Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Burnos higiena (anglų k. - Oral hygiene)

Studijų krypties grupė

Sveikatos mokslai

Studijų kryptis

Burnos priežiūra

Švietimo sritis

Sveikatos priežiūra

Švietimo posritis

Odontologija

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Sveikatos mokslų profesinis bakalauras
Burnos higienistas

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6603

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-6

Akreditavimo vertinimo išvados

FStudy field evaluation KUAS_.pdf

Valstybinis kodas

6531GX034

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550911

Finansinės grupės kodas

2.2

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2022-05-27
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
parengti socialiai atsakingą specialistą, turintį holistinį požiūrį į žmogaus sveikatą, gebantį savarankiškai ir komandoje teikti kokybiškas ir saugias paslaugas; taikyti šiuolaikines priemones ir įrangą, konsultanti, kūrybiškai ir kritiškai mąstyti, siekti nuolatinio asmeninio ir profesinio tobulėjimo.
Studijų rezultatai:
Programos absolventas gebės:
1. Žinoti burnos higienisto profesinės veiklos praktiką reglamentuojančius tarptautinius ir nacionalinius norminius dokumentus, taikant juos burnos higienisto profesinės veiklos praktikoje.
2.Integruoti biomedicinos mokslų žinias, nustatant odontologinių ligų atsiradimo priežastis ir veiksnius burnos higienisto praktikoje.
3. Vykdyti į burnos higienisto praktinę veiklą orientuotus taikomuosius tyrimus, interpretuojant epidemiologinius duomenis ir tyrimų rezultatus burnos priežiūros problemų sprendimui.
4. Dirbti su diagnostine odontologijos įranga, įrengimais, instrumentais ir medžiagomis, taikant infekcijų kontrolės priemones ir metodus burnos priežiūros procedūroms atlikti.
5. Pildyti profesinę dokumentaciją, vertinant paciento bendrąją ir burnos sveikatos būklę, ligų riziką, formuluojant diagnozę, sudarant numatomų profilaktinių procedūrų planą.
6. Atpažinti gyvybei pavojingas būkles ir tinkamai į jas reaguoti, teikiant būtinąją medicinos pagalbą.
7. Dirbti komandoje, bendrauti ir bendradarbiauti į pacientą orientuotas burnos higienisto praktikoje, diegiant naujoves.
8. Konsultuoti pacientus burnos ir dantų ligų profilaktikos ir sveikos gyvensenos klausimais, rengiant profilaktikos programas sveikatos palaikymo veiksniams ugdyti.
9. Vadovautis profesine etika ir pilietiškumu, atliekant procedūras, užtikrinančias burnos higienos klinikinės praktikos kokybę
10. Kritiškai vertinti burnos higienisto priimamus sprendimus, laikantis etikos ir konfidencialumo principų, naudojant šiuolaikines technologijas ir informacines sistemas.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, seminarai, diskusijos, individualios ir grupinės užduotys, jų rezultatų pristatymas, praktika, savarankiški rašto darbai.
Taikomi inovatyvūs mokymo ir mokymosi metodai, studijų proceso virtualizavimas.
Į studentus orientuotas studento savarankiškas darbas, pagrįstas užduotimis, grupiniu darbu, kuriame labai svarbu probleminis ir kritinis mąstymas. Studentui kuriama edukacinė aplinka, kurioje sudaroma galimybė kontroliuoti savo studijų procesą, atlikti veiklos refleksiją, skatinti kūrybingumą ir inovatyvumą.
Programoje siekiama aktyvaus studentų dalyvavimo studijų procese: paskaitoje siekiama sukurti diskusinę aplinką, skatinamas dėstytojo ir studento dialogas vengiant vien monologinio dėstymo pobūdžio.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studijų rezultatų vertinimas yra studijų proceso dalis. Dalyko studijų rezultatų vertinimas atliekamas per visą semestrą ir egzaminų sesijos metu.
Taikant kaupiamąjį vertinimą studijų rezultatai vertinami tarpiniais atsiskaitymais. Tarpinis vertinimas atliekamas vertinant studentų atliktas užduotis arba žinias ir gebėjimus, įgytus baigus tam tikros dalyko dalies studijas (koliokviumas, kontroliniai darbai, praktiniai darbai, rašto darbai ir kt.). Egzaminų sesijos metu vertinamos visos studento įgytos žinios ir gebėjimai.
Studento žinios ir gebėjimai egzaminų sesijos metu vertinami tik tada, kai jis per semestrą įvykdo dalyko apraše numatytus tarpinio vertinimo reikalavimus ir užduotis. Egzaminų sesijos metu taikoma studijų rezultatų vertinimo forma – egzaminas ar darbo pristatymas. Studento žinios ir gebėjimai per egzaminą vertinami pažymiais nuo 1 iki 10. Galutinį pažymį sudaro tarpinių atsiskaitymų ir egzamino pažymiai. Jo sudėtis apskaičiuojama pagal proporcijas, numatytas dalyko sando apraše.
Žinioms ir gebėjimams vertinti taikoma dešimtbalė kriterinė proporcinė kaupiamoji vertinimo sistema (kaupiamasis vertinimas). Studijų programos ir modulio studijų rezultatai semestro metu vertinami per tarpinius atsiskaitymus (rašomi referatai, studijos, kontroliniai darbai, atliekami projektai, aprašomi ir žodžiu ginami laboratoriniai darbai ir kt.). Galutinį įvertinimą (pažymį) sudaro tarpinių įvertinimų ir egzamino pažymiai.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Burnos higienos studijų programą sudaro šios dalys:
1. Bendrieji koleginių studijų dalykai – 15 kr. (Įvadas į studijas ir žmogaus sauga, Informacinės technologijos, Užsienio kalba ir terminologija, Psichologijos pagrindai, Specialybės kalba).
2. Studijų krypties dalykai – 138 kr., kuriuos sudaro: studijų dalykai – 87 kr. (Infekcijų kontrolė odontologijoje, Veido, žandikaulių ir burnos anatomija, fiziologija ir patologija, Pedagogikos ir andragogikos pagrindai, Ergonomika ir medžiagos odontologijoje, Ikiklinikiniai darbai su fantomais, Farmakologija. Fitoterapija, Teisės pagrindai, Pirmoji medicinos pagalba, Filosofijos įvadas, Verslo ekonomika ir vadyba, Biochemija. Genetika, Odontologinių ligų profilaktika ir epidemiologija, Burnos higienisto atliekamos procedūros, Klinikinių dalykų pagrindai, Visuomenės sveikatos pagrindai, Taikomųjų tyrimų metodologija, Ortopedinė odontologija, Visapusiškas paciento įvertinimas ir burnos priežiūra), praktikos- 42 kr., (Burnos priežiūros mokymo profesinės veiklos praktika (9 kr.), Burnos higienisto atliekamų procedūrų profesinės veiklos praktika (18 kr.), Burnos higienisto darbo su pacientu profesinės veiklos praktika (15 kr.), Baigiamasis darbas/ egzaminas – 9 kr., ( Profesinio bakalauro baigiamasis darbas– 6 kr., Kvalifikacinis egzaminas – 3 kr.)
3. Pasirenkami dalykai – 27 kreditai.
Specializacijos:

Studento pasirinkimai:
Pasirenkami dalykai - 27 kr. Iš jų 18 kr. skiriama gilesnės tos pačios krypties studijų dalykams (Klinikinė odontologija ir nuskausminimas, Odontologinė radiologija, Vaikų odontologija ir ortodontijos pagrindai, Periodontologija. Burnos gleivinės ligos). 9 kreditai skiriami laisvai pasirenkamiems dalykams. Studijų programa siūlo: Individuali ir profesionali burnos higiena, Burnos ir dantų skausmas, jo mažinimo būdai, Estetinės odontologijos pagrindai.Taip pat studentai gali laisvai rinktis iš Kauno kolegijoje pateikto laisvai pasirenkamųjų dalykų sąrašo.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Burnos higienos studijų procese ypač svarbią vietą užima žinių ir įgūdžių vertinimas. Nuolatinė žinių ir įgūdžių kontrolė skatina studentus sistemingai dirbti, įgyti naujų žinių, vystyti gebėjimus. Vertinimas ir tinkamas grįžtamasis ryšys keičia studento mokymąsi, skatina mokymosi motyvaciją. Aiškindamiesi studentų pasiekimus, dėstytojai siekia studijuojančiųjų tobulėjimo.
BH studijų programos studentai skatinami ugdyti gebėjimus interpretuoti gaunamą informaciją, kritiškai ją įvertinti ir pritaikyti realioms problemoms spręsti: pvz. Praktinių darbų metu studentams sudaromos sąlygos dirbti su pacientais ar imituoti realias klinikines situacijas, teikti burnos priežiūros paslaugas įvairiems asmenims. Tinkamas grįžtamasis ryšys skatina studentų pasiekimų gerinimą: studentų akademinį nepažangumą, asmeninį tobulėjimą (savarankiškumo ir kūrybiškumo plėtojimą, bendravimo ir karjeros valdymo gebėjimus), pasirengimą profesinei veiklai. Pasirašytos trišalės sutartys pagal ES Mokymosi visą gyvenimą/Erasmus programą dėl studentų ir dėstytojų mainų su šiomis aukštosiomis mokyklomis: Riga Stradins University (Riga, Latvija), Stevenson College (Edinburgh, Škotija), Medical university of Lodz (Lodz, Lenkija), Savonia University of Applied Sciences (Kuopio, Suomija). Užmegzti ryšiai ir derinamos sutartys dėl studentų ir dėstytojų mainų bei profesinės veiklos praktikų bei stažuočių pagal Erasmus programą su Coatbridge College, Glasgow, Škotija; Haaga University of Applied Sciences, Nyderlandai; University of Applied Sciences Utrecht, Nyderlandai. Studentams sudaromos sąlygos dalyvauti savanoriškoje veikloje pagal pasirinktą interesų sritį, studentas gali įsitraukti į studentų savivaldos struktūras, kurios organizuoja įvairius renginius ir studentiškas šventes.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventų profesinės veiklos pobūdis atitinka studijų programos paskirtį, jie dažniausiai įsidarbina pagal specialybę miesto, įvairiose respublikos ar ES šalių odontologijos klinikose ar skyriuose, privačiose odontologijos klinikose ir kabinetuose, vaikų darželiuose ir mokyklose. Pagal specialybę dirba beveik 80 % absolventų.
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventai studijas gali tęsti LSMU ir užsienyje aukštųjų mokyklų nustatyta tvarka. Absolventai gali kelti kvalifikaciją ir atnaujinti žinias Kauno kolegijos organizuojamose konferencijose, seminaruose, įvairios trukmės kvalifikacijos kėlimo kursuose
Programos aprašo santraukos parengimo ir atnaujinimo datos: 2022 m. gegužės 5 d