Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Tvarus vandens ekosistemų valdymas (anglų k. - Sustainable Management of Aquatic Ecosystems)

Studijų krypties grupė

Gyvybės mokslai

Studijų kryptis

Ekologija

Švietimo sritis

Aplinka

Švietimo posritis

Aplinkotyra

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Antrosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Gyvybės mokslų magistras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Magistro diplomas, 7108

Būtinas minimalus išsilavinimas

Aukštasis universitetinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

120
Nuolatinė, 2, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-32

Akreditavimo vertinimo išvados

KU_Ekologija ir aplinkotyra_M_2016.pdf

Valstybinis kodas

6211DX014

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

7470521

Finansinės grupės kodas

1.4

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2017-03-02
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Paruošti kvalifikuotus ekologijos ir aplinkotyros specialistus, ypatingą dėmesį skiriant jų kompetencijoms, užtikrinančioms šiuolaikinės Lietuvos ir ES ekonomikos poreikius. Programos prioritetai yra šie: Atsižvelgti į dabartinius ir ateities darbo rinkos poreikius, pagrindinį dėmesį skiriant jūrų sričiai, užtikrinti, kad absolventai įgytų konkurencinius sugebėjimus Užtikrinti, kad absolventai būtų pasiruošę pretenduoti į pozicijas visoje ES erdvėje, Užtikrinti, kad absolventai įgytų reikiamą kiekį žinių, motyvaciją tolimesnėms studijoms ar mokymuisi visą gyvenimą
Studijų rezultatai:
Žinios, jų taikymas:
1 turės žinias apie jūros, priekrantės ir kranto ekosistemų savybes, struktūrą ir funkcionavimą, bei gebės jas taikyti jūrinių ir kranto zonos ekosistemų analizėje bei valdyme;
2 turės žinias apie klasikines koncepcijas bei šiuolaikinius ekologinius tyrimų metodus bei gebės juos integruoti sisteminiuose ekologiniuose tyrimuose;
3 gebės integruoti žinias apie antropogeninių ir gamtinių procesų sąveikas ir socio-ekonominius bei juridinius aspektus analizuojant jūrinės ir kranto zonos aplinkos panaudojimo problemas
4 turės dalykines žinias jūrų ekologijos ir aplinkos valdymo srityse
Gebėjimai atlikti tyrimus:
1 turės įgūdžių ir gebės atpažinti bei analizuoti studijų srities mokslinių tyrimų problemas, planuoti jų sprendimo strategijas, parinkti tyrimų metodiką bei įrangą ir savarankiškai įgyvendinti tyrimo planą;
2 turės įgūdžius atlikti kiekybinio bei kokybinio pobūdžio biologinių, fizinių, ar cheminių savybių stebėjimus ir matavimus bei sistemiškai dokumentuoti gautą informaciją;
Specialieji gebėjimai:
1 gebės apibendrinti ir interpretuoti konkrečios tematikos informaciją, ją kritiškai analizuoti visų įmanomų informacijos šaltinių kontekste, naudotis teisiniais ir norminiais dokumentais, argumentuotai ir aiškiai formuluoti tiek dalykines, tiek apibendrinamasias išvadas sprendžiant aplinkos valdymo, jūrinių teritorijų ir kranto zonos ekologines problemas;
2 turės daugiamačių aplinkosaugos ir aplinkotyros duomenų analizės įgūdžius naudojantis modernia programine įranga ir metodais, gebės kritiškai interpretuoti bei taisyklingai pateikti analizės rezultatus;
3 gebės taikyti holistinį požiūrį priimant aplinkosaugos ir procesų valdymo sprendimus, subalansuojant sąnaudas, naudą, saugumą, kokybę, patikimumą ir poveikį aplinkai
4 gebės atpažinti ir analizuoti aplinkos apsaugos ir valdymo situacijas bei konfliktus, aplinkosaugines rizikas ir kontrolės mechanizmus, poveikio aplinkai scenarijus, kvalifikuotai spręsti kylančias problemas;
Socialiniai gebėjimai:
1 gebės kvalifikuotai raštu ir žodžiu pateikti tyrimų rezultatus specialistų auditorijai vadovaujantis mokslo bendruomenėje priimtomis taisyklėmis;
2 gebės dirbti daugiaprofilinėje ir daugiatautėje specialistų grupėje
Asmeniniai gebėjimai:
1 turės individualaus darbos organizavimo ir laiko sąnaudų planavimo patirties
2 turės nuolatiniam profesiniam tobulėjimui būtiną inovatyvų požiūrį ir reikalingus įgūdžius,
3 gebės argumentuotai diskutuoti, turės akademinės veiklos ir tiriamojo darbo patirties.

Mokymo ir mokymosi veiklos:
Atvejo analizė (atvejo studijos), Darbas grupėse, Diskusija, Grupinis (komandinis) projektas, Individualus projektas, Interaktyvi paskaita, Kviestinių dėstytojų (praktikų) paskaitos, Mokslinio straipsnio analizė, Pažintinės išvykos, darbo vizitai, Pratybos, Seminaras, Tradicinė paskaita
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Ataskaita, Atvejo analizė, Egzaminas, Grupinis (komandinis) projektas, Individualus darbas, Individualus projektas, Kontrolinis darbas, Literatūros apžvalgos rengimas ir pristatymas, Magistrantų mokslinio darbo ataskaita, Pratybų atsiskaitymas, Probleminių sprendimų užduotis, Semestro darbas, Testas, Žodinis iliustruotas pranešimas
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Pajūrio ekologija, Ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas, Jūros ir kranto zonos valdymas, Hidroekosistema ir jos taršos prevencija, Mokslinio darbo metodologija ir projektų rašymas, Aplinkos apsaugos teisinis reguliavimas ES, Statistiniai metodai jūrų ekologijoje, Ekohidrologinė informatika ir vandens ekosistemų modeliavimas.
Specializacijos:

Studento pasirinkimai:
Vandens ekosistemų ir gyvųjų išteklių valdymas, Jūros buveinių ir landšaftų ekologija
Aplinkos valdymas specializacijos dalykai - Biotechnologijos aplinkosaugoje, Mikrobiologiniai procesai, Ekodizainas, Būvio ciklo vertinimas, Išteklių ir atliekų darnus valdymas, Medicininė ekologija, Technogenezė ir sveikata.
Jūrų ekologija specializacijos dalykai - Estuarijų ekologija, Vandens ekosistemų produktyvumas, Invazijų ekologija vandens ekosistemose, Biologinė okeanografija, GIS ir erdvinės analizės metodų taikymas jūrų ir kranto zonos tyrimams, Nuotoliniai jūrų aplinkos tyrimai.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Programa orientuota į vandens ekosistemas, kranto zoną, jų valdymą ir aplinkosaugą.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Baigę studijas gali užsiimti nuosavu verslu, dirbti ekologais ar gamtinių bei pramonės sistemų analitikais įvairiose valstybinėse ir privačiose įmonėse, aplinkos apsaugos departamentuose ar panašia veikla užsiimančiose organizacijose, visuomenės sveikatos centruose, žuvininkystės, jūrinių tyrimų laboratorijose, bei aukštojo mokslo mokymo ar mokslo įstaigose, tęsti studijas doktorantūroje.
Tolesnių studijų galimybės:
Turi teisę stoti į trečiosios studijų pakopos studijas aukštosios mokyklos nustatyta tvarka.