Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Mikrobiologija (anglų k. - Microbiology)

Studijų krypties grupė

Gyvybės mokslai

Studijų kryptis

Mikrobiologija

Švietimo sritis

Biologija ir susiję mokslai

Švietimo posritis

Biologija ir susiję mokslai (plačiosios programos)

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Antrosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Gyvybės mokslų magistras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Magistro diplomas, 7114

Būtinas minimalus išsilavinimas

Aukštasis universitetinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

120
Nuolatinė, 2, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6211DX007

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

7470510

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2019-10-28
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti mikrobiologijos specialistus, kurių kvalifikacija atitinka šiuolaikinių gyvybės tyrimo mokslų kvalifikaciją ir jų žiniomis grindžiamų biotechnologijų keliamus reikalavimus; turinčius gilių mikrobiologijos, molekulinės biologijos, imunologijos žinių, gebančių jas analizuoti, sisteminti, kritiškai vertinti ir taikyti mokslinėje ir praktinėje veikloje; galinčius savarankiškai ir kvalifikuotai dirbti įvairiose su biomedicina, biotechnologijomis, pramone, medicina, žemės ūkiu, aplinkosauga susijusiose srityse, reikalaujančiose nuolatinio žinių atnaujinimo ir kvalifikacijos kėlimo.
Studijų rezultatai:
Mikrobiologijos studijų programos magistras turi gerai išmanyti prokariotinių ir eukariotinių organizmų struktūrą ląstelių bei sistemų lygmenyje, suprasti jų funkcijas ir molekulinę taksonomiją; gerai išmanyti šiuolaikinius molekulinius mikrobiologijos tyrimo metodus; gerai išmanyti imunologinius tyrimo metodus bei jų taikymą imunodiagnostikoje. Mikrobiologai turi gebėti dirbti savarankiškai ir komandoje mokslo, studijų, verslo ir kituose ūkio subjektuose.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, laboratoriniai darbai, pratybos, seminarai, konsultacijos, savarankiškas darbas.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Pagrindinis studijų rezultatų vertinimo būdas yra egzaminas. Egzaminai vyksta raštu arba raštu ir žodžiu. Studentų žinios per egzaminus vertinamos nuo 1(labai blogai) iki 10(puikiai) balų.
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Funkcinė ląstelės biologija, Prokariotinės ir eukariotinės ląstelės biotechnologijoje, Prokariotų molekulinė taksonomija, Virusologija, Bioaktyvios medžiagos, Taikomoji informologija, Biologinės membranos, Fermentavimo procesų valdymas, Mokslinio darbo projektas, Metaboliniai procesai, Pasirenkami dalykai: Laboratorinių gyvūnų mokslas /Lyderiavimas/ Sintetinė biologija, Medicinos mikrobiologija, Sistemų biologija, Imunotechnologija, Magistro baigiamasis darbas (kryptis: mikrobiologija).
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijų programa skirta tik VU rengti aukštos profesinės kvalifikacijos molekulinės mikrobiologijos specialistus, turinčius biotechnologijų dalykų žinių ir praktinių įgūdžių. Studijų metu studentai įgyja įgūdžių ir patirties dirbdami molekulinės mikrobiologijos ir molekulinės biologijos srityse, kurios siejasi su visomis šiuolaikinių biotechnologijų sritimis. Studentai geba konstruoti aktyvius producentus, klonuodami genus, analizuoti ir grynintų mikrobinius fermentus, gautus rezultatus apdoroti programinės įrangos priemonėmis. Kritinis mąstymas ir gebėjimas dirbti savarankiškai yra vienas iš pagrindinių programos tikslų.
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventas gali dirbti visose biomedicininio profilio mokslinėse institucijose, biotechnologijos, biomedicinos, maisto pramonės įmonėse, diangnostinėse laboratorijose, švietimo srityje.
Tolesnių studijų galimybės:
Mikrobiologijos ir biotechnologijos studijų programos magistrai gali tęsti studijas gyvybės mokslų ir artimų krypčių doktorantūros studijose (trečioji studijų pakopa) Lietuvos ir užsienio universitetuose.