Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Svetingumo vadyba (anglų k. - Hospitality Management)

Studijų krypties grupė

Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis

Turizmas ir poilsis

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Verslas ir administravimas (plačiosios programos)

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Verslo vadybos profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Jungtinis kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6604

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-37

Akreditavimo vertinimo išvados

UK_Svetingumo vadyba_2017.pdf

Valstybinis kodas

6581LX005

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550410

Finansinės grupės kodas

2.1

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2018-03-07
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas:
Parengti specialistą, gebantį dirbti dinamiškoje daugiakultūrinėje vietinėje ir tarptautinėje rinkoje, išmanantį komunikaciją, svetingumo sektoriaus įmonių veiklos organizavimą ir paslaugų teikimo valdymą, gebantį dirbti/veikti atsakingai, kūrybiškai ir inovatyviai, užtikrinant teikiamų paslaugų kokybę.
Studijų rezultatai:
1. Taiko inovacijomis grindžiamas svetingumo verslo žinias profesinėje veikloje, kuriant paslaugų rinkinius ir teikiant paslaugas;
2. Identifikuoja svetingumo įmonės veiklos problemas, analizuoja jų priežastis ir siūlo sprendimus;
3. Inicijuoja ir įgyvendina svetingumo įmonės plėtros projektus, taikant aplinkos tyrimų ir analizės duomenis bei prognozavimo metodus;
4. Išmano socialinių tyrimų metodologiją ir pasirenka tinkamą metodą problemai spręsti;
5. Parengia tyrimo planą ir atlieka tyrimą, taikydamas IT duomenų rinkimui, sisteminimui, apdorojimui ir analizei;
6. Kritiškai vertina tyrimo rezultatus, formuluoja išvadas ir pateikia racionalius pasiūlymus;
7. Planuoja apgyvendinimo ir maitinimo paslaugas, taikydamas aplinkos analizės ir tyrimų rezultatus, naudojant komandinio darbo ir kitus metodus;
8. Organizuoja svetingumo įmonės paslaugų teikimą, taikydamas specialius technologinius sprendimus;
9. Sudaro ir vykdo svečių laisvalaikio užimtumo programas svetingumo įmonėje, atsižvelgdamas į skirtingus poreikius ir pasirinkdamas tinkamas priemones;
10. Taiko nacionalinius ir tarptautinius teisės aktus bei reikalavimus paslaugoms, savarankiškai atlikdamas profesinės veiklos užduotis;
11. Vertina savo ir pavaldžių darbuotojų veiklą bei rezultatus, diegia mokymosi visą gyvenimą nuostatas, siekia asmeninės ir profesinės lyderystės, vadovaudamasis profesinės etikos principais;
12. Bendraudamas su svečiais, atpažįsta skirtingus jų poreikius ir moka spręsti konfliktines situacijas;
13. Bendrauja ir bendradarbiauja su kolegomis, verslo partneriais ir kitais asmenimis, kurdamas abipusio pasitikėjimo santykius;
14. Žino įvairių kultūrų savitumus ir profesinėje veikloje kuria aplinką, atvirą kitoms kultūroms;
15. Imasi atsakomybės už savo ir pavaldžių darbuotojų veiklos kokybę, užtikrinant paslaugos teikimo standartų laikymąsi, pareiginių nuostatų vykdymą ir kitus reikalavimus, vadovaujantis socialinės atsakomybės ir pilietiškumo principais;
16. Perteikia svetingumo srities žinias ir supratimą bei planuoja saviugdos procesą ir pavaldžių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Taikomi inovatyvūs mokymo ir mokymosi metodai, studijų proceso virtualizavimas. Į studentus orientuotas studento savarankiškas darbas, pagrįstas užduotimis, grupiniu darbu, kuriame labai svarbu probleminis ir kritinis mąstymas. Programoje siekiama aktyvaus studentų dalyvavimo studijų procese, siekiama sukurti aktyvią edukacinę aplinką, naudojant įvairius metodus: interaktyvias paskaitas, praktinius darbus, diskusijas, probleminių situacijų sprendimą, mokomosios literatūros skaitymą ir analizę, projektų rengimą ir kt.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Taikomas kaupiamasis vertinimas. Kaupiamojo vertinimo sudedamosiomis dalimis vertinami tam tikri studijų dalyko programoje numatyti studijų rezultatai. Modulio vertinimą sudaro modulyje esančių dalykų svertiniai vidurkiai. Modulių balų sudarymo tvarka aprašyta modulio programoje.
