Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Agroverslų technologijos (anglų k. - Agribusiness Technologies)

Studijų krypties grupė

Žemės ūkio mokslai

Studijų kryptis

Žemės ūkis

Studijų krypties šaka

Žemės ūkio technologijos

Švietimo sritis

Žemės ūkis

Švietimo posritis

Augalininkystė ir gyvulininkystė

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Žemės ūkio mokslų profesinis bakalauras
Technologas

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6603

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4,5, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-36

Akreditavimo vertinimo išvados

KK_Agroverslų technologijos_2017.pdf

Valstybinis kodas

6531IX008

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550811

Finansinės grupės kodas

2.2

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2021-06-03
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas: Studijų programos tikslas (-ai): parengti žemės ūkio mokslų profesinius bakalaurus mokančius planuoti, organizuoti ir valdyti specializuoto ūkio veiklą, vadovaujantis tvaraus ūkio vystymo principais, parenkančius ir vykdančius augalininkystės ir gyvulininkystės technologijas, organizuojančius žemės ūkio produkcijos realizavimą ir užtikrinančius žemės ūkio produktų kokybę, gebančius įkurti įmonę ir kūrybiškai prisitaikyti prie darbo rinkos pokyčių.

Studijų rezultatai:
1. Turės žinių ir gebėjimų priimti racionalius sprendimus žemės ūkio verslui kurti ir technologiniams uždaviniams spręsti.
2. Išmanys bendrąją žemės ūkio politiką, teisinę bazę, susijusią su agrarinių teritorijų planavimu, žemės ūkio veiklos ir kaimo plėtros projektų įgyvendinimu.
3. Analizuos augalininkystės ir gyvulininkystės ūkiuose taikomas technologijas bei teiks siūlymus žemės ūkio subjektų veiklos tobulinimui ir naujovių diegimui.
4. Įvertins žemės ūkio verslų aplinką ir verslo kūrimo (plėtros) galimybes bei grėsmes.
5. Planuos ir organizuos nenutrūkstamą darbo procesą, žemės ūkio produkcijos gamybą, saugojimą užtikrinant kokybę bei įvairinant realizavimo galimybes.
6. Surinks ir analizuos ūkio duomenis, naudos kompiuterines ūkio valdymo programas tvariai ūkio veiklai planuoti ir organizuoti.
7. Parinks taikomųjų tyrimų metodus ir metodologijas, vykdant taikomojo mokslo tyrimus, eksperimentus/bandymus.
8. Taikys specializuotą laboratorinę ir programinę įrangą žemės ūkio produkcijos kokybės ir tvaraus ūkio valdymo uždaviniams spręsti.
9. Planuos ir organizuos sodininkystės ir daržininkystės prekinę gamybą bei įvertins šio verslo sektoriaus konkurencinę aplinką ir produktų rinką.
10. Taikys tiksliosios žemdirbystės principus augalų auginimo technologijose, naudojant nuotolinių tyrimų metodus, GIS sistemas, registrų duomenis ir duomenų bazes.
11. Indentifikuos agrarinio sektoriaus draudimo rizikas ir įvertins draudimo produktų požymius, vykdys klientų aptarnavimo procesą.
12. Išsiugdys holistinį požiūrį tausoti gamtos išteklius, priimant socialiai atsakingus ir ekonomiškai naudingus profesinius sprendimus.
13. Ugdys gebėjimus reikalingus darbo laiko planavimui, nuolatiniam profesiniam tobulėjimui, inovacijų paieškai ir pasirengimui mokytis visą gyvenimą.
14. Pateiks komandinio ir asmeninio pobūdžio projektus, darbus ir idėjas, supras žemės ūkio veiklos poveikį visuomenei ir darniai aplinkai, demonstruos savarankiškumą, nuolat tobulins kvalifikaciją bei laikysis profesinės etikos veiklos normų.

Mokymo ir mokymosi veiklos: aiškinimas, seminarai, diskusija, atvejo analizė, integruoti savarankiški darbai, kursiniai darbai, praktiniai darbai, profesinės veiklos praktikos, taikomieji tyrimai, mokslinės literatūros analizė.
Studijų rezultatų vertinimo būdai: egzaminas raštu, kontroliniai darbai, pateikiant uždarojo ir (arba) atvirojo tipo užduotis, praktikų ir laboratorinių darbų ataskaita bei gynimas, individualaus ar komandinio kursinio darbo ataskaita, rašto darbai ir žodiniai pranešimai, baigiamasis darbas ir jo gynimas.

