Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Kosmetologija (anglų k. - Cosmetology)

Studijų krypties grupė

Sveikatos mokslai

Studijų kryptis

Kosmetologija

Studijų krypties šaka

Grožio terapija

Švietimo sritis

Sveikatos priežiūra

Švietimo posritis

Medicinos diagnostika ir gydymo technologija

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Sveikatos mokslų profesinis bakalauras
Technologas

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6603

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-30

Akreditavimo vertinimo išvados

KK_Kosmetologija_K_2016.pdf

Valstybinis kodas

6531GX045

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550914

Finansinės grupės kodas

2.2

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2020-06-02
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas: Studijų programos tikslas (-ai): parengti specialistą turintį holistinį požiūrį į žmogaus sveikatą, gebantį taikyti šiuolaikines kosmetologines priemones ir įrangą, teikiant kokybiškas ir saugias kosmetologines paslaugas; dirbti savarankiškai ir komandoje bendradarbiaujant su kitų sričių specialistais; organizuoti kosmetologinės veiklos verslą, siekti nuolatinio asmeninio ir profesinio tobulėjimo.

Studijų rezultatai:
Baigę studijų programą absolventai:
1. žinos žmogaus organizmo sandarą, fiziologiją, patologinius pokyčius, potencialius pavojus sveikatai ir taikys šias žinias profesinės veiklos problemų sprendimui, bei nustatant sveikatingumo ir sveikatinimo sričių specialistų konsultacijų poreikį;
2. žinos kosmetinių priemonių sudėtį, kosmetologinės įrangos veikimo mechanizmus, jų paskirtį ir poveikį ir taikys profesinėje veikloje;
3. rinks ir analizuos duomenis profesinės veiklos problemoms spręsti, veiklos vertinimui ir kokybės užtikrinimui, inovacijų diegimui ir kosmetologinių paslaugų verslo organizavimui;
4. išsiaiškins ir įvertins kliento estetinius poreikius, tikslingai parinkdamas vertinimo metodus ir įrangą, atsižvelgiant į fiziologinius ir patologinius pokyčius, kosmetologinės anamnezės duomenis;
5. savarankiškai sudarys trumpalaikį ir ilgalaikį kosmetinių procedūrų planą, parinks kosmetines priemones, kosmetologinę įrangą ir konsultuos klientą;
6. atliks kosmetines procedūras kosmetologijos centruose, kosmetikos kabinetuose, ir nespecializuotose vietose, užtikrinant saugumą, vadovaujantis higienos normos reikalavimais bei bendradarbiaujant su sveikatingumo ir sveikatinimo sričių specialistais;
7. planuos, organizuos ir vykdys profesinės srities konsultacinę veiklą ir kosmetologinių paslaugų verslą;
8. bendraus su įvairaus amžiaus, lyties, socialinių sluoksnių ir specialiųjų poreikių klientais, laikydamasis profesinės etikos ir pilietiškumo principų;
9. vykdys švietėjišką veiklą, perteikiant kosmetologijos srities žinias, specialistams ir ne specialistams, nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis;
10. puoselės bendražmogiškąsias vertybes, suvoks mokymosi visą gyvenimą nuostatų svarbą bei kūrybingai taikys profesinėje veikloje.

Mokymo ir mokymosi veiklos: studijų metu taikomi įvairūs mokymo ir mokymosi metodai: paskaitos, seminarai, pratybos, laboratoriniai darbai, praktika realiose darbo vietose, situacijų analizė, darbas grupėse, praktinių užduočių atlikimas veikla įvairiuose projektuose, renginiuose, TV, ir kt) savarankiškų darbų rengimas ir pristatymas, diskusijos, seminarai. Studentams siūlomos savarankiško darbo formos: projektai, pasirengimas laboratoriniams darbams, referatų rašymas, profesinės veiklos praktikų ataskaitų rengimas, pasirengimas seminarams ir prezentacijoms, klinikinių situacijų realiose darbo vietose aprašymas, sprendimas ir pristatymas.

Studijų rezultatų vertinimo būdai: Studijų rezultatams vertinti taikoma kaupiamojo balo sistema. Bendras studijų dalyko studijų rezultatų vertinimas nustatomas pagal to dalyko programoje numatytą vertinimo strategiją. Studijų rezultatai vertinami naudojant vertinimo balais sistemą. Taikoma dešimties balų studentų vertinimo sistema. Norint įvertinti studijų proceso eigoje pasiektus studijų siekinius, įgytas kompetencijas, naudojami įvairūs vertinimo metodai.

