Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Burnos higiena (anglų k. - Oral hygiene)

Studijų krypties grupė

Sveikatos mokslai

Studijų kryptis

Burnos priežiūra

Studijų krypties šaka

Burnos higiena

Švietimo sritis

Sveikatos priežiūra

Švietimo posritis

Odontologija

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Sveikatos mokslų profesinis bakalauras
Burnos higienistas

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6609

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-42

Akreditavimo vertinimo išvados

PK_Burnos higiena_prof.B_2015.pdf

Valstybinis kodas

6531GX020

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550911

Finansinės grupės kodas

2.3

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2015-03-17
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Studijų programos tikslas(-ai):
Burnos higienos studijų programos tikslas – parengti burnos higienos specialistą, gebantį organizuoti odontologinę darbo vietą, teikti burnos priežiūros paslaugas, atlikti profesionalią burnos higieną bei dalyvauti sveikatos stiprinimo veikloje.
Studijų rezultatai:
Asmuo, įgijęs burnos higienisto kvalifikaciją, gebės:
įrengti ir prižiūrėti darbo vietą, laikytis darbo aplinkos ir naudojamų priemonių higienos bei norminių dokumentų reikalavimų;
parinkti, taikyti individualios bei profesionalios burnos higienos ir kitas odontologines medžiagas, įrankius ir instrumentus;
savarankiškai įvertinti paciento bendrąją burnos ir dantų būklę bei atpažinti burnos ir dantų ligas;
atlikti burnos priežiūros ir kitas sveikatos palaikymo procedūras, planuoti ir taikyti ligų profilaktines priemones;
konsultuoti ir mokyti klientus (pacientus) sveikos gyvensenos, burnos priežiūros;
dirbti su informacinių technologijų įranga bei dalyvauti tiriamojoje veikloje;
teikti pirmąją medicinos pagalbą gyvybei pavojingų būklių ir traumų metu.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, diskusijos, demonstravimas, stebėjimas, praktiniai užsiėmimai, naudojant muliažus, medicinines priemones, įrangą, atvejų analizės, realių situacijų imitavimas, darbas porose, grupėse ir kt. Praktinius įgūdžius studentai tobulina praktikų metu realioje aplinkoje ikimokyklinio ugdymo įstaigose, asmens sveikatos priežiūros įstaigose, odontologijos kabinetuose ir poliklinikose. 
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studijų rezultatai vertinami dešimtbale kriterine vertinimo sistema. Dalyko studijos baigiamos egzaminu arba savarankiškai atlikto darbo (projekto) įvertinimu. Nustatant dalyko galutinį vertinimą taikoma kaupiamojo vertinimo sistema, kurią sudaro tarpinių atsiskaitymų įvertinimų aritmetinio vidurkio ir egzamino įvertinimo, padaugintų iš jiems suteiktų svertinių koeficientų, suma.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Studijuojami dalykai: saugus darbas ir civilinė sauga, informacinės technologijos, teisė, filosofija / sociologija, profesinė užsienio kalba, profesinė etika, anatomija, fiziologija, histologija, odontologinės medžiagos ir farmakologija, sveikatos pedagogika, burnos higienisto darbo ergonomika, psichologija, profesinė kalba, mikrobiologija ir infekcijų kontrolė odontologijoje, burnos sveikata, vaikų odontologija ir ortodontija, slaugos ir vidaus ligų pagrindai, pirmoji medicinos pagalba, bendroji biochemija ir imunologija, burnos chirurgija, profesionali burnos higiena, odontologinė radiologija, klinikinė odontologija, perdiogontologija ir burnos gleivinės ligos, ortopedinė odontologija ir kt.
Praktikos: burnos priežiūros mokymas, ligonių slauga, odontologijos kabineto darbo organizavimas, burnos higienisto atliekamos procedūros, odontologinių ligų epidemiologija ir profilaktika. Praktikoms skirti 36 kreditai.
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
15 kreditų studentas gali rinktis iš studijų programoje siūlomų dalykų. Kiti 6 kreditai – laisvai pasirenkami, kuriuos studentas gali rinktis iš Panevėžio kolegijos laisvai pasirenkamų dalykų sąrašo.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
-