Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Buhalterinė apskaita (anglų k. - Accounting)

Studijų krypties grupė

Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis

Apskaita

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Apskaita

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Verslo vadybos profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6604

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-1

Akreditavimo vertinimo išvados

SV4-230_UK_Buhalterinė apskaita_K_2017.pdf

Valstybinis kodas

6531LX073

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550411

Finansinės grupės kodas

2.1

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2018-03-07
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti buhalterinės apskaitos specialistą, gebantį planuoti ir organizuoti apskaitos procesą, tvarkyti įmonės buhalterinę apskaitą, vertinti finansinės būklės ir veiklos rezultatus, naudojantis šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis.
Studijų rezultatai:
1.Absolventai supras verslą, kaip
sistemą, žinos finansų valdymo teorijų principus, finansų sistemos struktūrą, finansų ir apskaitos funkcijas, supras jų taikymo ypatumus praktinėje veikloje viešajame ir privačiame sektoriuje.
2.Žinos apskaitą reglamentuojančius
teisės aktus bei verslo apskaitos standartus (VAS), civilinės ir darbo saugos teisinius pagrindus bei gebės taikyti praktinėje veikloje.
3.Gebės rinkti ir analizuoti
informaciją, tinkamai parinkti apskaitos metodus ir adaptuoti konkrečiai organizacijai tinkamą apskaitos politiką, ją įgyvendinti bei kontroliuoti jos teisėtumą, planuoti, organizuoti ir kontroliuoti apskaitos tarnybos darbą.
4.Gebės naudotis informacinėmis
technologijomis, specialiomis kompiuterinėmis apskaitos programomis ir jomis apdoroti apskaitos informaciją.
5.Gebės įforminti ūkines operacijas
juridinę galią turinčiais dokumentais, apskaityti organizacijos turtą, nuosavą kapitalą, įsipareigojimus, pajamas bei sąnaudas, vykdyti vidaus kontrolę.
6.Gebės parengti finansines,
mokestines, statistines ir kitas ataskaitas.
7.Gebės pagrįsti, apibendrinti,
analizuoti ir sisteminti organizacijos finansinių ataskaitų duomenis, vertinti finansinės veiklos rezultatus, teikti siūlymus valdymo, finansavimo, investavimo ir kitais klausimais.
8.Gebės pagrįsti panaudojimo
efektyvumą ir įvertinti riziką, rengiant organizacijos biudžetą, verslo planą ar projektą.
9.Žinos buhalterių profesionalų
etikos kodekso nuostatų taikymo principus ir geba jais vadovautis.
10.Gebės efektyviai bendrauti ir
bendradarbiauti su savo srities specialistais ir kitais asmenimis, sprendžiant profesinės veiklos uždavinius bei konfliktus, atsakingai, kritiškai, nuosekliai reikšti mintis, iškelti problemas ir jas spręsti, lanksčiai, nestereotipiškai vertinti reiškinius.
11.Gebės savarankiškai tobulinti ir
plėsti profesinę kompetenciją, domėtis naujovėmis, pažangia patirtimi, suvokia moralinę atsakomybę už savo veiklos rezultatų poveikį bei kurti naujas idėjas praktinėje veikloje, prisitaikyti prie naujovių kintančioje ir tarptautinėje aplinkoje.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Taikomi inovatyvūs mokymo ir mokymosi metodai, paskaitos, seminarai, diskusijos, atliekamos individualios ir grupinės praktinės užduotys, paskaitos įmonėse, projektiniai bei tiriamieji darbai, atvejų (probleminių situacijų) analizė.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studijų rezultatai vertinami studijų pasiekimų lygmenimis ir dešimtbale kriterine vertinimo sistema, vadovaujantis Utenos kolegijos studijų rezultatų vertinimo tvarka, 2017, prieiga internetu:
https://www.utenos-kolegija.lt/upload/file_manager/Kolegija/Studiju%20rezultatu%20vertinimo%20tvarka_2017-03-21.pdf
Studijuojami dalykai baigiami egzaminu arba projektiniu darbu, priklausomai nuo studijų programos rezultatų. Galutinis dalyko įvertinimas yra kaupiamasis balas. Studentų pasiekimų vertinimo formulė yra pateikiama studijų dalykų aprašuose. Kiekvienas dėstytojas su dalyko vertinimu supažindina studentus pirmojo užsiėmimo metu.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Bendrieji koleginių studijų dalykai (iš viso 16 ECTS): profesinė užsienio kalba, psichologija, filosofija/sociologija.
Studijų krypties dalykai (iš viso 102 ECTS): taikomoji matematika, verslo etika, ekonominė statistika, makroekonomika, mikroekonomika, profesinė kalbos kultūra ir dokumentika, verslo teisė, apskaitos pagrindai, socialiniai tyrimai, vadybos pagrindai, finansų rinkos ir institucijos, marketingas, įmonių finansai, darbo ir civilinė sauga, logistika, mokesčiai, finansinė apskaita, kompiuterizuotos apskaitos programos, valdymo apskaita, auditas.
Praktikos (iš viso 32 ECTS): duomenų apdorojimo IT, pažintinė, specialybės įgūdžių lavinimo, buhalterinės apskaitos, verslo plano rengimo, finansinės apskaitos ir mokesčių, baigiamoji praktika.
Pasirenkamieji dalykai (iš viso 9 ECTS).
Specializacijos modulis (iš viso 12 ECTS).
Baigiamasis darbas (iš viso 9 ECTS).
Specializacijos:
1.Apskaita prekybinėse įmonėse
specializacijos modulis, kuriame yra tokie dalykai: prekybinių įmonių apskaita, tarptautinės prekybos finansavimas, pardavimų valdymas.
2.Apskaita gamybinėse įmonėse
specializacijos modulis, kuriame yra tokie dalykai: gamybinių įmonių apskaita, veiklos finansavimo modeliai, darbo organizavimas, normavimas ir apmokėjimas.
3.Apskaita biudžetinėse įstaigose,
specializacijos modulis, kuriame yra tokie dalykai: biudžetinių įstaigų apskaita, projektų valdymas, biudžeto sudarymas ir kontrolė.
Studento pasirinkimai:
Studentai gali pasirinkti laisvai pasirenkamus dalykus iš Kolegijos laisvai pasirenkamų dalykų sąrašo https://www.utenos-kolegija.lt/studentams/laisvai-pasirenkami-dalykai. Laisvai pasirenkamiesiems dalykams studijuoti skiriama 9 ECTS studijų programos apimties.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijų procese įdiegtas probleminis mokymas ir e-mokymosi galimybės. Didelis dėmesys skiriamas praktiniams gebėjimams ugdyti, visus specialybės dalykus dėsto dėstytojai - praktikai.
Pripažįstami neformaliuoju ar savaiminiu būdu įgyti gebėjimai dirbti buhalteriu.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Šią studijų programą baigę absolventai galės dirbti įmonių, įstaigų ir organizacijų buhalterinės apskaitos tarnybose, steigti buhalterinių paslaugų įmonę ir teikti buhalterinės apskaitos tvarkymo paslaugas kitose srityse.
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventai galės tęsti studijas bakalauro laipsniui įgyti universitete. Baigę papildomąsias studijas arba įvykdę kitus aukštosios mokyklos nustatytus reikalavimus, turės teisė stoti į antros pakopos magistratūros studijas ir trečios pakopos doktorantūros studijas.
Programos aprašymo santraukos parengimo ir atnaujinimo datos: 2018-02-28