Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Atsinaujinančioji energetika (anglų k. - Renewable Energy Engineering)

Studijų krypties grupė

Inžinerijos mokslai

Studijų kryptis

Energijos inžinerija

Studijų krypties šaka

Atsinaujinančios energijos inžinerija

Švietimo sritis

Inžinerija ir inžinerinės profesijos

Švietimo posritis

Elektra ir energija

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Inžinerijos mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6115

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Ištęstinė, 6, Metais
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-29

Akreditavimo vertinimo išvados

KTU Energy engineering study field EER 2021.pdf

Valstybinis kodas

6121EX021

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450713

Finansinės grupės kodas

1.2

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2020-07-15
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Suteikti žinias ir išugdyti gebėjimus, reikalingus kompetentingai spręsti atsinaujinančiosios energetikos šaltinių ir jų valdymo sistemų projektavimo ir taikymo uždavinius, vertinti mokslo pasiekimus atsinaujinančiosios energetikos srityje ir pagrindinius verslo aplinkos veiksnius.
Studijų rezultatai:
Žinios ir gebėjimai:
A1 Žino ir suvokia matematikos, gamtos mokslų ir socialinių mokslų pagrindus, kad galėtų suprasti energijos inžinerijos studijų krypties aspektus;
A2 Žino ir supranta elektros grandinių, mechanikos, inžinerinės grafikos, informacinių technologijų ir kitų inžinerijos pagrindų dalykų teorinius ir taikomuosius principus ir sąvokas, kuriuos taiko sprendžiant energijos inžinerijos krypties problemas;
A3 Turi nuoseklių automatinio valdymo, termodinamikos, šilumos ir masės mainų, energetinės elektronikos, atsinaujinančių šaltinių elektros mašinų, elektros energetikos ekonomikos ir rinkos ir kitų pagrindinių studijų krypties dalykų žinių, suvokia platesnį daugiadalykį inžinerijos kontekstą ir geba adaptuoti kitų mokslo krypčių metodus ir procesus;
A4 Turi gilias elektros perdavimo, išmaniųjų elektros sistemų ir jų valdymo, vėjo ir hidro technologijų žinias, kurias taiko išmanių elektros sistemų ir atsinaujinančių elektros energijos šaltinių plėtrai;
A5 Turi gilias energijos generavimo sistemų, šiluminių elektrinių, degimo teorijos, šiluminių procesų žinias, kurias taiko vystant tvarias šiluminės energijos sistemas.
Inžinerinė analizė:
B1 Geba taikyti savo žinias ir supratimą energijos inžinerijos problemoms apibrėžti, suformuluoti ir išspręsti;
B2 Geba taikyti savo žinias ir supratimą formuluojant ir analizuojant atsinaujinančios energetikos uždavinius, jiems spręsti parenkant tinkamus metodus ir eksperimentinę įrangą;
B3 Geba parinkti ir taikyti tinkamus analitinius ir modeliavimo metodus atsinaujinančios energetikos problemoms spręsti.
Inžinerinis projektavimas:
C1 Geba taikyti inžinerijos žinias ir supratimą kuriant ir įgyvendinant atsinaujinančiosios energetikos projektus;
C2 Supranta energetikos įrenginių ir sistemų projektavimo metodikas ir geba jas taikyti inžineriniams uždaviniams spręsti, atsinaujinantiems šaltiniams ir jų valdymo sistemoms analizuoti ir modeliuoti.
Fundamentiniai ir taikomieji tyrimai:
D1 Geba rasti mokslinę ir techninę informaciją naudojant duomenų bazes ir kitus informacijos šaltinius energijos inžinerijos uždaviniams spręsti;
D2 Geba planuoti ir atlikti elektros ir šilumos įrenginių ir sistemų eksperimentus, vertinti jų duomenis ir pateikti išvadas;
D3 Turi darbo su įranga, naudojama energijos inžinerijoje, įgūdžių.
Praktinio darbo sprendžiant inžinerinius uždavinius gebėjimai:
E1 Geba taikyti įgytas žinias, tobulinti praktinius įgūdžius susijusius su tyrinėjimais, atsinaujinančių energijos sistemų inžineriniu projektavimu bei technologijų kūrimu;
E2 Geba derinti teoriją ir praktiką sprendžiant energetikos sistemų projektavimo ir plėtros problemas;
E3 Supranta ir įvertina inžinerinės veiklos etines, aplinkosaugines ir komercines aplinkybes
E4 Geba racionaliai planuoti laiką, turi organizacinių įgūdžių ir įgyvendina efektyvius darbo metodus.
Asmeniniai ir socialiniai gebėjimai:
F1 Geba veiksmingai dirbti savarankiškai ir komandoje, atlikdami su energetikos inžinerija susijusias užduotis;
F2 Moka bendrauti su inžinerijos bendruomene ir plačiąja visuomene;
F3 Holistiškai supranta inžinerinių sprendimų poveikį visuomenei ir aplinkai, laikosi profesinės etikos ir inžinerinės veiklos normų, suvokia atsakomybę už inžinerinę veiklą;
F4 Išmano energetikos projektų valdymo ir verslo aspektus, supranta technologinių sprendimų sąsajas su jų ekonominiais padariniais;
F5 Suvokia individualaus mokymosi visą gyvenimą svarbą, nuolat mokosi ir turi kvalifikacijos tobulinimo poreikį.

