Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Apskaita (anglų k. - Accounting)

Studijų krypties grupė

Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis

Apskaita

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Apskaita

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Verslo vadybos profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6604

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Akreditavusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-1

Akreditavimo vertinimo išvados

SV4-230_UK_Buhalterinė apskaita_K_2017.pdf

Valstybinis kodas

6531LX073

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550411

Finansinės grupės kodas

2.1

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2022-11-16
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Studijų programos Apskaita tikslas - parengti apskaitos specialistą, gebantį tvarkyti ūkio subjekto apskaitą ir valdyti pinigų srautus gamybinėse, prekybinėse įmonėse bei biudžetinėse įstaigose, ugdyti socialiai atsakinga asmenybę, gebančią planuoti ir organizuoti apskaitos procesą, retrospektyviai ir perspektyviai vertinti įmonės finansinę būklę bei parinkti ir taikyti ūkinių procesų įforminimo ir atsiskaitymo kontrolės formas, turinčią bendruosius gebėjimus, leidžiančius prisitaikyti prie besikeičiančių verslo aplinkos sąlygų ir darbo rinkos reikalavimų bei ugdyti platų kūrybinį ir kritinį mąstymą, teigiamą nuostatą profesiniam ir asmeniniam tobulėjimui mokantis visą gyvenimą.
Studijų rezultatai:
1.1. Geba apibūdinti verslą kaip sistemą, verslo aplinką, joje vykstančius įvykius ir procesus.
1.2. Supranta bendruosius ekonomikos, vadybos, finansų, teisės, audito, informacinių sistemų ir apskaitos mokslų principus ir jų taikymo ypatumus apskaitos srities praktinėje veikloje.
1.3. Išmano pamatines teorijas, įgalinančias suprasti išorinius ir vidinius ūkio subjektų aplinkos veiksnius bei jų apskaitos, analizės ir vertinimo metodus.
2.1. Geba rinkti ir analizuoti informaciją, reikalingą profesinės veiklos problemoms spręsti ir užduotims atlikti, taikant šiuolaikines informacines technologijas.
2.2. Geba vertinti ūkio subjekto finansinę būklę ir jos rezultatus.
3.1. Geba naudotis informacinėmis technologijomis, specialiomis kompiuterinėmis apskaitos programomis jomis apdoroti bei skaitmenizuoti apskaitos informaciją.
3.2. Žino buhalterių profesionalų etikos kodekso nuostatų taikymo principus ir geba jais vadovautis.
3.3. Geba registruoti ūkines operacijas laikydamiesi įstatymų bei standartuose nustatytų reikalavimų pagal įmonės vadovo nustatytą ūkinių operacijų registravimo ir vertinimo tvarką;
3.4. Geba pagrįsti panaudojimo efektyvumą ir įvertinti riziką, rengiant organizacijos biudžetą, verslo planą ar projektą.
3.5. Geba sisteminti, analizuoti, apibendrinti ir pagrįsti organizacijos finansinių ataskaitų duomenis, vertinti finansinės veiklos rezultatus, teikti siūlymus valdymo, finansavimo, investavimo ir kitais klausimais.
3.6. Geba apskaityti organizacijos turtą, nuosavą kapitalą, įsipareigojimus, pajamas bei sąnaudas, vykdyti vidaus kontrolę.
3.7. Geba taikyti apskaitą reglamentuojančius teisės aktus bei verslo apskaitos standartus ir parengti finansines, mokestines, statistines ir kitas ataskaitas.
3.8. Geba planuoti, organizuoti ir kontroliuoti apskaitos tarnybos darbą.
4.1. Geba efektyviai bendrauti ir bendradarbiauti su savo srities specialistais ir kitais asmenimis, sprendžiant profesinės veiklos uždavinius bei konfliktus.
4.2. Geba atsakingai, kritiškai, nuosekliai reikšti mintis, iškelti problemas ir jas spręsti, lanksčiai, kūrybiškai ir nestereotipiškai vertinti reiškinius.
5.1. Geba savarankiškai tobulinti ir plėsti profesinę kompetenciją, domėtis naujovėmis, pažangia patirtimi, suvokia moralinę atsakomybę už savo veiklos rezultatų poveikį.
5.2. Geba generuoti naujas idėjas praktinėje veikloje, prisitaikyti prie naujovių kintančioje nacionalinėje ir tarptautinėje aplinkoje.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Tradiciniai mokymo(si) metodai: paskaitos; seminarai; diskusijos; darbas grupėse; projektiniai darbai; pratybos; mokomosios praktikos; apklausos; testai; konsultacijos; savarankiškų darbų gynimai; įskaitos; egzaminai; baigiamųjų darbų gynimai.
Netradiciniai mokymo(si) metodai: paskaitos už kolegijos ribų, lankantis įmonėse ir organizacijose; paskaitos bibliotekoje, analizuojant spec. šaltinius, dirbant naudojantis duomenų bazėmis; jungtinės paskaitos - sujungiant keletą akademinių grupių iš skirtingų studijų programų ir kombinuojant keletą dalykų, vyksta apskrito stalo diskusijos; kviestinių lektorių, svečių, praktikų paskaitos, skirtos pasidalinti praktine patirtimi, pristatyti situacijas ir atvejus iš įmonių ir organizacijų veiklos; situacijų analizė; „minčių lietus“; Šešių kepurių metodas; Keturių kampų metodas.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studijų rezultatai vertinami studijų pasiekimų lygmenimis ir dešimtbale kriterine vertinimo sistema, vadovaujantis Utenos kolegijos studijų rezultatų vertinimo tvarka, 2017.
Studijuojami dalykai baigiami egzaminu arba projektiniu darbu, priklausomai nuo studijų programos rezultatų. Galutinis dalyko įvertinimas yra kaupiamasis balas. Studentų pasiekimų vertinimo formulė yra pateikiama studijų dalykų aprašuose. Kiekvienas dėstytojas su dalyko vertinimu supažindina studentus pirmojo užsiėmimo metu.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Bendrieji koleginių studijų dalykai (iš viso 20 kreditų): profesinė užsienio kalba, darbo ir civilinė sauga, psichologija, filosofija/sociologija.
Studijų krypties dalykai (iš viso 113 kreditų): taikomoji matematika, makroekonomika, mikroekonomika, verslo etika, socialiniai tyrimai, apskaitos pagrindai, verslo teisė, verslo procesai/vadybos pagrindai, ekonominė statistika, finansų rinkos ir institucijos, profesinė kalbos kultūra ir dokumentika, marketingas, įmonių finansai, finansinė apskaita, kompiuterizuotos apskaitos programos, mokesčiai, logistika, valdymo apskaita, auditas ir vidaus kontrolė, finansinė analizė, viešojo sektoriaus veiklos apskaita, prekybinių įmonių apskaita/ gamybinių įmonių apskaita.
Laisvai pasirenkami dalykai (iš viso 6 kreditai).
Praktikos (iš viso 32 kreditai): duomenų apdorojimo IT praktika, verslumo ugdymo praktika, verslo plano rašymo praktika, apskaitos praktika įmonėje, finansinės apskaitos ir mokesčių praktika, baigiamoji praktika.
Baigiamasis darbas (9 kreditai).
Specializacijos:
-