Dalyko studijų rezultatų vertinimas atliekamas per visą semestrą ir egzaminų sesijos metu. Taikant kaupiamąjį vertinimą dalykų studijų rezultatai vertinami tarpiniais atsiskaitymais. Tarpinis vertinimas atliekamas vertinant studentų atliktas užduotis arba žinias ir gebėjimus, įgytus baigus tam tikros dalyko dalies studijas (testai, praktiniai darbai, esė ir kt.). Egzaminų sesijos metu vertinamos visos studento įgytos žinios ir gebėjimai. Egzaminų sesijos metu taikoma studijų rezultatų vertinimo forma – egzaminas ar projektinis darbas. Studento žinios ir gebėjimai per egzaminą vertinami pažymiais nuo 1 iki 10. Galutinį pažymį sudaro tarpinių atsiskaitymų ir egzamino pažymiai. Jo sudėtis apskaičiuojama pagal proporcijas, numatytas modulyje esančio dalyko apraše.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktikos:
Svetingumo verslo pagrindai (10 ECTS), Svetingumo komunikacijos pagrindai (20 ECTS), Kalbos ir etika (10 ECTS), Svetingumo paslaugų organizavimas (10 ECTS), Verslo aplinkos tyrimai (10 ECTS), Marketingas (10 ECTS), Svetingumo verslo finansai ir teisė (10 ECTS), Svetingumo paslaugų vadyba (20 ECTS), Darnusis vystymasis ir svetingumas (20 ECTS), Tarpkultūrinis bendravimas ir bendradarbiavimas (10 ECTS).
Studentai studijuos ne mažiau 80 ECTS kreditų (45%) mobilumo pagrindu (ne mažiau 50 ECTS kreditų studijos partnerinėje aukštojoje mokykloje ir 30 ECTS kreditų - praktikos užsienio šalių svetingumo įmonėse).
Praktikos:
Komunikacijos profesinėje veikloje praktika (10 ECTS)
Profesinės veiklos praktika (10 ECTS)
Baigiamoji praktika (10 ECTS)
Specializacijos:
nėra.
Studento pasirinkimai:
1. Alternatyviai pasirenkami moduliai: Organizacijos elgsena (10 ECTS) arba Personalo valdymas (10 ECTS).
2. Alternatyviai pasirenkami moduliai: Svetingumo projektų kūrimas ir valdymas (10 ECTS), Kultūrinio turizmo projektų kūrimas ir valdymas (10 ECTS), Pobūvio projektų kūrimas ir valdymas (10 ECTS), Sveikatingumo projektų kūrimas ir valdymas (10 ECTS)
3. Galimybė rinktis studijuoti dvi užsienio kalbas.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Svetingumo vadybos studijų programa yra jungtinė Utenos kolegijos ir Rezeknės Technologijų akademijos studijų programa, turinti bendrą turinį. Studijos vykdomos abiejose aukštosiose mokyklose, studentai studijuoja tarptautinėje grupėje, studijos vyksta anglų kalba. Studijų programos sandara – modulinė. Baigusiems studijas išduodami du diplomai. Studijų programa leidžia studijuojančiajam formuoti gebėjimą teikti svetingumo paslaugas nuo svetingumo verslo ir paslaugos supratimo, individualių svečio poreikių atpažinimo ir identifikavimo iki svetingumo paslaugos ir produkto sukūrimo. Ugdant studijuojančiųjų specialiuosius gebėjimus ir tarptautinio bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius, studentai aktyviai dalyvauja mobilumo procese, o praktikos atliekamos Europos šalyse, turinčiose labai stipriai išvystytą svetingumo infrastruktūrą. Studentai gali studijuoti nuotoliniu būdu.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventai galės dirbti Lietuvos ir užsienio svetingumo įmonių (apgyvendinimo, maitinimo, laisvalaikio organizavimo ir kt. svetingumo paslaugas teikiančių) vadybininkais, administratoriais ar padalinio vadovais.
Tolesnių studijų galimybės:
Rezeknės Technologijų akademijoje absolventai galės studijuoti pagal Socialinių mokslų studijų srities Verslo ir vadybos studijų krypties magistrantūros studijų programas. Lietuvos universitetuose absolventai gali siekti studijų rezultatų įskaitymo, jei nori studijuoti pagal universitetinės pirmosios pakopos studijų programas, po papildomųjų studijų – magistrantūroje.

Programos aprašymo santraukos parengimo ir atnaujinimo datos: 2018-02-28