Mokymo ir mokymosi veiklos:
Visų studijų modulių medžiaga įsisavinama studento auditorinio ir savarankiško darbo metu. Auditorinis darbas apima paskaitas, laboratorinius darbus ir pratybas. Studento savarankiškas darbas – tai teorinės medžiagos įsisavinimas, pasirengimas paskaitoms, laboratoriniams darbams ir pratyboms, tarpiniams atsiskaitymams už semestro užduotis ir egzaminui, namų darbų bei projektų rengimas ir kita žinioms, gebėjimams ir įgūdžiams įgyti skirta veikla. Studijų programa baigiama bakalauro baigiamuoju projektu.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studento žinios, gebėjimai ir įgūdžiai, įgyti studijuojant modulį semestro metu įvertinami ir duomenų bazėse registruojami du kartus: kai atsiskaitoma už semestro savarankiško darbo užduotis (teigiamas arba neigiamas įvertinimas) ir per egzaminą sesijos metu (pažymys pagal dešimtbalę skalę).
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Būsimieji bakalaurai studijuoja šiuos pagrindinius studijų krypties dalykus (81 kreditas):
Įvadas į specialybę: modernios energijos sistemos, Automatinio valdymo teorija, Inžinerinė termodinamika, Elektros energetika, Energetinė elektronika, Atsinaujinančių šaltinių elektros mašinos, Termohidromechanika, Šilumos ir masės mainai, Mikroprocesoriniai įtaisai ir valdikliai, Elektromagnetinis laukas, Geoterminė energija ir šilumos siurbliai, Biokuras ir biomasė, Elektros energetikos ekonomika ir rinka, Saulės energetika, Kuro elementai ir energijos kaupikliai, Dujų tiekimo sistemos.
Iš viso studijuojama 42 dalykus.
Studijų metu atliekama praktika (15 kreditų).
Specializacijos:
Išmaniosios elektros energijos sistemos;
Tvarios šiluminės energijos sistemos.
Studento pasirinkimai:
Galima pasirinkti 12 kreditų apimties bendrųjų universitetinių studijų dalykų iš Filosofijos ir darnaus vystymo bei Užsienio kalbų (C1 lygis) alternatyvų; galima pasirinkti vieną iš dviejų specializacijų (30 kreditų);
Galima laisvai pasirinkti bet kurios kitos studijų krypties dalyką (6 kreditai) ir bendrųjų universitetinių studijų dalyką iš Verslumo ugdymo alternatyvų (6 kreditai) arba Produkto vystymo projektą (12 kreditų).
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Absolventas turi atsinaujinančiosios energetikos technologijų, atsinaujinančiosios energijos išteklių, galios elektronikos, termoinžinerijos, technologinės priežiūros ir sąsajų su tradicine energetikos sistema žinių, geba atsinaujinančiosios energijos išteklius taikyti skirtingoms reikmėms ir įvairiose srityse, integruoti atsinaujinančios energijos šaltinius į elektros ir šilumos energetikos sistemas, projektuoti atsinaujinančiųjų šaltinių hibridines sistemas, eksploatuoti atsinaujinančiosios energetikos įrenginius, organizuoti saugų darbą.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventas gali dirbti atsinaujinančiosios energetikos sistemas eksploatuojančiose įmonėse, projektavimo biuruose, valstybinėse ir privačiose organizacijose, kurioms reikalingi ekspertai atsinaujinančiųjų energijos išteklių plėtros, naudojimo ir taikymo srityse.
Tolesnių studijų galimybės:
Turi teisę stoti į antrosios pakopos studijas.