Studento pasirinkimai:
Studento pasirenkamiems dalykams skiriama 19 kreditų:
Alternatyviai pasirenkami:
bendrieji koleginiai dalykai: Filosofija/ Sociologija (3 kreditai);
studijų krypties dalykai: Verslo procesai/Vadybos pagrindai (4 kreditai); prekybinių įmonių apskaita/ gamybinių įmonių apskaita (6 kreditai).
Laisvai pasirenkami 2 dalykai (6 kreditai). Šie dalykai gali būti išklausyti dalyvaujant mobilumo projektuose arba pasirenkami iš kolegijoje esančio laisvai pasirenkamų dalykų sąrašo: https://www.utenos-kolegija.lt/studentams/laisvai-pasirenkami-dalykai

Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijų programos struktūra atitinka šiuolaikinius rinkos poreikius, studijų procese naudojamos populiarios specializuotos apskaitos programos B1, Rivile, Stekas-apskaita, Stekas+, didelis dėmesys skiriamas praktiniams gebėjimams ugdyti, nes visus studijų krypties dalykus dėsto dėstytojai – praktikai, taip pat kalbų mokymuisi, bendravimo psichologijai ir pan., kas suteikia svarbių teorinių bei praktinių įgūdžių būsimiems naujos kartos specialistams. Aktualu tai, kad studentai gali studijuoti ir nuotoliniu būdu.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų
galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Šią studijų programą baigę absolventai gali dirbti įvairių įmonių, įstaigų ir organizacijų buhalterinės apskaitos tarnybose arba dirbti mažos įmonės buhalteriu, taip pat steigti buhalterinių paslaugų įmonę, teikti apskaitos tvarkymo paslaugas.
Tolesnių studijų galimybės:
Baigę Apskaitos studijų programą kolegijoje, absolventai gali tęsti studijas universitetuose pirmosios pakopos studijų programose. Baigę papildomąsias studijas arba įvykdę kitus aukštosios mokyklos nustatytus reikalavimus, turi teisę stoti į antrosios pakopos magistrantūros studijas.