Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Burnos higiena (anglų k. - Dental Hygiene)

Studijų krypties grupė

Sveikatos mokslai

Studijų kryptis

Burnos priežiūra

Švietimo sritis

Sveikatos priežiūra

Švietimo posritis

Odontologija

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Sveikatos mokslų profesinis bakalauras
Burnos higienistas

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6604

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-6

Akreditavimo vertinimo išvados

F_II_ Study field evaluation Utena College.pdf

Valstybinis kodas

6531GX025

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550911

Finansinės grupės kodas

2.3

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2020-10-21
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti burnos higienistus, gebančius tirti ir vertinti pacientų burnos ir dantų būklę, savarankiškai teikti individualios ir profesionalios burnos higienos paslaugas pacientams, standartizuotai vertinti burnos sveikatos būklės ir profilaktinių bei intervencinių procedūrų poreikį ir sistemingai ugdyti individų ir bendruomenės burnos sveikatą.
Studijų rezultatai:
Žinios ir jų taikymas
1. Žino nacionalinę bei tarptautinę sveikatos priežiūros politiką, norminius dokumentus, reglamentuojančius darbo vietą, aplinką ir saugų darbą.
2. Žino profesinės veiklos ir atsakomybės ribas, taiko sveikatos teisės aktų ir profesinės etikos dokumentų nuostatas praktikoje, teikia profesinę informaciją savo kompetencijos ribose.
3. Geba integruoti biomedicinos mokslų, formuojančių suvokimą apie žmogaus augimą, vystymąsi ir sveikatą, žinias burnos higienisto praktikoje.
4. Žino odontologinių ligų atsiradimo priežastis ir veiksnius, užtikrinančius burnos organų sveikatą.
Gebėjimai vykdyti tyrimus
5. Geba rinkti, interpretuoti ir kaupti epidemiologinius duomenis, atlikdamas į praktiką orientuotus taikomuosius tyrimus, vadovaujasi tyrimų etikos principais.
6. Geba tyrimo rezultatus taikyti sprendžiant konkrečias burnos priežiūros problemas, plėtojant profesinę veiklą.
7. Geba rengti ir teikti ataskaitas pristatant atliktą veiklą, įvertinęs tyrimo rezultatus.
Specialieji gebėjimai
8. Geba dirbti su odontologine įranga, įrenginiais, instrumentais ir medžiagomis pagal paskirtį, taikydamas infekcijos kontrolės priemones ir metodus.
9. Geba pildyti, kaupti ir analizuoti profesinę dokumentaciją.
10. Geba vertinti asmens ir burnos sveikatos būklę ir ligų riziką, formuluodamas diagnozę ir sudarydamas numatomų profilaktinių procedūrų taikymo sekos planą.
11. Geba atlikti burnos priežiūros procedūras, parinkdamas burnos priežiūros priemones ir metodus.
12. Geba atlikti ir įvertinti dantų rentgenogramą.
13. Geba atpažinti gyvybei pavojingas būkles ir tinkamai į jas reaguoti, suteikti būtinąją medicinos pagalbą ūmių būklių atvejais.
14. Geba konsultuoti pacientus mitybos klausimais, siekiant sumažinti periodonto ligų, dantų ėduonies, erozijų ir kitų nekariozinių odontologinių ligų riziką.
15. Geba rengti sveikatos profilaktikos programas, ugdant paciento, šeimos, bendruomenės burnos priežiūros, sveikos gyvensenos įgūdžius, organizuoti ir įgyvendinti sveikatos mokymą, atsižvelgdamas į psichologinius, kultūrinius sveikatos palaikymo veiksnius.
Socialiniai gebėjimai
16. Geba veiksmingai bendrauti ir bendradarbiauti su sveikatos priežiūros ir kitais specialistais bei pacientais, kurdamas visavertį ryšį, spręsdamas burnos sveikatos problemas ir atsižvelgdamas į iškylančias reikmes.
17. Geba dirbti komandoje, prisiimdamas asmeninę ir socialinę atsakomybę už veiksmus ir sprendimus, sukurdamas ir išlaikydamas ryšį su pacientu ir taikydamas į pacientą orientuotą burnos priežiūros praktiką.
18. Geba reikšti savo mintis žodžiu ir raštu, komunikuoti profesinėje aplinkoje lietuvių bei užsienio kalba.
19. Geba kurti naujas idėjas, prisitaikyti prie naujų situacijų savo praktinėje veikloje; taikyti procedūras, užtikrinančias burnos higienisto klinikinės praktikos kokybę, vadovaudamasis profesine etika ir pilietiškumu.
Asmeniniai gebėjimai
20. Geba kritiškai vertinti savo profesinę praktiką, žinias ir vertybes, suvokti mokymosi visą gyvenimą svarbą.
21. Geba savarankiškai spręsti problemas, priimti sprendimus, įvertinti jų poveikį ir veikti apibrėžtoje situacijoje, panaudodamas praktines žinias.
