Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Odontologinė priežiūra (anglų k. - Odontological Care)

Studijų krypties grupė

Sveikatos mokslai

Studijų kryptis

Burnos priežiūra

Švietimo sritis

Sveikatos priežiūra

Švietimo posritis

Odontologija

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Sveikatos mokslų profesinis bakalauras
Gydytojo odontologo padėjėjas

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6604

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-45

Akreditavimo vertinimo išvados

UK_Odontologinė prieziura_prof.BA_2015.pdf

Valstybinis kodas

6531GX029

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550911

Finansinės grupės kodas

2.3

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2018-03-07
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti aukštos kvalifikacijos gydytojo odontologo padėjėjus, gebančius asistuoti gydytojui odontologui ar odontologui specialistui, savarankiškai atlikti intraoralines procedūras (atlikti burnos ertmės irigacijas, hidromasažą; uždėti ir nuimti koferdamą; uždėti ir nuimti periodonto tvarstį, išimti siūlus ir kt.), neviršijant savo kompetencijos ribų, užtikrinti burnos sveikatos priežiūrą ir prevenciją, mokyti sveikos gyvensenos ir propaguoti savo profesijos prestižą.
Studijų rezultatai:
1. Geba analizuoti ir taikyti jo veiklą reglamentuojančius teisės aktus, norminius dokumentus, reglamentuojančius darbo vietą, aplinką ir saugų darbą, nacionalinę bei tarptautinę sveikatos priežiūros politiką, profesinės etikos principus.
2. Žino profesinės veiklos ir atsakomybės ribas, teikia profesinę informaciją savo kompetencijos ribose.
3. Geba integruoti gamtos, biomedicinos, socialinių, humanitarinių mokslų žinias gydytojo odontologo padėjėjo profesinėje veikloje.
4. Geba dalyvauti ir atlikti į gydytojo odontologo padėjėjo praktiką orientuotus taikomuosius tyrimus, vadovaujantis tyrimų etikos principais.
5. Geba tyrimo rezultatus taikyti profesinėje veikloje, rengti ataskaitas, pristatant atliktą veiklą, ir teikti pasiūlymus kolegoms, plėtojant profesinę veiklą.
6. Geba užtikrinti infekcijos kontrolę, laikydamasis norminių dokumentų reikalavimų.
7. Geba dirbti su odontologijoje naudojama įranga, įrenginiais, instrumentais ir medžiagomis pagal paskirtį.
8. Geba atpažinti burnos ir dantų ligas įvairioms pacientų grupėms taikant skirtingus diagnostinius metodus.
9. Geba pildyti profesinę dokumentaciją, renkant paciento gyvenimo ir sveikatos anamnezę, įvertinant pagrindinius gyvybinius parametrus.
10. Geba asistuoti įvairių specializacijų gydytojams odontologams, burnos higienistams, atliekant įvairias odontologinio gydymo procedūras.
11. Geba dirbti su dentaliniais rentgeno ir diagnostikos aparatais. 12. Geba atpažinti gyvybei pavojingas būkles ir tinkamai į jas reaguoti, suteikti būtinąją medicinos pagalbą ūmių būklių atvejais.
13. Geba mokyti pacientus, klientus sveikos gyvensenos, racionalios mitybos, burnos priežiūros taisyklių ir tapti atsakingais už savo sveikatą.
14. Geba planuoti, koordinuoti ir kontroliuoti odontologinės priežiūros paslaugas teikiančios įstaigos organizacinius procesus (pacientų ir darbuotojų veiklos registravimą, koordinavimą, reklamą, aprūpinimą priemonėmis ir kita), taikant šiuolaikines informacines technologijas.
Socialiniai gebėjimai
15. Geba bendrauti ir bendradarbiauti komandinėje veikloje teikdamas odontologinę pagalbą ir priežiūrą.
16. Geba reikšti savo mintis žodžiu ir raštu, komunikuoti profesinėje aplinkoje lietuvių bei užsienio kalba.
17. Geba praktineje gydytojo odontologo padėjėjo veikloje kurti naujas idejas, prisitaikyti prie naujų situacijų, stiprinant profesijos įvaizdį, rūpinantis jos verte ir reikšmingumu visuomenėje bei užtikrinant įrodymais grįstos praktikos kokybę.
Asmeniniai gebėjimai
18. Geba kritiškai vertinti savo profesinę praktiką, žinias ir vertybes, suvokti mokymosi visą gyvenimą svarbą.
19. Geba savarankiškai spręsti problemas, priimti sprendimus ir įvertinti jų poveikį bei veikti apibrėžtoje situacijoje, panaudodamas praktines žinias.
20. Geba rinkti ir sisteminti informaciją, naudoti šiuolaikines technologijas ir informacines sistemas gydytojo odontologo padėjėjo praktikoje, tinkamai elgtis su konfidencialia informacija.
21. Geba rūpintis savo profesinės savimonės stiprinimu, profesijai tinkamų charakterio savybių ugdymu.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Numatyti į studentus orientuoti įvairūs interaktyvūs mokymo metodai (atvejų analizė, refleksija, įtraukianti paskaita, stebėjimas, pažangios patirties analizė, prielaidų kėlimas ir pagrindimas, simuliacijos pagal išgalvotą scenarijų ar realią situaciją ir t.t.), savarankiškas darbas ir su juo susiję metodai.
