Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Verslo vadyba ir inovacijos (anglų k. - Business Management and Innovations)

Studijų krypties grupė

Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis

Vadyba

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Verslas ir administravimas (plačiosios programos)

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Verslo vadybos profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6604

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-37

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6531LX076

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550410

Finansinės grupės kodas

2.1

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2021-04-07
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Rengti specialistą, gebantį dirbti, kurti ir vystyti verslą, taikant inovatyvius vadybos metodus ir technologijas, reaguojant ir valdant pokyčius, analizuojantį besikeičiančius visuomenės poreikius, gebantį spręsti sudėtingas verslo vadybos problemas šiuolaikinėje dinamiškoje verslo aplinkoje.
Studijų rezultatai:
1.1.Supranta ir geba analizuoti šiuolaikinio verslo tendencijas ir naujoves, pasaulinio verslo aplinką.
1.2.Išmano ir geba taikyti pagrindines vadybos ir ekonomikos mokslų, verslo teisės teorijas, kurios pagrįstos žinių kaupimu bei jų efektyviu panaudojimu visose visuomenės sferose, bei ekonominius socialinius reiškinius, jų raidą, socialinę atsakomybę, etikos principus bei vertybines nuostatas.
1.3.Išmano informacijos ir šiuolaikinių technologinių inovacijų svarbą bei globalios rinkos pokyčius, užtikrinančius ilgą įmonės gyvavimo periodą.
2.1. Geba atlikti taikomuosius empirinius tyrimus, taikyti kiekybinius ir kokybinius tyrimo metodus, rinkti, sisteminti, analizuoti duomenis, formuluoti išvadas, kryptingai panaudoti sukauptą informaciją vadybos problemų sprendimui ir įmonės vertės kūrimui.
3.1. Geba kurti inovatyvią, dinamišką, tvarią įmonę, greitai reaguojančią į verslo aplinkos pokyčius.
3.2. Geba (su)valdyti procesus įmonėje, užtikrinant veiklos rezultatų efektyvumą.
3.3. Geba vystyti verslą, užtikrinant nuolatinius įmonės veiklos pokyčius bei naudojant technologines ir netechnologines inovacijas, kurios kuria naują vertę.
3.4.Geba planuoti, organizuoti, vykdyti bei kontroliuoti veiklas, valdant žmogiškuosius išteklius, naudojant modernias komunikacijos technologijas, vadovaujantis darbo santykius reglamentuojančiais reikalavimais bei profesine etika.
3.5. Geba vesti derybas ir bendradarbiauti su klientais bei partneriais naudojant inovatyvias komunikacijos priemones.
4.1. Geba sklandžiai ir įtaigiai reikšti mintis lietuvių ir užsienio kalbomis žodžiu ir raštu, efektyviai komunikuoti profesinėje ir tarpkultūrinėje aplinkoje.
4.2. Geba bendrauti ir bendradarbiauti bei skleisti informaciją įvairių sričių specialistams ir visuomenės grupių atstovams.
5.1. Geba suprasti save visuomeniniame kontekste, atsakingai veikia neapibrėžtoje situacijoje.
5.2. Geba būti lyderiu, kuriančiu reikšmingus teigiamus pokyčius, įkvepiančiu ir motyvuojančiu žmones tobulėti, siekti bendrų tikslų įmonės labui.
5.3. Geba analizuoti ir kritiškai vertinti pasirinktas veiklos strategijas, kelti tikslus, formuluoti uždavinius ir numatyti efektyviausius būdus bei priemones jiems įgyvendinti.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Taikomi aktyvūs, inovatyvūs mokymo ir mokymosi metodai, į studentus orientuotas studento savarankiškas darbas, pagrįstas praktinėmis užduotimis, grupiniu darbu, kuriame labai svarbu probleminis ir kritinis mąstymas. Programoje siekiama aktyvaus studentų dalyvavimo studijų procese, siekiama sukurti aktyvią edukacinę aplinką, naudojant įvairius metodus: interaktyvias paskaitas, praktinius darbus, diskusijas, probleminių situacijų sprendimą, praktiniai užsiėmimai su įmonės atstovu, patirtinį mokymąsi, literatūros ir įvairių šaltinių analizę, projektų rengimą ir kt.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studijų rezultatai vertinami studijų pasiekimų lygmenimis ir dešimtbale kriterine vertinimo sistema, vadovaujantis Utenos kolegijos studijų rezultatų vertinimo tvarka, 2017.
Studijuojami dalykai baigiami egzaminu arba projektiniu darbu, priklausomai nuo studijų programos rezultatų. Galutinis dalyko įvertinimas yra kaupiamasis balas. Studentų pasiekimų vertinimo formulė yra pateikiama studijų dalykų aprašuose. Kiekvienas dėstytojas su dalyko vertinimu supažindina studentus pirmojo užsiėmimo metu.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Bendrieji koleginiai dalykai (iš viso 16 kreditų): Verslo užsienio kalba; Vadovavimo psichologija; Filosofija/ Sociologija
Studijų krypties dalykai (iš viso 119 kreditų):
Verslo matematika ir duomenų analizė; Mikro-makroekonomika; Verslo etika; Komunikacija ir derybos; Marketingas; Vadyba; Verslo teisė; Dalykinė verslo kalba; Marketingo tyrimai ir IT; Verslo įmonės kūrimas/ Tarptautinis verslas; Skaitmeninė rinkodara; Elektroninis verslas; Verslo apskaitos ir apmokestinimo pagrindai; Vizualizacijos sprendimai verslui; Įmonės finansai ir investicijos; Žmonių išteklių vadyba; Tiekimo grandinės valdymas; Projektų valdymas; Pokyčių ir rizikų valdymas/ Verslo procesai; Kokybės užtikrinimas; Pardavimų valdymas/ Gamybos organizavimas; Inovacijų vadyba; Verslo informacinės sistemos/ Valdymo apskaita.
Praktikos (iš viso 30 kreditų)
1. Interneto sprendimui verslui praktika,
2. Specialybės įgūdžių lavinimo praktika įmonėje,
3. Verslumo ugdymo praktika,
4. Baigiamoji praktika.
Baigiamasis darbas (9 kreditai)
Laisvai pasirenkami 2 dalykai (6 kreditai)
Specializacijos: -

