Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Darbų sauga ir aplinkos inžinerija (anglų k. - Occupational Safety and Environmental Engineering)

Studijų krypties grupė

Inžinerijos mokslai

Studijų kryptis

Aplinkos inžinerija

Švietimo sritis

Inžinerija ir inžinerinės profesijos

Švietimo posritis

Aplinkosaugos technologijos

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Inžinerijos mokslų profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6604

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-36

Akreditavimo vertinimo išvados

UK Environmental engineering final report 2022 (galutinė versija).docx

Valstybinis kodas

6531EX042

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550712

Finansinės grupės kodas

2.2

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2021-04-07
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Studijų programos pagrindinis tikslas – parengti darbų saugos ir aplinkos inžinerijos specialistą, įgijusį inžinerijos mokslų žinių, atitinkantį darbo rinkos poreikius, gebantį kūrybiškai mąstyti, stebėti, vertinti ir spręsti darbų saugos ir aplinkos taršos problemas, domėtis technologijos mokslų naujovėmis ir jas taikyti darbų saugai, aplinkosaugai bei žmogaus gyvenimo kokybei gerinti.
Studijų rezultatai:
Baigę studijas programos absolventai pasiekia šiuos studijų rezultatus:
1. Žinios, jų taikymas
1.1. Taiko bendrųjų mokslų dėsningumus sprendžiant darbų saugos ir aplinkos inžinerijos problemas.
1.2. Taiko švarios gamybos principus ir pagrindines prevencijos priemones praktinėje veikloje.
1.3. Turi teisinių žinių pagrindus, aktualius darbų ir aplinkos saugai
2. Gebėjimai atlikti tyrimus
2.1. Geba rasti darbų saugos ir aplinkos inžinerijos veikloms aktualius teisinius, techninius ir mokslinius informacijos šaltinius, savarankiškai parinkti/pritaikyti technologines, organizacines ir metodines priemones.
2.2. Geba atlikti reikiamus tyrimus, apdoroti jų duomenis ir pateikti išvadas apie darbų saugos ir aplinkosaugines priemones
3. Specialieji gebėjimai
3.1. Geba planuoti, organizuoti, vykdyti ir vertinti darbų saugą įmonėje
3.2. Geba spręsti aplinkosaugines problemas parenkant technologijas, leidžiančias spręsti oro, nuotekų, dirvožemio taršą bei atliekų tvarkymo problemas
4. Socialiniai gebėjimai
4.1 Geba bendrauti su inžinierių bendruomene, aplinkosaugos ir darbuotojų saugos specialistais bei visuomene sprendžiant darbų saugos ir aplinkosauginės veiklos problemas
4.2. Geba prisiimti atsakomybę už savo ir pavaldžių darbuotojų veiklos kokybę vadovaudamasis profesine etika ir pilietiškumu.
5. Asmeniniai gebėjimai
5.1. Geba palaikyti savo profesinę kompetenciją mokydamiesi visą gyvenimą
5.2. Geba pavieniui ir komandoje kūrybiškai ir kritiškai mąstyti sprendžiant darbų saugos ir aplinkosauginius uždavinius.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Studijos yra organizuojamos taikant šias studijų formas: paskaitas, pratybas, individualias ir grupines konsultacijas. Juose yra orientuojamasi į studentų aktyvaus mokymosi palaikymą. Programoje taikomos profesinius ir perkeliamuosius gebėjimus holistiškai ugdančios mokymo/si strategijos: mokymasis bendraujant ir bendradarbiaujant grupėse, tyrimais grįstas mokymasis. Jos realizuojamos taikant studento kritinį, kūrybišką ir kontsruktyvų mąstymą ugdančius metodus: dokumentų, atvejo analizę, individualią ir grupinę refleksiją ir kt. Šių strategijų ir metodų taikymas plečia studentų gebėjimus pažinti veiklos pasaulį ir būsimą profesinį lauką, bendrauti su verslininkais ir kitų profesijų atstovais perduodant informaciją, diskutuojant idėjų, problemų kėlimo ar sprendimų priėmimo klausimais.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Naudojama kaupiamojo vertinimo sistema, išskyrus baigiamąjį darbą. Studijų rezultatai vertinami: egzaminas raštu, ataskaita (praktinio darbo), rašto darbas (kursinis, referatas), pateiktis, koliokviumas.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Studijų krypties dalykai:
Profesinė užsienio kalba, Teisės pagrindai, Profesinės kalbos kultūra, Matematika, Aplinkos fizika, Elektrotechnikos pagrindai, Aplinkos apsaugos politika ir teisė, Aplinkos chemija ir mikrobiologija, Informacinės technologijos ir inžinerinė kompiuterinė grafika, Darbuotojų saugos organizavimas įmonėje, Gaisrinė sauga, Darbdavių ir darbuotojų pareigos bei teisės, Civilinė ir radiacinė sauga, Saugus įrenginių eksploatavimas, Dujinių išlakų valymo technologijos, Kietųjų dalelių valymo technologijos, Nuotekų valymo technologijos, Vandens gerinimo technologijos, Atliekų tvarkymo technologijos, Aplinkos monitoringas ir fizinė tarša, Dirvožemio apsauga, Darbuotojų saugos ir sveikatos priemonių vertinimas, Aplinkosaugos bei darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos, Darbų saugos dokumentų valdymas, Aplinkosauginių įrenginių parinkimo ir taikymo pagrindai
Alternatyviai pasirenkami dalykai: Filosofija, Sociologija, Cheminių medžiagų valdymas, Toksikologija ir rizikos vertinimas, Atsinaujinantys energijos šaltiniai, Švarioji gamyba, Eko verslo planavimas ir organizavimas, Projektų valdymas
Praktika: technologinė praktika, darbuotojų saugos praktika, baigiamoji praktika
Specializacijos:

Studento pasirinkimai:
Alternatyviai pasirenkami dalykai:
Filosofija/ Sociologija,
Cheminių medžiagų valdymas/Toksikologija ir rizikos vertinimas,
Atsinaujinantys energijos šaltiniai/Švarioji gamyba,
Eko verslo planavimas ir organizavimas/ Projektų valdymas

Studijuojantys gali rinktis 3 laisvai pasirenkamus dalykus (9 kreditai).
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijose išplėtotos studentų e-mokymosi galimybės
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventas gali dirbti įvairių sričių įmonėse ne tik su aplinkosauga susijusiose ir inžinieriaus kvalifikacijos reikalaujančiose pareigose, bet ir darbų saugos ir sveikatos specialistų pareigose bei derinant šias pareigybes tarpusavyje pvz., aplinkos apsaugos institucijose, pramonės ir transporto įmonėse, privačiose aplinkosauginėse įmonėse. Darbų saugos srityje - privačiose ir valstybinėse statybos ir kitų pramonės ar gamybos sričių įmonėse ir įstaigose ar organizacijose, darbų saugos mokymo įmonėse, darbų saugos konsultacijų įmonėse.