Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Duomenų mokslas (anglų k. - Data Science)

Studijų krypties grupė

Matematikos mokslai

Studijų kryptis

Statistika

Švietimo sritis

Matematika ir statistika

Švietimo posritis

Statistika

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Matematikos mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6114

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-28

Akreditavimo vertinimo išvados

VU Statistikos krypties išorinio vertinimo išvados 2022.pdf

Valstybinis kodas

6121AX004

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450542

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2017-05-17
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti aukšto lygio statistikos specialistus, žinančius statistinius duomenų analizavimo procesus (gebančius parinkti tinkamą statistinį modelį, suformuluoti statistinį uždavinį, parinkti tinkamą to uždavinio sprendimo metodą ir teisingai interpretuoti gautus rezultatus), efektyviai taikančius labiausiai paplitusią statistinę programinę įrangą, bei duomenų bazes, gebančius bendrauti žodžiu ir raštu užsienio kalba, dirbti tiek savarankiškai, tiek grupėje ir prisiimti atsakomybę už patikėtą užduotį.
Studijų rezultatai:

Mokymo ir mokymosi veiklos:

Studijų rezultatų vertinimo būdai:

Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Pagrindinės studijų krypties dalykų apimtis – 165 kreditai, iš jų: bendrieji matematiniai dalykai (analizė, algebra, geometrija, diskrečiosios matematikos pagrindai) – 45 kreditai; informatikos pradmenys (informatika, duomenų bazių valdymo sistemos) – 10 kreditų; dalykinė užsienio kalba – 10 kreditų; specialybės dalykai (tikimybių teorija, statistiniai paketai, statistinių sprendimų teorija, statistika, atsitiktiniai procesai, duomenų vizualizavimas, imčių metodai, cenzūruotų imčių analizė, laikinės sekos, apibendrintieji tiesiniai modeliai) – 70 kreditų; profesinė praktika – 15 kreditų; bakalauro darbas – 15 kreditų. Likusius 75 kreditus studentai renkasi laisvai.
Specializacijos:

Studento pasirinkimai:

Studijų programos skiriamieji bruožai:

Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventai gali dirbti valstybės institutuose (pavyzdžiui, Lietuvos statistikos departamente, Lietuvos muitinės statistikos analizės skyriuose); pramonės įmonių kokybės valdymo ir kontrolės skyriuose; įmonėse, kurioms tenka statistiškai analizuoti didelius savo duomenų masyvus (pavyzdžiui, LESTO, telekomunikacijų bendrovės, bankai, prekybos įmonės); įstaigose ir firmose, kuriose analizuojami medicininiai duomenys (pavyzdžiui, Santariškių klinikose, Scope Baltija); informatikos-didelių duomenų (big data) analizės įmonėse.
Tolesnių studijų galimybės:
Tęsti studijas studentai gali statistikos krypties ar gretimų mokslo krypčių magistrantūros programose Lietuvos ir užsienio universitetuose.