22. Geba rinkti ir sisteminti su paciento burnos priežiūra susijusią informaciją, naudoti šiuolaikines technologijas ir informacines sistemas burnos higienisto praktikoje, tinkamai elgtis su konfidencialia informacija.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Numatyti į studentus orientuoti įvairūs interaktyvūs mokymo metodai (atvejų analizė, refleksija, įtraukianti paskaita, stebėjimas, pažangios patirties analizė, prielaidų kėlimas ir pagrindimas, simuliacijos pagal išgalvotą scenarijų ar realią situaciją ir t.t.), savarankiškas darbas ir su juo susiję metodai. Studijų metu sudaroma reali darbo aplinka. Pradžioje studijų sudentai dirba su fantomais, taikant simuliacinį mokymą pagal išgalvotą scenarijų ar realią situaciją, o nuo antro kurso pavasario semestro dirbama su realiais pacientais.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studijuojami dalykai baigiami egzaminu arba projektiniu darbu, priklausomai nuo studijų programos rezultatų. Studijos vykdomos ir studentų žinios bei gebėjimai vertinami dešimtbale kriterine vertinimo sistema. Bendrųjų dalykų egzamino forma kompleksinė (apklausa raštu, žodžiu, testai ir pan.), o specialybinių dalykų, ugdančių specialiąsias dalykines kompetencijas, egzaminavimo forma – objektyvi struktūrizuota klinikinė situacija, pasitelkiant simuliuotus ir/ar muliažuotus pacientus.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Bendrieji koleginių studijų dalykai (iš viso 15 ECTS): profesinė aplinka, profesinė kalba ir žmogaus sauga;
Studijų krypties dalykai (iš viso 150 ECTS) : anatomija, fiziologija ir patologija, mikrobiologija ir infekcijų kontrolė odontologijoje, žmogaus histologijos ir embriologijos pagrindai, bendravimo ir medicinos psichologija, burnos sveikata ir bendruomenės sveikatos ugdymas, ikiklinikinių studijų pagrindai, farmakologija ir fitoterapija, periodontologijos ir burnos gleivinės ligos, verslo ekonomika ir kokybės vadyba odontologijoje, biochemijos, imunologijos ir genetikos pagrindai, ikilinikiniai darbai su fantomais, klinikinių dalykų pagrindai, pirmoji medicinos pagalba, klinikinė odontologija ir nuskausminimas, taikomųjų tyrimų metodologija, profesionali burnos higiena ir klinikinė praktika, burnos higienisto procedūros ir klinikinė praktika, odontologinė radiologija, vaikų odontologijos ir ortodontijos pagrindai, ortopedinė odontologija ir burnos priežiūra, specialiųjų poreikių pacientų burnos priežiūra.
Praktikos. Burnos higienos mokymo (6 ECTS), bendrosios paciento būklės vertinimo (6 ECTS), odontologinių ligų profilaktikos ir epidemiologijos (6 ECTS), burnos higienisto atliekamų procedūrų (9 ECTS), 6 semestre – burnos higienisto darbo su pacientu praktika ir supervizija (12 ECTS).
Baigiamasis darbas ir kvalifikacinis egzaminas 9 (ECTS).
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Kolegijos nustatyti ir studento alternatyviai pasirenkami dalykai (iš viso 6 ECTS): užsienio kalbos, mokslinės informacijos paieška ir analizė, burnos higienisto mokslinio darbo tyrimo metodika. Laisvai pasirenkamiesiems dalykams studijuoti skiriama 9 kreditai studijų programos apimties.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Dalis studijų programos gali būti vykdoma užsienio kalba (anglų kalba).
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Burnos higienos studijų programos absolventai galės dirbti asmens sveikatos priežiūros įstaigose, turinčiose odontologinės arba burnos priežiūros licencijas bei kitose įstaigose, teikiančiose burnos sveikatą užtikrinančias paslaugas. Asmenys, sėkmingai užbaigę Burnos higienos studijų programą, įgyja kompetencijas, pakankamas savarankiškai atlikti sudėtingą darbą, priimti teisingus sprendimus šiose veiklos srityse: darbo vietos organizavimas, teikiant individualios ir profesionalios burnos higienos paslaugas pacientui, odontologinių ligų rizikos veiksnių išaiškinimas ir profilaktikos priemonių įgyvendinimas, siekiant sumažinti dantų ėduonies ir periodonto ligų paplitimą ir intensyvumą tarp įvairių amžiaus grupių pacientų bei bendruomenės grupių atstovų.
Tolesnių studijų galimybės:
Baigus Burnos higienos koleginių studijų programą ir įgijus sveikatos mokslų profesinio bakalauro laipsnį, absolventai studijas gali tęsti KU, MRU, LSMU, VU.
Programos aprašymo santraukos parengimo ir atnaujinimo datos: 2019 08 30