Sandara: Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Bendrieji koleginių studijų dalykai –15 kreditų: Informacinės technologijos, Užsienio kalba: anglų, vokiečių, prancūzų, Taikomųjų tyrimų metodologija, Psichologijos pagrindai, Įvadas į studijas ir teisės pagrindai.
Studijų krypties dalykai sudaro 135 kreditus: Anatomija, fiziologija, patologija, Aplinka ir sveikata. Mikrobiologija, Citologija ir genetika, Kosmetinė chemija ir medžiagotyra, Kūno masažai ir procedūros, Bendroji kosmetologija ir kosmetinė diagnostika, Manikiūras ir pedikiūras, Klinikinių dalykų pagrindai kosmetologijoje ir pirmoji pagalba, Kosmetinės priemonės ir technologijos, Ergonomika ir žmogaus sauga, Moters sveikata. Odos ligos, Kosmetinių procedūrų atlikimo metodika, Profesinė etika, Biofizika, Farmakologija, Aparatūra ir įrengimai kosmetologijoje, Klinikinė kosmetologija ir estetinė chirurgija, Klientų aptarnavimas ir paslaugų vadyba (administravimas), Verslo ekonomikos ir reklamos pagrindai.
Profesinės veiklos praktikos (30 kreditų): „Kūno masažai ir rankų, kojų priežiūros procedūros“ (6 kr.), „Kosmetinių priemonių konsultanto (vaistinėse, kosmetikos parduotuvėse)“ (3 kr.), „Kosmetinių paslaugų teikimas klientams I“ (6 kr.), „Kosmetinių paslaugų teikimas klientams II“ (6 kr.), Baigiamoji praktika (9 kr.). Profesinės veiklos praktikos organizuojamos Kosmetologijos katedros praktinio mokymo kabinete, kur studentai ne tik atlieka kosmetologines procedūras, bet ir vykdo administracines, vadybines funkcijas, bei įvairiuose, Grožio klinikose, sveikatingumo centruose, SPA, Kosmetologijos kabinetuose ir kt.
Studentai turi galimybę praktikas atlikti įvairiose Europos sąjungos šalyse pagal Erasmus mainų programą dažniausiai studentai vyksta į Graikiją, Maltą, Kiprą ir kt.
Profesinio bakalauro baigiamasis darbas ir kvalifikacinis egzaminas.

Studento pasirinkimai: 30 kreditų, skirtų gilesnės tos pačios krypties studijų dalykams: Dekoratyvinė kosmetika, SPA technologijos kosmetologijoje, Piešimas ir spalvotyra, Aromaterapija, Kvapiosios medžiagos ir parfumerijos pagrindai, Mobiliosios kosmetologinės paslaugos, Ajurveda kosmetologijoje. Studentai taip pat gali rinktis dalykus iš Kauno kolegijos laisvai pasirenkamų dalykų sąrašo.

Studijų programos skiriamieji bruožai: Kosmetologijos studijų programa nuolat atnaujinama įvertinus pokyčius naujų technologijų ir darbo rinkos srityje. Studijų pagrindų dalykai integruojami su specialybiniais, vykdant žiniomis ir mokslu pagrįstą praktiką. Dėstomi dalykai - estetinė chirurgija, ergonomika, biofizika, kosmetinės priemonės ir technologijos, klinikinė kosmetologija, aparatūra ir įrengimai kosmetologijoje, klientų aptarnavimas ir vadyba ir kt. atitinka šių dienų aktualijas. Dalykų blokas kosmetinė chemija ir medžiagotyra, kosmetinės priemonės ir technologijos,kvapniosios medžiagos ir parfumerijos pagrindai studentams suteikia žinių ne tik kosmetikos produktų sudėčių analizei, bet ir praktinių įgūdžių kosmetikos priemonių gamyboje ar techninių dokumentų ruošimui. Baigę studijas studentai galės dirbti ir prisidėti prie kosmetikos gamybos įmonių veiklos. Studentai praktinių užsiėmimų metu dirba su žinomų užsienio kompanijų medžiagomis ir priemonėmis (Maria Galland, Academie, Bioline, Mezoderma, Make up forever ir kt.), naujausiomis kosmetologinėmis aparatinėmis metodikomis (odos diagnostiniai aparatai su mikrokameromis, mikrosrovinė terapija, vakuuminis kūno masažas, ultragarsas, fototermolizė (IPL), mikrodermabrazija, elektroporacija (neinvazinė mezoterapija) ir kt .). Studentai integruojami į katedros tyriminę veiklą, vykdant užsakomuosius tyrimus. Studentai ir absolventai turi galimybę nuolat tobulinti savo profesinius gebėjimus, dalyvaujant profesinio meistriškumo konkursuose Lietuvoje ir užsienio šalyse. Studentai dalyvauja įvairiuose projektuose, pagal Erasmus programas išvyksta studijoms , bei profesinės veiklos praktikoms į Graikiją, Maltą, Lenkiją, Latviją.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės: Profesinės veiklos galimybės: Absolventai dažniausiai įsidarbina kosmetikos kabinetuose, sveikatingumo ir SPA centruose, Grožio klinikose, kosmetikos priemonėmis prekiaujančiose firmose ir kt., užsiima individualia veikla, kuria savo verslą. Pagal specialybę dirba maždaug 75 % absolventų, dalis jų dirba pagal specialybę užsienyje.

Tolesnių studijų galimybės: Kosmetologijos studijų programos absolventai gali tęsti studijas VDU, Klaipėdos universitetuose antros pakopos studijose, bei užsienio mokymo įstaigose tų aukštųjų mokyklų nustatyta tvarka: Suomijoje, Lenkijoje ir kitose šalyse, kur realizuojamos universitetinės bakalauro ar magistro Kosmetologijos studijų programos. Kolegijoje yra organizuojami kursai ir seminarai absolventams kuriose gilinamos profesinės žinios, supažindina su naujomis technologijomis.