Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Mechatronika (anglų k. - Mechatronics)

Studijų krypties grupė

Inžinerijos mokslai

Studijų kryptis

Gamybos inžinerija

Studijų krypties šaka

Mechatronika

Švietimo sritis

Inžinerija ir inžinerinės profesijos

Švietimo posritis

Elektronika ir automatika

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Inžinerijos mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6115

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Ištęstinė, 6, Metais
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-10

Akreditavimo vertinimo išvados

SV4-13 KTU_Mechatronika_B_2016.pdf

Valstybinis kodas

6121EX017

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450714

Finansinės grupės kodas

1.2

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2016-07-21
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Suteikti gamybos inžinerijos teorinių žinių, padėti įsisavinti mechatronikos mokslo pagrindines sąvokas, teorijas ir principus bei išugdyti technologinių procesų bei mechatroninių sistemų projektavimo, technologinių įrenginių parinkimo ir taikymo praktinius gebėjimus ir įgūdžius.
Studijų rezultatai:
Žinios ir gebėjimai:
A1 Žino ir supranta mechanikos, elektronikos ir informatikos inžinerijų esminius teorinius ir taikomuosius pagrindus bei sąvokas.
A2 Žino ir supranta gamtos mokslų ir matematikos pagrindus, reikalingus mechatronikos fundamentiniams pagrindams suprasti.
A3 Žino ir supranta mechatronikos teorinių ir taikomųjų dalykų pagrindus ir sąvokas.
A4 Žinoti platesnį daugiadalykį inžinerijos kontekstą, gebėti pritaikyti kitų mokslo krypčių metodus ir procesus, mechatronikos srityje.
Inžinerinė analizė:
B1 Geba taikyti savo žinias ir supratimą mechatronikos problemoms suformuluoti ir išspręsti.
B2 Geba taikyti savo žinias ir supratimą inžinerinių uždavinių analizei, parinkti ir taikyti tinkamus analitinius, modeliavimo ir eksperimentinius metodus bei parinkti gamybinę įrangą sprendimų įgyvendinimui.
B3 Gebėti įvertinti įvairių sričių koncepcijų integracijos poveikį mechatroninių sistemų plėtrai.
Inžinerinis projektavimas:
C1 Geba taikyti mechatronikos žinias ir supratimą įgyvendinant projektus, atitinkančius apibrėžtus reikalavimus.
C2 Supranta mechatroninių komponentų ir sistemų projektavimo metodikas ir gebėti jas tinkamai taikyti.
Fundamentiniai ir taikomieji tyrimai:
D1 Geba rasti reikiamą mokslinę ir profesinę informaciją naudojantis įvairiais informacijos šaltiniais.
D2 Geba planuoti ir atlikti reikiamus mechanikos ir valdymo technologijų eksperimentus, apdoroti ir vertinti jų duomenis bei pateikti išvadas.
D3 Turėti darbo su įranga, naudojama įvairiose mechatroniką sudarančiose srityse, įgūdžių.
Praktinio darbo sprendžiant inžinerinius uždavinius gebėjimai:
E1 Geba derinti teorines ir taikomąsias žinias, parinkti ir taikyti tinkamus metodus, reikšmes ir įrangą sprendžiant inžinerinius uždavinius.
E2 Geba parinkti mechatroninių sistemų elementus, žino jų tipines konstrukcijas, veikimo principus, funkcijas, turėti pradinių jų naudojimo gebėjimų.
E3 Supranta mechatroninių sistemų gamybinės veiklos etines, aplinkos apsaugos ir komercines aplinkybes.
E4 Supranta mechatroninių sistemų gamybinės veiklos organizavimo principus, darbo ir gaisrinės saugos svarbą bei pagrindinius reikalavimus, gamybos grandžių nuoseklumą ir sąveiką.
Asmeniniai ir socialiniai gebėjimai:
F1 Geba veiksmingai dirbti savarankiškai ir komandoje, sudarytoje iš įvairių sričių atstovų.
F2 Moka bendrauti su inžinerijos bendruomene ir plačiąja visuomene.
F3 Holistiškai supranta inžinerinių sprendimų poveikį visuomenei ir aplinkai, laikytis profesinės etikos principų ir švariosios gamybos normų, suvokti atsakomybę už savo veiklą.
F4 Išmano mechatronikos srities projektų valdymo ir verslo aspektus, suprasti techninių sprendimų sąsajas su jų ekonominiais padariniais.
F5 Suvokia individualaus mokymosi visą gyvenimą svarbą ir sugeba jam pasirengti.

