Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Verslo vadyba (anglų k. - Business Management)

Studijų krypties grupė

Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis

Vadyba

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Verslas ir administravimas (plačiosios programos)

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Verslo vadybos profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6604

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-37

Akreditavimo vertinimo išvados

UK_Verslo vadyba_2017.pdf

Valstybinis kodas

6531LX076

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550410

Finansinės grupės kodas

2.1

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2018-03-07
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti specialistą, išmanantį verslo kūrimo procesus, verslo aplinkos vertinimą, rinkos tyrimus, gebantį savarankiškai atlikti asmeninės atsakomybės reikalaujantį darbą įmonės procesų valdymo, veiklos planavimo, organizavimo, vadovavimo darbuotojams, verslo būklės kontrolės ir verslo plėtros srityse, turintį bendruosius gebėjimus, kurie leidžia prisitaikyti prie kintančių aplinkos sąlygų ir darbo rinkos reikalavimų.
Studijų rezultatai:
1. Apibūdinti ekonominius socialinius reiškinius bei jų raidą.
2. Paaiškinti pagrindines vadybos ir ekonomikos mokslų teorijas ir jomis nusakomus reiškinius.
3. Apibūdinti verslo sistemos veikimo mechanizmą.
4. Atlikti situacijos analizę.
5. Sisteminti ir vertinti analizės rezultatus.
6. Identifikuoti veiklos sritį reglamentuojančius teisės aktus.
7. Pritaikyti teisės aktus pasirinktoje veiklos srityje.
8. Surinkti ir suklasifikuoti informaciją, reikalingą problemos sprendimui.
9. Parengti tyrimo planą ir atlikti tyrimą.
10. Išanalizuoti ir interpretuoti gautus duomenis.
11. Apibūdinti strategijos formavimo principus.
12. Išanalizuoti esamą įmonės (padalinio) būklę.
13. Parengti įmonės (padalinio) veiklos planus.
14. Apibūdinti darbo procesą verslo įmonėje ir/ar padaliniuose.
15. Nustatyti optimalų išteklių dydį darbo proceso užtikrinimui.
16. Pritaikyti darbo organizavimo principus ir metodus pasirinktoje veikloje.
17. Paaiškinti kokybės ir visuotinės kokybės principus, kokybės standartus ir jų diegimą.
18. Aptarti ir analizuoti įmonės (padalinio) veiklos kokybės gerinimo galimybes.
19. Taikyti socialinės atsakomybės principus įmonės (padalinio) veikloje.
20. Apibūdinti žmogiškųjų išteklių valdymą.
21. Taikyti darbuotojų atrankos ir vertinimo metodus.
22. Parinkti efektyviausius darbuotojų skatinimo metodus.
23. Paaiškinti verslo informacijos kaupimą, sisteminimą ir pateikimą jos vartotojams.
24. Išanalizuoti ir pagrįsti finansinių išteklių naudojimo galimybes.
25. Apibūdinti ir pagrįsti inovacijų taikymą.
26. Paaiškinti vietinės ir tarptautinės rinkos ypatumus bei išanalizuoti patekimo galimybes.
Specializacijų studijų rezultatai:
Prekybos ir paslaugų vadyba:
1. Paaiškinti prekybos ir paslaugų įmonių specifiškumą.
2. Analizuoti ir vertinti prekybos ir paslaugų įmonių veiklą, bei išmanyti tarptautinės prekybos finansavimo būdus ir galimas rizikas.
Tarptautinio verslo vadyba:
1. Apibūdinti kultūrinę erdvę.
2. Analizuoti ir vertinti tarptautinę verslo aplinką;
3. Atskleisti tarptautinės verslo įmonės valdymo ypatumus.
Tarptautinio marketingo vadyba:
1. Išanalizuoti tarptautinio marketingo aplinką.
