Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Teisė (anglų k. - Law)

Studijų krypties grupė

Teisė

Studijų kryptis

Teisė

Švietimo sritis

Teisė

Švietimo posritis

Teisė

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Teisės profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6604

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-17

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6531KX007

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550421

Finansinės grupės kodas

2.1

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2018-03-07
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Rengti aukštos kvalifikacijos teisininkus, gebančius savarankiškai dirbti asmeninės atsakomybės reikalaujantį darbą įvairiose teisinės profesinės veiklos srityse, taikančius teorines ir praktines teisės žinias, kritiškai ir kūrybiškai mąstančius, priimančius naujoves, žinančius ir suvokiančius teisės esmę bei paskirtį, išmanančius ir gebančius taikyti norminius teisės aktus.
Studijų rezultatai:
1.Žino teisės teorijos ir teisės istorijos pagrindus.
2. Žino tarptautinės viešosios ir privatinės teisės, Europos Sąjungos teisės pagrindus.
3.Žino nacionalinės konstitucinės ir ordinarinės teisės principus ir svarbiausių institutų turinį.
4.Žino teisininko profesinės etikos pagrindus.
5.Geba įgytas teisės krypties žinias taikyti profesinėje veikloje ir spręsdamas konkrečias teisines problemas.
6.Turi bazines antrosios kalbos žinias.
7.Turi bazines kai kurių socialinių ir humanitarinių mokslų studijų sričių žinias ir gebėjimus jas taikyti.
8.Geba atlikti problemų analizę;
9.Geba atlikti taikomuosius mokslinius-empirinius tyrimus formuluodamas tyrimo tikslus ir uždavinius, keldamas hipotezes ir jas tikrindamas, rinkdamas ir analizuodamas duomenis bei darydamas išvadas.
10.Geba rinkti informaciją iš įvairių šaltinių ir ją analizuoti, naudodamasis šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis bei duomenų bazėmis;
11.Geba analizuoti įvairius teisinius dokumentus ir įvertinti jų galiojimo laiką, teritoriją ir galiojimą asmenims, taip pat identifikuoti konkrečias teisines taisykles, reguliuojančias asmenų veiklą;
12.Geba atstovauti asmenims, vadovaudamasis profesinės etikos reikalavimais, tinkamai elgdamasis su konfidencialia informacija, pasitelkdamas vidinius bei aplinkos išteklius.
13.Geba kritiškai vertinti kitų ir savo veiklą, žinias ir vertybes.
14.Moka taisyklingai žodžiu ir raštu vartoti kalbą, sklandžiai ja reikšti savo mintis.
15.Gebės veiksmingai bendrauti ir bendradarbiauti su savo srities ir kitais specialistais.
16.Geba nešališkai spręsti praktinėje veikloje kylančius uždavinius.
17.Pasirengę prisiimti bendruosius etinius įsipareigojimus, siejamus su sąžiningumu ir pareigingumu.
18.Geba kurti naujas idėjas praktinėje veikloje, prisitaikyti joje prie naujovių ir besikeičiančių sąlygų.
19.Geba savarankiškai mokytis savo veiklos srityje, pasirinkdamas tobulinimosi kryptį.
20.Geba planuoti savo laiką ir organizuoti savo veiklą.
Ikiteisminio tyrimo specializacija:
1.Išmano teisės normas ir moka jas taikyti praktikoje atliekant ikiteisminį tyrimą.
2.Vertina nusikalstamos veikos pėdsakus ir skiria ekspertizes.
3.Kvalifikuoja ikiteisminiame tyrime nustatytas faktines veikas.
4.Moka naudotis Lietuvos Respublikos baudžiamojo ir baudžiamojo proceso kodeksais ir taikyti juos praktikoje.
5.Parengia ikiteisminio tyrimo procesinius dokumentus.
6.Moka tiksliai ir taisyklingai vartoti teisines sąvokas.
Juridinės tarnybos veiklos specializacija:
1.Paaiškina juridinės tarnybos veiklai aktualių teisės institutų turinį bei teisinius juridinės tarnybos ir jos darbuotojų veiklos aspektus.
2.Parengia juridinės tarnybos veiklai aktualių juridinių dokumentų projektus.
3.Analizuoja, nustato ir taiko juridinėje tarnyboje kylančių teisinių problemų sprendimo būdus.
4.Atstovauja subjektus teismuose, santykiuose su trečiaisiais asmenims, sudarant sutartis.
