Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Ekologija (anglų k. - Ecology)

Studijų krypties grupė

Gyvybės mokslai

Studijų kryptis

Ekologija

Švietimo sritis

Aplinka

Švietimo posritis

Aplinkotyra

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Antrosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Gyvybės mokslų magistras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Magistro diplomas, 7114

Būtinas minimalus išsilavinimas

Aukštasis universitetinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

120
Nuolatinė, 2, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-14

Akreditavimo vertinimo išvados

VU_Ekologija_MA_2016.pdf

Valstybinis kodas

6211DX005

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

7470521

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2016-04-11
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas(-ai):
Suteikti studijuojantiems galimybę gilinti ekologijos žinias naujausiose mokslinėmis ir taikomosiomis kryptimis ekologijos aplinkosaugos srityse, formuoti praktinius įgūdžius mokslo tiriamuosiuose darbuose, gebėjimus analizuojant ir toliau kompleksiškai vertinant gamtinių sistemų parametrus ir tolesnės kaitos poveikį gamtinės aplinkos (ekosistemų, buveinių) būklei; ugdyti profesinius įgūdžius atliekant iškeltas užduotis, gebėjimus kūrybiškai taikyti savo įgytas žinias, atsakingai priimti sprendimus vykdant kolektyvinius projektus.
Studijų rezultatai:
Programos absolventas gebės:
• Apibūdinti vykstančių ekosistemose /buveinėse procesų prigimtį, struktūrą, prognozuoti būdingiausias jų kaitos/deformacijų , paaiškinti pagrindines tokios kaitos priežastis;
• Parinkti tinkamus analizės metodus planuojamiems tyrimams ir analizės kriterijus, siekiant išsiaiškinti rūpimus ekosistemų/buveinių būklės vertinimo aspektus;
• Parinkti tinkamus tyrimo metodus, atlikti tyrimus ir interpretuoti gautus duomenis siekiant konkrečių rūšių populiacijų būklę ekosistemose;
• Saugiai ir atsakingai atlikti tyrimus gamtoje nesukeliant papildomos žalos tiriamoms rūšims, populiacijoms , buveinėms.
• Patikimai atlikti matavimus, dokumentuoti ir analizuoti
• matavimo rezultatus naudojantis, GIS technologijomis, kompiuterių programomis, atlikti standartines laboratorines procedūras ir naudotis reikalinga specifine laboratorine įranga;
• Kūrybiškai taikyti sukauptas teorines žinias ir savo gebėjimus sprendžiant kokybinius ir kiekybinius žinomo ir nežinomo pobūdžio uždavinius dirbant kolektyve/tyrėjų grupėje;
• Planuoti lokalių ekologinių problemų sprendimo strategijas.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, pratybos, savarankiškas darbas, laboratoriniai
darbai, mokomosios literatūros skaitymas, individualių užduočių
sprendimas, literatūros apžvalgos rengimas ir
pristatymas, baigiamojo darbo projektas.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Tarpiniai atsiskaitymai, kontroliniai darbai, aprašomi
ir žodžiu ginami laboratoriniai darbai, pasisakymai seminarų metu. Egzaminai vyksta tik raštu.
Mokslinio darbo/ projekto vertinimas
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Studijų programos apimtis – 120 kreditų:
• 80 kreditų – studijų krypties dalykai
• 40 kreditų – Magistro baigiamasis darbas, įskaitant susijusius dalykus, t.y. Metinis mokslinis pranešimas, Mokslinio darbo projektas, Magistro seminaras, kurie skirti studentų įtraukimui į mokslinius tyrimus.
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
-
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Orientuota į gilesnes ekologinių problemų studijas, jų praktinio sprendimo (kompleksiniai taikomojo pobūdžio, praktiniai ekologiniai/aplinkosauginiai projektai) būdus, ekosisteminio aplinkos būklės vertinimo aspektus integruojant ir kitų atatinkamųmokslo sričių pasiektus rezultatus.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Darbas mokslo tiriamose institucijose (mokslo institutai, laboratorijos, centrai), valstybinės aukščiausio rango aplinkos valdymo institucijos : ministerijos, departamentai, įvairios tarnybos ir kt.;
Tolesnių studijų galimybės:
Trečiosios pakopos (doktorantūros (03B, Ekologija ir aplinkotyra ) studijos Lietuvos ir užsienio universitetuose.