2. Parengti strateginius ir taktinius marketingo sprendimus.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Taikomi inovatyvūs mokymo ir mokymosi metodai, į studentus orientuotas studento savarankiškas darbas, pagrįstas užduotimis, grupiniu darbu, kuriame labai svarbu probleminis ir kritinis mąstymas. Programoje siekiama aktyvaus studentų dalyvavimo studijų procese, siekiama sukurti aktyvią edukacinę aplinką, naudojant įvairius metodus: interaktyvias paskaitas, praktinius darbus, diskusijas, probleminių situacijų sprendimą, mokomosios literatūros skaitymą ir analizę, projektų rengimą ir kt.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studijų rezultatai vertinami studijų pasiekimų lygmenimis ir dešimtbale kriterine vertinimo sistema, vadovaujantis Utenos kolegijos studijų rezultatų vertinimo tvarka, 2017, prieiga internetu:
https://www.utenos-kolegija.lt/upload/file_manager/Kolegija/Studiju%20rezultatu%20vertinimo%20tvarka_2017-03-21.pdf
Studijuojami dalykai baigiami egzaminu arba projektiniu darbu, priklausomai nuo studijų programos rezultatų. Galutinis dalyko įvertinimas yra kaupiamasis balas. Studentų pasiekimų vertinimo formulė yra pateikiama studijų dalykų aprašuose. Kiekvienas dėstytojas su dalyko vertinimu supažindina studentus pirmojo užsiėmimo metu.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Bendrieji koleginiai dalykai (iš viso 17 ECTS):
Profesinė užsienio kalba; Psichologija; kalbos kultūra ir verslo korespondencija; Filosofija/ Sociologija.
Studijų krypties dalykai (iš viso 104 ECTS):
Matematika; Mikro-makroekonomika; Verslo teisė; Vadybos pagrindai; Marketingas; Apskaitos pagrindai; Finansų pagrindai; Dalykinė komunikacija; Verslininkystės pagrindai; Verslo etika; Marketingo tyrimai; Valdymo apskaita; Verslo apmokestinimas; Projektų valdymas; Logistika; Elektroninis verslas; Personalo vadyba; Kokybės vadyba; Strateginio valdymo pagrindai; Darbo ir civilinė sauga, modulis Tyrimai ir IT.
Pasirenkami studijų krypties moduliai (iš viso 12 ECTS):
1. Prekybos ir paslaugų vadyba.
2. Tarptautinio verslo vadyba.
3.Tarptautinio marketingo vadyba.
Praktikos (iš viso 32 ECTS):
1. Verslo komunikacijos praktika.
2. Verslo įmonės veiklos praktika.
3. Darbo verslo įmonėse praktika.
4. Specialybės įgūdžių lavinimo praktika.
5. Verslo plano rašymo praktika.
6. Baigiamoji praktika.
Baigiamasis darbas (9 ECTS).
Specializacijos:
1.Prekybos ir paslaugų vadyba;
2.Tarptautinio verslo vadyba;
3.Marketingo vadyba
Studento pasirinkimai:
Studento pasirenkamiems dalykams skiriamas 21 ECTS:
1. Alternatyviai pasirenkami bendrieji koleginiai dalykai- filosofija ar sociologija (3 ECTS).
2. Studento laisvai pasirenkami 2 dalykai (6 ECTS) iš kolegijoje esančio laisvai pasirenkamų dalykų sąrašo. Laisvai pasirenkamų dalykų sąrašas skelbiamas kolegijos tinklapyje
3. Alternatyviai pasirenkama specializacija ir dalykai (12 ECTS); specializacijų alternatyvos: prekybos ir paslaugų vadyba, tarptautinio verslo vadyba ir tarptautinio marketingo vadyba.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijų procese įdiegtas probleminis mokymas ir e-mokymosi galimybės. Didelis dėmesys skiriamas praktiniams gebėjimams ugdyti, visus specialybės dalykus dėsto dėstytojai - praktikai.
Pripažįstami neformaliuoju ar savaiminiu būdu įgyti gebėjimai dirbti. Programa parengta dėstyti nuotoliniu būdu.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Šią studijų programą baigę absolventai galės dirbti:
vadybininkais skirtingų įmonių marketingo, personalo, tiekimo, pardavimo, pirkimo ir kituose padaliniuose, gali organizuoti savarankišką verslą ir vadovauti jam.
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventai galės tęsti studijas bakalauro laipsniui įgyti universitete. Baigę papildomąsias studijas arba įvykdę kitus aukštosios mokyklos nustatytus reikalavimus, turės teisę stoti į antros pakopos magistratūros studijas ir trečios pakopos doktorantūros studijas.
Programos aprašymo santraukos parengimo ir atnaujinimo datos: 2018-02-28