5.Parengia juridinės tarnybos veiklai aktualių juridinių dokumentų projektus.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Programoje siekiama aktyvaus studentų dalyvavimo studijų procese, siekiama sukurti aktyvią edukacinę aplinką, naudojant įvairius metodus: tradicines ir interaktyvias paskaitas, praktinius darbus, diskusijas, probleminių situacijų sprendimą, teisinės literatūros skaitymą ir analizę, kursinių darbų ir projektų rengimą ir kt.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studijų rezultatai vertinami studijų pasiekimų lygmenimis ir dešimtbale kriterine vertinimo sistema, vadovaujantis Utenos kolegijos studijų rezultatų vertinimo tvarka, 2017, prieiga internetu:
https://www.utenos-kolegija.lt/upload/file_manager/Kolegija/Studiju%20rezultatu%20vertinimo%20tvarka_2017-03-21.pdf
Studijuojami dalykai baigiami egzaminu arba projektiniu darbu, priklausomai nuo studijų programos rezultatų. Galutinis dalyko įvertinimas yra kaupiamasis balas. Studentų pasiekimų vertinimo formulė yra pateikiama studijų dalykų aprašuose. Kiekvienas dėstytojas su dalyko vertinimu supažindina studentus pirmojo užsiėmimo metu.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Bendrieji koleginiai dalykai (iš viso 15 ECTS):
Politologija, Specialybės kalbos kultūra ir dokumentų valdymas, Profesinė užsienio kalba, Logika ir socialiniai tyrimai, Filosofijos arba Sociologijos įvadas.
Studijų krypties dalykai (iš viso 92 ECTS):
Teisės teorijos pagrindai, Lietuvos teisės istorija, LR teisėsaugos institucijos, LR Konstitucinė teisė, Administracinė teisė, Administracinio proceso teisė, Baudžiamoji teisė, Baudžiamojo proceso teisė, Civilinė teisė, Civilinio proceso teisė, Darbo teisė, Finansų teisė, Socialinės saugos teisė, Verslo teisė, Bendroji ir teisės psichologija, Profesinė etika.
Modulio „Tarptautinė ir Europos Sąjungos teisė“ dalykai (iš viso 12 ECTS ):Tarptautinė teisė ir Europos Sąjungos teisė.
Praktikos (iš viso 30 ECTS):
Teisėsaugos institucijų veikla, Informacinių technologijų taikymas profesinėje veikloje, Juridinių dokumentų valdymo praktika, Specialybės įgūdžių lavinimo praktika, Baigiamoji praktika.
Specializacijos:
1.Ikiteisminio tyrimo specializacijos (modulio) dalykai:
Kriminalistika, Nusikalstamų veikų kvalifikavimas, Teismo medicina.
2.Juridinės tarnybos veiklos specializacijos (modulio) dalykai:
Civilinės sutartys ir atstovavimas teisme, Personalo darbo organizavimas, Verslo veiklos organizavimas.
Studento pasirinkimai:
Trečiame semestre studentai gali rinktis alternatyviai pasirenkamus dalykus: Filosofijos arba Sociologijos įvadus. Laisvai pasirenkami dalykai nuolatinių studijų studentams yra numatyti 4 ir 6 semestruose. Jiems skirti 6 ECTS (kiekvienam dalykui po 3 ECTS). Studentai turi galimybę laisvai rinktis norimą studijuoti dalyką nepriklausomai nuo studijų programos. Pasirenkamų dalykų sąrašas pateiktas Kolegijos internetiniame puslapyje laisvai pasirenkamų dalykų sąraše . Pagal pateiktą sąrašą studentai gali rinktis įvairius dalykus, kuriuos dėsto abiejų Utenos Kolegijos fakultetų dėstytojai.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijų procese įdiegtas probleminis mokymas ir e-mokymosi galimybės. Didelis dėmesys skiriamas praktiniams gebėjimams ugdyti.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Teisės studijų krypties absolventas gali dirbti bet kokį teisinių žinių ir įgūdžių reikalaujantį valstybės tarnautojo ar darbuotojo (teisininko, juriskonsulto, teisės patarėjo, teisės referento ir pan.) darbą viešajame, nevyriausybiniame ar privačiame sektoriuje.
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventai galės tęsti studijas bakalauro laipsniui įgyti Vilniaus universitete arba M. Romerio universitete. Baigę papildomas studijas arba įvykdę kitus aukštosios mokyklos nustatytus reikalavimus, turės teisę stoti į antrosios pakopos magistrantūros studijas ir trečiosios pakopos doktorantūros studijas.
Programos aprašymo santraukos parengimo ir atnaujinimo datos: 2018-02-28