosios energetikos įrenginius, organizuoti saugų darbą.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventas gali dirbti atsinaujinančiosios energetikos sistemas eksploatuojančiose įmonėse, projektavimo biuruose, valstybinėse ir privačiose organizacijose, kurioms reikalingi ekspertai atsinaujinančiųjų energijos išteklių plėtros, naudojimo ir taikymo srityse.
Tolesnių studijų galimybės:
Turi teisę stoti į antrosios pakopos studijas
Programos aprašymo santraukos parengimo ir atnaujinimo datos: 2018 02 09