Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Farmakotechnika (anglų k. - Pharmacy techniques)

Studijų krypties grupė

Sveikatos mokslai

Studijų kryptis

Farmacija

Švietimo sritis

Sveikatos priežiūra

Švietimo posritis

Farmacija

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Sveikatos mokslų profesinis bakalauras
Vaistininko padėjėjas(farmakotechnikas)

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6603

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-3

Akreditavimo vertinimo išvados

Kaunas College Farmakotechnika report 2017 v2.pdf

Valstybinis kodas

6531GX036

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550916

Finansinės grupės kodas

2.2

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2022-05-27
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti farmacijos specialistą teikiantį farmacinę paslaugą vaistinėje, vykdantį praktinę farmacinę veiklą įvairiose sveikatinimo srityse, taikantį naujausias technologijas profesinės veiklos sąlygomis vaistinėse, vaistų didmeninio platinimo įmonėse, pramoninėse vaistų gamyklose ir kitose įmonėse, vykdančiose farmacinę veiklą, bendraujantį ir bendradarbiaujantį daugiaprofilinėje komandoje, siekiantį nuolatinio asmeninio ir profesinio tobulėjimo, atsižvelgiant į kintančią aplinką.
Studijų rezultatai:
Baigę studijų programą absolventai:
1.Turės žinių ir gebės jas taikyti planuojant ir vykdant
profesinės informacijos paiešką, reikalingą farmacinei veiklai įvairiose sveikatinimo srityse;
2. Žinos vaistinių preparatų ir jiems gaminti naudojamų
vaistinių medžiagų savybes, vaistinių preparatų gamybos technologijas, gebės taikyti gautas žinias praktinėje veikloje
ir atlikti fizinius, cheminius, biologinius ir mikrobiologinius vaistinių preparatų tyrimus;
3. Žinos vaistinių preparatų poveikį organizmui ir gebės paaiškinti vaistinių preparatų ir vaistinių prekių saugų vartojimą;
4. Gebės atlikti į farmacinę veiklą orientuotus taikomuosius mokslinius tyrimus ir analizuoti tyrimų rezultatus bei taikyti tyrimo rezultatus farmacinės veiklos problemoms spręsti;
5. Gebės, prižiūrint vaistininkui, gaminti, pakuoti ir ženklinti pagamintus ekstemporaliuosius vaistinius preparatus užtikrindamas jų kokybę;
6. Gebės, prižiūrint vaistininkui, nustatyti, ar tinkamai išrašytas receptas, ir spręsti apie vaistinio preparato pardavimo (išdavimo) galimybes, parinkti nereceptinius vaistinius preparatus, teikti farmacinę informaciją apie vaistinius preparatus, parinkti vaistinių prekes pagal gyventojų poreikius;
7. Gebės taikyti teisinius ir profesinės etikos reikalavimus, susijusius su farmacine veikla ir įgyvendinti sprendimus, susijusius su rinkodaros ir komunikacijos tikslais;
8. Gebės bendradarbiauti su sveikatos priežiūros specialistais ir kitais asmenimis ir dirbti individualiai bei komandoje, prisiimti atsakomybę už savo ir pavaldžių darbuotojų veiklos kokybę vadovaudamasis profesinės etikos ir pilietiškumo principais;
9. Gebės aiškiai ir argumentuotai perteikti profesinės praktikos ir mokslo žinias besimokantiesiems;
10. Gebės priimti sprendimus ir suvokti moralinę atsakomybę už savo veiklos ir jos rezultatų poveikį visuomenės gerovei, jos ekonominei, kultūrinei raidai bei aplinkai ir kritiškai vertinti savo profesinę praktiką, reflektuoti savo profesinį tobulėjimą suvokdamas mokymosi visą gyvenimą svarbą.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Studijų metu taikomi įvairūs mokymo ir mokymosi metodai: paskaitos, seminarai, pratybos, laboratoriniai darbai, praktika realiose darbo vietose, situacijų analizė, mokymasis grupėmis, projektas, savarankiškų rašto darbų rengimas ir pristatymas, diskusijos, seminarai.
Studentams siūlomos savarankiško darbo formos: teorijos temų savarankiškos studijos, pasirengimas koliokviumams ir kontroliniams darbams, kursiniai darbai ir projektai, semestrinis darbas, pasirengimas laboratoriniams darbams, referatų rašymas, profesinės veiklos praktikų ataskaitų rengimas, pasirengimas seminarams ir prezentacijoms, klinikinių situacijų realiose darbo vietose aprašymas, sprendimas ir pristatymas.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studijų rezultatams vertinti taikoma kaupiamojo balo sistema. Bendras studijų dalyko studijų rezultatų vertinimas nustatomas pagal to dalyko apraše numatytą vertinimo strategiją. Studijų rezultatai vertinami naudojant vertinimo balais sistemą. Taikoma dešimties balų studentų vertinimo sistema. Norint įvertinti studijų proceso eigoje pasiektus studijavimo pasiekimus, naudojami įvairūs vertinimo metodai: apklausa žodžiu, projektų pristatymas, profesinės veiklos praktikų dienynų pildymas, egzaminas raštu, testavimas, atvejo analizė, refleksijos, literatūros ir kitų informacijos šaltinių analizė.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Bendrieji koleginių studijų dalykai –15 kreditų:
Profesinė etika, Cheminių medžiagų ir dispersinių sistemų analizės metodai, Įvadas į farmacijos studijas, Informacinės technologijos.
Studijų krypties dalykai sudaro 135 kreditus: Medicinos terminologija, Anatomija, fiziologija, patologija, Ligų pagrindai ir būtinoji medicinos pagalba, Farmakologija, Farmakologija ir farmakoterapija, Mikrobiologija, Socialinė farmacija, Socialinė farmacija ir farmacinė rūpyba, Farmakognozija, Farmacinė chemija, Taikomųjų tyrimų metodologija, Vaistų technologija: bendroji, ekstemporalinė ir darbo sauga, Pramoninė vaistų technologija, Toksikologijos pagrindai, Bendravimo psichologija, Užsienio kalba, Vaistinių prekės, Fitoterapija, Klinikinė farmacija.
Profesinės veiklos praktikos sudaro 30 kreditų: “Vaistinės konsultanto profesinės veiklos praktika“ (6 kr.), „Vaistų gamybos, apiforminimo ir vaistų farmakologinės klasifikacijos profesinės veiklos praktika“ (9 kr.), Baigiamoji praktika: “Farmacinio darbo organizavimas ir klinikinių situacijų analizė“ (15 kr.). Praktikos organizuojamos Lietuvos visuomenės vaistinėse, visuomenės gamybinėse vaistinėse, ligoninių vaistinėse, universiteto vaistinėje, VDU botanikos sode. Studentai turi galimybę praktikas atlikti įvairiose Europos sąjungos šalyse pagal Erasmus mainų programą. Studentas viso III kurso metu, padedamas darbo vadovo, rengia profesijos bakalauro baigiamąjį darbą. Studento atliktas ir įformintas darbas, parodo studijų procese pasiekto programos tikslo, ir numatomų studijų rezultatų, profesinių ir bendrųjų kompetencijų įgijimą. Studentas III kurso pavasario semestre turi išlaikyti baigiamąjį egzaminą, kurio metu įrodo studijų metu įgytus gebėjimus: taikyti žinias, vykdyti tyrimus. Parodo socialinius, specialiuosius ir asmeninius gebėjimus: žinoti vaistinių preparatų poveikį organizmui: vaistinių preparatų ir vaistinių prekių saugų vartojimą; prižiūrint vaistininkui, nustatyti, ar tinkamai išrašytas receptas ir spręsti apie vaistinio preparato pardavimo (išdavimo) galimybes; parinkti nereceptinius ir tradicinius augalinius vaistinius preparatus ir teikti farmacinę informaciją apie juos, parinkti vaistinių prekes pagal gyventojų poreikius.
Baigiamasis darbas – 6 kr.; kvalifikacinis egzaminas – 3 kr.
Specializacijos:
Nėra
Studento pasirinkimai:
Studento pasirenkami dalykai – gilesnės tos pačios krypties studijų dalykai/Kitos krypties studijų dalykai - 30 kreditų. Kokybės sistemos farmacijoje; Farmacijos verslo ekonomika; Reklama, pardavimas ir rinkodara; Farmacinė rūpyba; Sveikatos duomenų analizė, Biofarmacija ir farmakogenetika, Biotechnologijos pagrindai. Homeopatija/Konsultavimas ir komandinis darbas vaistinėje; Sveikatinimas ir ligų prevencija/Botanika, Farmaciniai skaičiavimai/Mentorystė farmacijoje.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Taikomojo pobūdžio programa, orientuota į praktinę veiklą bei tiriamojo darbo gebėjimų ugdymą. Programa parengta teorijos ir praktikos, mokslo ir studijų darnos principu. Absolventai įgyja praktinius įgūdžius, atitinkančius darbo rinkos poreikius, pasirengę tobulinti visą gyvenimą trunkančią mokymosi kompetenciją, studentai turi galimybes studijuoti ar atlikti profesinės veiklos praktikas įvairiose Europos sąjungos šalyse pagal Erasmus mainų programą.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Vaistininko padėjėjas (Farmakotechnikas) gali dirbti ir teikti farmacinę paslaugą prižiūrint vaistininkui visuomenės vaistinėje, visuomenės gamybinėje, ligoninės, ligoninės gamybinėje, universiteto ar labdaros vaistinėje, taip pat dirbti didmeninio vaistų platinimo įmonėje ar pramoninėje vaistų gamykloje, bei kitose farmacinę veiklą vykdančiose įmonėse (įstaigose).
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventai turi teisę toliau stoti papildomas bei antros pakopos studijas LSMU, VDU ir kituose universitetuose, universitetų nustatyta tvarka.
Programos aprašymo santraukos parengimo ir atnaujinimo datos: 2022 05 06