Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Biocheminė analizė (anglų k. - Biochemical Analysis)

Studijų krypties grupė

Gyvybės mokslai

Studijų kryptis

Biochemija

Studijų krypties šaka

Taikomoji biochemija

Švietimo sritis

Biologija ir susiję mokslai

Švietimo posritis

Biochemija

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Antrosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Gyvybės mokslų magistras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Magistro diplomas, 7116

Būtinas minimalus išsilavinimas

Aukštasis universitetinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

120
Ištęstinė, 3, Metais
Nuolatinė, 2, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6211DX011

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

7470512

Finansinės grupės kodas

1.2

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2015-06-26
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Studijų programos tikslas(-ai):
Studijų programa skirta rengti aukštos kvalifikacijos specialistus, gebančius dirbti analitinį ir vadovaujamą darbą biocheminės analizės srityse.
Studijų rezultatai:
Žinios, jų taikymas:
A1 Žino gyvųjų sistemų biologinius, cheminius, biocheminius ir fizikinius sandaros bei sąveikos principus bei jų poveikį analizės metodo parinkimui ir rezultatams.
A2 Žino ir supranta matematinių, statistinių ir bioinformacinių metodų principus bei jų taikymo biologinėms sistemoms galimybes.
A3 Žino modernius instrumentinės analizės metodus ir jų taikymo galimybes aplinkos monitoringui, produktų kokybės analizei, gyvų organizmų procesams tirti.

Gebėjimai vykdyti tyrimus:
B1 Geba taikyti tarpdalykines žinias sprendžiant kokybinius ir kiekybinius uždavinius.
B2 Geba parinkti ir taikyti, priklausomai nuo turimų duomenų ar sąlygų, tinkamus analizės metodus .
B3 Geba aptikti, analizuoti ir pritaikyti informaciją visame problemos sprendimo procese bei įvertinti alternatyvius sprendimo variantus.

Specialieji gebėjimai:
C1 Geba analizuoti realius įvairaus sudėtingumo biologinius bandinius, kurti bei tobulinti jų analizės modelius ir metodus bei pagrįsti jų adekvatumą.
C2 Geba įvaldyti naujus analizės metodus, kuriant originalius analitinės problemos sprendimo būdus, juos optimizuoti ir įteisinti.
C3 Geba teoriškai ir praktiškai pagrįsti savo sprendimus.

Socialiniai gebėjimai:
D1 Geba argumentuotai ir aiškiai perteikti apibendrintą mokslinę tyrimų informaciją ją kritiškai vertindamas įvairių sričių specialistams ir nespecialistų auditorijai.
D2 Geba efektyviai dirbti savarankiškai ir tardalykinėje komandoje.
D3 Imasi atsakomybės už savo ir pavaldžių darbuotojų veiklos kokybę ir jos vertinimą, vadovaudamasis profesine etika ir pilietiškumu.

Asmeniniai gebėjimai:
E1 Puikiai suvokia individualaus mokymosi visą gyvenimą, asmeninio tobulinimosi svarbą profesinei veiklai ir moksliniam tiriamajam darbui
E2 Geba bendradarbiauti nacionaliniu ir tarptautiniu mastu bei priimti inovatyvius sprendimus.
E3 Puikiai suvokia atsakomybę už savo veiklą ir supranta priimtų sprendimų poveikį visuomenei, aplinkai ir ekonominei raidai.
Mokymo ir mokymosi veiklos:

Paskaitos, laboratoriniai darbai, savarankiškas darbas, grupinės ir individualiosios konsultacijos, literatūros analizė, seminarai, diskusija, debatai, paieška, refleksija, problemų sprendimas, atvejo analizė, klaidų analizė, teorinis modeliavimas, rašto darbai, projektų rengimas, pristatymai, demonstravimas, individualus darbas ir darbas grupėse.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Žinioms ir gebėjimams vertinti taikoma dešimtbalė kriterinė proporcinė kaupiamoji vertinimo sistema (kaupiamasis vertinimas). Studijų programos ir modulio studijų rezultatai semestro metu įvertinami per tarpinius atsiskaitymus (koliokviumai, kontroliniai darbai, raštu ir žodžiu pristatomi projektai, aprašomi ir ginami laboratoriniai darbai). Galutinį įvertinimą (pažymį) sudaro tarpinių įvertinimų ir egzamino pažymiai.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:

Studijų krypties dalykams (10 dalykų) skirta 60 kreditų, pasirenkamiems kursams – 12 kreditų. 18 kreditų sudaro Kursinis darbas, Tyrimo darbai 1 ir 2. Baigiamajam darbui skirta 30 kreditų. Iš viso 120 kreditų.
Studentai studijuoja studijų krypties dalykus: biocheminių tyrimų metodologija, biologiškai aktyvios medžiagos, atskyrimo metodai biotechnologijoje, membranos ir bioenergetika, spektrinės analizės metodai, kietų kūnų ir paviršių analizės metodai, cheminių ir biocheminių procesų modeliavimas, molekuliniai metodai mikrobiologijoje, optinės technologijos moksliniuose tyrimuose, visuminė biologinių sistemų analizė, vykdo tiriamuosius biocheminės analizės darbus (pirmą, antrą ir trečią semestrą).
Antrą ir trečią semestrą studentai turi galimybę pasirinkti po vieną pasirenkamąjį kursą.
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:

Antrame ir trečiame studijų semestruose studentai gali rinktis studijuoti 2 iš 10 pasirenkamų kursų ir gilinti žinias cheminės ir biocheminės mikroanalizės, cheminė kinetikos ir katalizės, chromatografinės analizės, genetiškai modifikuotų organizmų, augalų biotechnologijos, biotechnologijos medicinoje, aplinkos epidemiologijos, enzimologijos, molekulinės laboratorinės diagnostikos, maisto produktų analizės srityse.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Dalis studijų programos gali būti dėstoma anglų kalba.