Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Statybos inžinerija (anglų k. - Civil Engineering)

Studijų krypties grupė

Inžinerijos mokslai

Studijų kryptis

Statybos inžinerija

Švietimo sritis

Architektūra ir statyba

Švietimo posritis

Statyba ir statybos inžinerija

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Inžinerijos mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6115

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Ištęstinė, 6, Metais
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-21

Akreditavimo vertinimo išvados

KTU Statybos inžinerija BA 2017.pdf

Valstybinis kodas

6121EX005

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450732

Finansinės grupės kodas

1.2

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2018-02-26
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Suteikti fundamentaliųjų, humanitarinių, socialinių ir technologijos mokslų žinių pagrindus bei statybos inžinerijos mokslų specialiąsias žinias ir išugdyti gebėjimus praktiškai spręsti inžinerinio darbo uždavinius statybos ir kitose su ja susijusiose srityse.
Studijų rezultatai:
Žinios ir gebėjimai:
A1 Žino ir supranta gamtos mokslų ir matematikos pagrindus, reikalingus statybos inžinerijos fundamentiniams pagrindams suvokti
A2 Žino ir supranta statybos inžinerijos mokslo teoriją, vystymosi tendencijas ir jų taikymą statybos inžineriniams uždaviniams spręsti.
A3 Žino statinių projektavimo, statybos ir eksploatavimo reikalavimus, statybinių konstrukcijų ir medžiagų vertinimo metodus ir būdus.
A4 Žino platesnį daugiadalykį inžinerijos kontekstą ir geba pritaikyti kitų mokslo krypčių metodus ir procesus.
Inžinerinė analizė:
B1 Geba įžvelgti, formuluoti ir analizuoti statinių, jų konstrukcijų, inžinerinių sistemų, statybos produktų ir technologinių procesų inžinerines problemas ir jas išspręsti pasirenkant tinkamus metodus.
B2 Geba spręsti statinių, jų konstrukcijų, inžinerinių sistemų, statybos produktų ir technologinių procesų inžinerinius uždavinius, parenkant tinkamus metodus ir eksperimentinę bei gamybinę įrangą.
B3 Geba spręsti praktinius statybos inžinerijos srities uždavinius parinkdamas ir pritaikydamas analitinius bei statinių informacinio modeliavimo metodus.
Inžinerinis projektavimas:
C1 Geba projektuoti statinius, jų konstrukcijas, inžinerines sistemas, statybos ir statybinių medžiagų ar gaminių gamybos technologinius procesus, esant techniškai apibrėžtai informacijai.
C2 Turi įgūdžių ir taiko projektavimo metodus statybos inžinerijos srityje, įskaitant projektavimo ir konstravimo metodus bei gamybos būdus, statybos projekto organizavimo ir kokybės užtikrinimo principus, technines priemones ir jų valdymo metodus bei statybos darbų informacinio modeliavimo ir automatizavimo būdus.
C3 Geba parengti ir pasiūlyti konkurencingus ir ekonomiškai pagrįstus statybos inžinerijos projektinius sprendimus.
Fundamentiniai ir taikomieji tyrimai:
D1 Geba surasti, analizuoti ir sisteminti reikalingus duomenis naudodamasis informacinėmis duomenų bazėmis, kitais informacijos šaltiniais, stebėjimų ir matavimų rezultatais, kritiškai vertinti ir pateikti išvadas;
D2 Geba planuoti ir atlikti analitinius, informacinio modeliavimo bei eksperimentinius statybos produktų bei konstrukcijų tyrimus, gebėti kritiškai įvertinti jų duomenis ir interpretuoti gautus rezultatus;
D3 Turi praktinių įgūdžių dirbant su laboratorine įranga ir prietaisais statybos produktų bei konstrukcijų tyrimams, techninių charakteristikų matavimams ir planų bei topografinių nuotraukų sudarymui.
Praktinio darbo sprendžiant inžinerinius uždavinius gebėjimai:
E1 Geba įgyvendinti racionalius statybos inžinerijos sprendimus, taikant modeliavimo, projektavimo, konstravimo, statybos valdymo ir aplinkos apsaugos vertinimo metodus, technines priemones bei BIM programinę įrangą.
E2 Geba derinti teorines žinias su praktine veikla, sprendžiant statybos inžinerijos problemas, žino, kaip pastatyti energijos požiūriu efektyvius ir komfortabilius pastatus.
E3 Išmano etinius ir aplinkos apsaugos inžinerinės veiklos reikalavimus ir geba įvertinti ją darbo saugos, aplinkos apsaugos ir komerciniais aspektais.
E4 Supranta statybos technologinio proceso organizavimo principus, darbo ir gaisrinės saugos svarbą bei pagrindinius reikalavimus.
Asmeniniai ir socialiniai gebėjimai:
F1 Geba dirbti savarankiškai bei dalykiškai bendrauti, bendradarbiaujant su kitos srities specialistais ir verslo atstovais bei prisiimti asmeninę ir komandinę atsakomybę už inžinerinės veiklos kokybę.
F2 Turi komandinio darbo įgūdžių, supranta statybos inžinerinių sprendimų įtakos visuomenei ir aplinkai svarbą.
F3 Geba savarankiškai mokytis ir tobulėti pasirinktose statybos inžinerijos veiklos srityse, planuoti ir organizuoti profesinę veiklą ir mokymosi procesą visą gyvenimą, demonstruoja vertybines nuostatas į inžinieriaus profesiją.
F4 Išmano statybos projektų valdymo ir verslo aspektus, supranta technologinių ir projektinių sprendimų sąsajas su jų ekonominiais padariniais.