Mokymo ir mokymosi veiklos:
Visų studijų modulių medžiaga įsisavinama studento auditorinio ir savarankiško darbo metu. Auditorinis darbas apima paskaitas, laboratorinius darbus ir pratybas. Studento savarankiškas darbas – tai teorinės medžiagos įsisavinimas, pasirengimas paskaitoms, laboratoriniams darbams ir pratyboms, tarpiniams atsiskaitymams už semestro užduotis ir egzaminui, namų darbų bei semestro projektų rengimas ir kita žinioms, gebėjimams ir įgūdžiams įgyti skirta veikla.
Studijų programa baigiama bakalauro baigiamuoju darbu.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studento žinios, gebėjimai ir įgūdžiai, įgyti studijuojant modulį semestro metu įvertinami ir duomenų bazėse registruojami kelis kartus: kai atsiskaitoma už semestro savarankiško darbo užduotis (teigiamas arba neigiamas įvertinimas) ir per egzaminą sesijos metu (pažymys pagal dešimtbalę skalę).
Bakalauro baigiamasis darbas ginamas viešame rektoriaus įsakymu sudarytos studijų krypties kvalifikacijos komisijos posėdyje.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Būsimieji mechatronikos bakalaurai studijuoja bendruosius universitetinių studijų dalykus: filosofiją, kalbas, profesinį bendravimą; pagrindinės studijų krypties dalykus: mechanizmų ir mašinų teoriją, konstrukcinių elementų atsparumą, medžiagų inžineriją, matavimus, gamybos technologiją, kompiuterinį projektavimą, mikroprocesorinę techniką ir kitus dalykus. Iš viso studijuojami 43 dalykai.
Studijų metu atliekama praktika (15 kreditų) viešojo, privataus ar nevyriausybinio sektoriaus organizacijose, įstaigose, įmonėse. Jos metu susipažįstama su jų veiklos ypatumais, sprendžiant praktines gamybos inžinerijos, gamybos technologijų kūrimo, parinkimo bei panaudojimo problemas, studijuojama ir perimama atskirų organizacijos, įstaigos, įmonės padalinių ir specialistų patirtis, atliekami kiti praktikos programoje bei individualioje užduotyje nurodyti darbai, įtvirtinami ir tobulinami inžinerinio darbo įgūdžiai, praktiškai patikrinami bakalauro baigiamojo darbo eksperimentiniai rezultatai.
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Studijų programoje galima laisvai pasirinkti bet kurios studijų krypties ir bendrojo universitetinio lavinimo dalykus (15 kreditų), taip pat socialinių studijų modulius (15 kreditų).
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Absolventas turi mechanikos, taikomosios elektronikos ir mechanizmų valdymo sistemų teorinių žinių, supranta mechatroninių sistemų projektavimo būdus ir metodus, geba atpažinti ir analizuoti technines (gamybines) problemas bei planuoti jų sprendimo strategijas, formuluoti ir spręsti mechatronikos praktinius uždavinius, projektuoti ir tirti mechatronines sistemas, kurti mechatroninių gaminių gamybos technologijas.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventas gali dirbti organizacinį, technologinį, konstravimo ir mechatroninių sistemų eksploatacijos priežiūros inžinerinį ir ekspertinį - konsultacinį darbą įmonėse, kuriose reikia šiuolaikinių integruotų inžinerijos žinių.
Tolesnių studijų galimybės:
Baigus Mechatronikos studijų programą, studijas galima tęsti gamybos inžinerijos, mechanikos inžinerijos ir kitų technologijos mokslų studijų krypčių magistrantūros studijų programose.