Taikomi modernūs asistavimo metodai: "darbas keturiomis rankomis" - asistuojama gydytojui odontologui ar burnos higienistui; "darbas šešiomis rankomis" - gydytojui odontologui vienu metu asistuoja du gydytojo odontologo padėjėjai. Be to, praktinių įgūdžių mokomasi ne tik simuliacinėse klasėse, bet ir kolegijos odontologiniame kabinete kartu su gydytoju odontologu teikiant paslaugas pacientams.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studijuojami dalykai baigiami egzaminu arba projektiniu darbu, priklausomai nuo studijų programos rezultatų. Studijos vykdomos ir studentų žinios bei gebėjimai vertinami dešimtbale kriterine vertinimo sistema. Bendrųjų dalykų egzamino forma kompleksinė (apklausa raštu, žodžiu, testai ir pan.), o specialybinių dalykų, ugdančių specialiąsias dalykines kompetencijas, egzaminavimo forma – objektyvi struktūrizuota klinikinė situacija, pasitelkiant simuliuotus ir/ar muliažuotus pacientus.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Bendrieji koleginių studijų dalykai (15 ECTS): profesinė aplinka, profesinė kalba ir žmogaus sauga;
Studijų krypties dalykai (iš viso 135 ECTS): anatomija, patologija ir fiziologija, bendravimo ir medicinos psichologija, infekcijos kontrolė odontologijoje, sveikatos edukologijos pagrindai, biochemija, imunologija ir genetika, burnos sveikata ir dantų ligų prevencija, farmakologija ir fitoterapija, įvadas į klinikinę odontologiją, bendruomenės sveikatos stiprinimas, sveikatos vadybos ir ekonomikos pagrindai, taikomieji tyrimai ir fundamentinė epidemiologija, burnos chirurgija ir nuskausminimas, dantų ligos, klinikinių dalykų pagrindai, pirmosios medicinos pagalba, odontologinė radiologija, ortopedinė odontologija (90 ECTS). Praktikos vyksta trimis etapais: 2 semestre – darbas su odontologine įranga ir medžiagomis (6 ECTS); 4 semestre odontologiniai darbo metodai (6 ECTS ) slauga (3 ECTS); 6 semestre – baigiamoji praktika ir supervizija (21 ECTS). Baigiamasis darbas ir kvalifikacinis egzaminas 9 ECTS. Gilinamieji dalykai toje pačioje kryptyje (15 ECTS): asistavimas implantacijos metu, endodontija, odontologinė pagalba vaikams, periodontologija.
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Kolegijos nustatyti ir studento alternatyviai pasirenkami dalykai (6 ECTS). Tai sudaro dalykai ugdantys bendrąsias kompetencijas – bendrieji koleginių studijų dalykai: medicinos filosofija, moralės filosofija, kitų studijų krypčių dalykai: visuomenės sveikatos mokslo pagrindai, sveikatos politika. Laisvai pasirenkamiesiems dalykams studijuoti skiriama 9 kreditai studijų programos apimties.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studentams burnos priežiūros procedūrų ir paslaugų teikimo pacientams įgūdžių sudaromos sąlygos mokytis kartu („learning together“) komandoje: gydytojo odontologo padėjėjas+burnos higienistas, vadovaujant praktikuojančiam gydytojui odontologui, taip taikant angliškąjį mokymo metodą - įvardijamą kaip „dental team“, formuojant komandinio darbo įgūdžius. Sustiprinti sveikatos priežiūros įstaigų administravimo įgūdžiai. Dalis studijų programos gali būti vykdoma užsienio kalba (anglų ir rusų kalbomis).
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Odontologinės priežiūros studijų programos absolventai galės dirbti visų sveikatos priežiūros lygių asmens sveikatos priežiūros įstaigose, turinčiose įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją teikti odontologinės priežiūros (pagalbos) paslaugas. Asmenys, sėkmingai užbaigę Odontologinės priežiūros studijų programą, įgyja profesinius gebėjimus, pakankamas savarankiškai atlikti sudėtingą darbą, priimti teisingus sprendimus šiose veiklos srityse: asistavime įvairių specializacijų gydytojui odontologui ar burnos higienistui; odontologinių ligų rizikos veiksnių išaiškinimas ir profilaktikos programų įgyvendinimas; klinikos darbo organizavimas ir profesinis tobulėjimas.
Tolesnių studijų galimybės:
Baigus Burnos higienos koleginių studijų programą ir įgijus burnos priežiūros profesinio bakalauro laipsnį, absolventai studijas gali tęsti pagal universitetines biomedicinos mokslų studijų srities, odontologijos studijų krypties ir burnos higienos programas LSMU, VU arba pagal socialinių mokslų studijų srities studijas MRU, KU.
Programos aprašymo santraukos parengimo ir atnaujinimo datos: 2018 02 08