Studento pasirinkimai:
Studento pasirenkamiems dalykams skiriama 28 kreditai:
1. Alternatyviai pasirenkami bendrieji koleginiai dalykai:
Filosofija/ Sociologija (3 kreditai);
2. Alternatyviai pasirenkami studijų krypties dalykai:
Verslo įmonės kūrimas/ Tarptautinis verslas (4 kreditai);
Pokyčių ir rizikų valdymas/ Verslo procesai (5 kreditai);
Pardavimų valdymas/ Gamybos organizavimas (6 kreditai);
Verslo informacinės sistemos/ Valdymo apskaita (4 kreditai).
3. Studento laisvai pasirenkami 2 dalykai (6 kreditai) iš kolegijoje esančio laisvai pasirenkamų dalykų sąrašo.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Šios studijų programos studentai rengiami kaip specialistai nuolat besivystančiai organizacijai, jie sugebės prisitaikyti prie dinamiškos verslo aplinkos, kurti ir valdyti verslą, išmanys besikeičiančius visuomenės poreikius, pritaikys naujausias technologijas valdant procesus, gebės išspręsti vadybos problemas. Studijuodami įgis praktinės patirties per praktinius užsiėmimus, mokydamiesi su verslo įmonių atstovais, praktikų metu. Studijuoti bus galima nuotoliniu būdu.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų
galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Verslo vadybos ir inovacijų studijų programos absolventai:
-Gali dirbti įvairių vadybos sričių specialistais pramonės, prekybos, paslaugų įmonėse ar įmonių padaliniuose;
-Gali steigti ir valdyti savo verslą.
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventai galės tęsti studijas bakalauro laipsniui įgyti universitete. Baigę papildomąsias studijas arba įvykdę kitus aukštosios mokyklos nustatytus reikalavimus, turės teisę stoti į antros pakopos magistratūros studijas.