Sandara: Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Bendrieji koleginių studijų dalykai – 15 kreditų:
Užsienio kalba (Anglų, Rusų), Informacijos technologijos, Socialinė psichologija, Profesinė kalba.
Studijų krypties dalykai – 135 kreditai:
Ekonomikos pagrindai, Agrochemija ir augalų apsauga, Žemdirbystė, Agroekologija ir aplinkosauga, Augalininkystės technologijos, Žemės ūkio inžinerija ir sauga, Taikomųjų tyrimų metodologija, Žemės ūkio projektų valdymas, Žemės ūkio ir kaimo plėtros politika, Agroverslai, Sodininkystės ir daržininkystės technologijos, Gyvulininkystės technologijos, Geoinformacinių sistemų pagrindai, Augalininkystės produktų laikymas ir kokybės kontrolė, Žemės ūkio, maisto produktų marketingas ir prekyba, Agrarinių teritorijų planavimas, Žemės ūkio apskaita ir finansai, Žemės ūkio verslo planavimas ir organizavimas, Teisės pagrindai, Rizikų valdymas agrariniame sektoriuje.
Profesinės veiklos praktikos – 33 kreditai:
Augalininkystės ir gyvulininkystės technologijų mokomoji – pažintinė praktika, Žemės ūkio gamybos mechanizavimo ir automatizavimo profesinės veiklos praktika, Sodininkystės ir daržininkystės technologijų profesinės veiklos praktika, Agroverslų vystymo kompleksinės veiklos praktika, Baigiamoji profesinės veiklos praktika.
Profesinio bakalauro baigiamasis darbas – 11 kreditų.

Studento pasirinkimai: Specializacijos:
Sodininkystės ir daržininkystės prekinės gamybos specializacijoje analizuojami vaisių ir daržovių prekinės gamybos rinkos ypatumai, vertinamos auginimo, sandėliavimo ir perdirbimo technologinės naujovės, suteikiama žinių ir praktinių įgūdžių sodo ir daržo produktų gamybos planavimui ir verslo organizavimui. Specializacijos studijų dalykai (21 kreditas): Sodo ir daržo produktų gamybos valdymas, Sodo ir daržo augalų apsauga, Sodo ir daržo produktų kokybė ir jos kontrolė, Sodo ir daržo darbų mechanizavimas, Specializacijos praktika 1.
Tvaraus ūkio valdymo specializacijos tikslas - suteikti specialybinių žinių ir praktinių įgūdžių, naudojant specializuotas ūkio valdymo programas, išmaniąsias sistemas ir technologijas, valdyti žemės ūkio gamybos procesus, vykdyti duomenų apie ūkius rinkimą, valdymą ir prognozių sudarymą, vadovaujantis tiksliosios žemdirbystės principais, siekti pelno mažiausiais kaštais bei racionaliai ir atsakingai naudojant gamtos išteklius. Specializacijos studijų dalykai (21 kreditas): Bioekonomikos pagrindai, Tikslioji žemdirbystė, Žemės ūkio informacinės valdymo sistemos ir registrai, Mobilios aplikacijos duomenų surinkimui ir vizualizavimui, Specializacijos praktika 2.
Agrarinio sektoriaus draudimo specializacijos tikslas - suteikti žinių apie agrarinio sektoriaus draudimo sistemas bei žemės ūkio verslo rizikos veiksnius, ugdyti gebėjimus, kuriuos studentas galės taikyti praktiškai, valdant skirtingus rizikos veiksnius susietus su pasėlių, pastatų, technikos nuostoliais, gyvūnų gyvybe ir kt. verslo rizikomis agrariniame sektoriuje, gebės kurti verslo valdymo strategiją savarankiškai planuoti, organizuoti ir vykdyti rizikų valdymą žemės ūkio sektoriuje. Specializacijos studijų dalykai (21 kreditas): Draudimo paslaugų rinka, Draudimo paslaugų ir produktų pardavimas, Draudimo veiklos organizavimas, Draudimo paslaugų valdymas, Specializacijos praktika 3.

Laisvai pasirenkamieji dalykai – 9 kreditai: Karjeros planavimas, Aplinkosaugos vadyba/ Agroinovacijos ir maisto technologijos, Dekoratyvinė sodininkystė ir gėlininkystė/ Bitininkystė, dalykai iš Kauno kolegijos laisvai pasirenkamų dalykų sąrašo.

Studijų programos skiriamieji bruožai: į studentus orientuotos studijos, pagrįstos konkrečiomis praktinėmis užduotimis, naujausių technologijų taikymu, grupiniu darbu, problemų sprendimu, remiantis realiais praktiniais įgūdžiais ir moksliniais tyrimais, skatinančiais profesinį mąstymą, gebėjimą teorines žinias racionaliai taikyti praktinėje veikloje.

Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės: Profesinės veiklos galimybės: absolventai galės dirbti žemės ūkio verslo sektoriuje, žemės ūkio prekinės gamybos ir perdirbimo įmonėse, su žemės ūkiu susijusiose privačiose, valstybinėse ir nevyriausybinėse organizacijose, žemės ūkio konsultavimo institucijose, kurti ir plėtoti savo ūkius.

Tolesnių studijų galimybės: turi teisę tęsti studijas magistrantūroje Lietuvos ir užsienio aukštosiose mokyklose, baigę papildomąsias studijas arba įvykdę kitus reikalavimus.