Mokymo ir mokymosi veiklos:
Studijų programos mokymo(-si) veiklos vykdomos taikant studijų formas ir metodus, akcentuojančius veiklos gebėjimų ir kompetencijų plėtotę. Taikomos mokymo(-si) formos: paskaitos, pratybos, seminarai, laboratoriniai darbai, savarankiško darbo užduotys, praktika. Savarankiško darbo valandos skiriamos individualių užduočių, semestro projektų atlikimui, pagrindinės ir papildomos literatūros studijoms, įgūdžių dirbti specialiomis kompiuterinėmis programomis gerinimui, pasirengimui ginti praktinius ir laboratorinius darbus bei ruošimuisi egzaminams. Įgytos žinios yra taikomos profesinėje praktikoje. Studijų programa baigiama bakalauro baigiamuoju projektu.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studento žinios, gebėjimai ir įgūdžiai, įgyti studijuojant modulį semestro metu įvertinami ir duomenų bazėse registruojami du kartus: kai atsiskaitoma už semestro savarankiško darbo užduotis (teigiamas arba neigiamas įvertinimas) ir per egzaminą sesijos metu (pažymys pagal dešimtbalę skalę).
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Būsimieji bakalaurai studijuoja:
Inžinerinę geodeziją ir praktiką, Erdvinio projektavimo pagrindus, Statybinių medžiagų ir medžiagotyros pagrindus, Statybinę mechaniką, Gruntų mechaniką, Metalinės ir medinės konstrukcijas, Gelžbetonio ir mūro konstrukcijas, Urbanistikos pagrindus ir transporto statinius, Gaisro saugą bei kitus dalykus. Iš viso studijuojama 19 dalykų. Tarp šių dalykų yra vykdomas Jungtinis semestro projektas (6 kreditai), kuris pagrįstas tarpdicipliniškumo principais, apjungiantis skirtingų studijų krypčių studentus. Studijų metu atliekama praktika įmonėse (15 kreditų)
Specializacijos:
Pastatų inžinerinės sistemos;
Statybinės konstrukcijos;
Statybinės medžiagos;
Statybos technologijos.
Studento pasirinkimai:
galima pasirinkti studijų krypties gilinimosi (specializacijų) dalykus (33 kreditai), galima pasirinkti laisvai pasirenkamus dalykus (12 kreditų), galima pasirinkti alternatyvius dalykus (modulius) iš Filosofijos, Asmens sveikatos ugdymo, Asmenybės ugdymo, Užsienio kalbų, Verslumo ugdymo dalykų (modulių) grupių (15 kreditų).
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijų programa išsiskiria iš kitų šiuo metu Lietuvoje teikiamų studijų programų savo turiniu ir kompleksiškumu. Studijų programos turinys siejamas su skaitmeninių technologijų (BIM) integracija į statybos procesus.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventas yra pasirengęs dirbti statybinių konstrukcijų ir inžinerinių sistemų projektavimo, statinių statybos ir eksploatavimo, statybos produktų gamybos bei statybos verslo srityse.
Tolesnių studijų galimybės:
Turi teisę stoti į antrosios pakopos studijas.
Programos aprašymo santraukos parengimo ir atnaujinimo datos: 2018 01 24