Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Neurobiologija (anglų k. - Neurobiology)

Studijų krypties grupė

Gyvybės mokslai

Studijų kryptis

Biologija

Švietimo sritis

Biologija ir susiję mokslai

Švietimo posritis

Biologija ir susiję mokslai (plačiosios programos)

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Antrosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Gyvybės mokslų magistras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Magistro diplomas, 7114

Būtinas minimalus išsilavinimas

Aukštasis universitetinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

120
Nuolatinė, 2, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6211DX004

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

7470510

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2019-10-28
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Studijų programos tikslas (-ai):
Neurobiologijos studijų programa yra skirta parengti specialistus savarankiškam darbui mokslo bei mokymo srityse, taip pat darbui įvairiose valstybinėse ir privačiose struktūrose, kuriose reikia gilesnių mokslinių bei praktinių žinių ir gebėjimų neuromokslų, biosistemų elektrofiziologijos, psichofarmakologijos ir pan. srityse.
Studijų rezultatai:
• neurobiologijos magistrai žino bendrus nervų sistemos sandaros, veikimo bei patologijos principus;
• geba studijuoti naujausią su neurobiologija susijusią literatūrą;
• geba iškelti, analizuoti problemas, susijusias su žmogaus ir gyvūnų nervų sistemos ypatumais;
• išmano šiuolaikinių mokslinių bei klinikinių tyrimo metodų pritaikymo sritis, privalumus ir trūkumus;
• geba dirbti savarankiškai ir komandoje, perteikti žinias ir koncepcijas specialistams ir nespecialistams;
• geba identifikuoti savo mokslinius interesus šiuolaikinių gyvybės mokslų kontekste, nuolat mokintis, atnaujinti ir gilinti įgytas žinias bei įgūdžius.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, laboratoriniai darbai, pratybos, seminarai, konsultacijos, savarankiškas darbas.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Pagrindinis studijų rezultatų vertinimo būdas yra egzaminas. Kai kurie studijų dalykai gali būti įvertinti įskaita. Egzaminai ir įskaitos vyksta raštu arba raštu ir žodžiu. Studentų žinios per egzaminus vertinamos nuo 1(labai blogai) iki 10(puikiai) balų, o per įskaitas - įskaityta arba neįskaityta.
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Pagrindiniai studijų dalykai: neurofiziologija, neuroanatomija, biopsichologija, psichofiziologija, neurochemija, jutimo ir suvokimo mechanizmai, signalų virsmų molekuliniai mechanizmai, mokslinio darbo projektas, baigiamasis darbas. Pasirenkamieji kursai: adaptyvios neurotechnologijos, augalų sensorinės sistemos, histologija, neuroetika, smegenotyros metodai, mžgaus neuropsichologija, bioduomenų analizė, elgsenos genetika, membranų biologija, neurono biofizika.
Studento pasirinkimai:
20 kreditų skirta pasirenkamiems dalykams (dalis pasirenkamų dalykų - kitos studijų krypties)
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Neurobiologijos programa yra vienintelė Lietuvoje programa, skirta rengti neurobiologus – specialistus, išmanančius nervų sistemos veiklos mechanizmus molekuliniame/ ląsteliniame lygyje ir gebančius atlikti į nervų sistemos tyrimus orientuotus eksperimentus, analizuoti gautus duomenis.
Profesinės veiklos galimybės:
Neurobiologijos magistrai gali dirbti aukštųjų technologijų įmonėse, mokslo ir studijų, medicinos įstaigose, valstybinėse ir privačiose institucijose kurios taiko, diegia, kuria ar realizuoja su neurobiologija ar kitomis gyvybės mokslų sritimis susijusias žinias, įrangą ar technologijas.
Tolesnių studijų galimybės:
Neurobiologijos magistrai gali tęsti studijas gyvybės mokslų studijų krypčių grupės ir artimų krypčių doktorantūros studijose (trečiojoje pakopoje) Lietuvos ir užsienio universitetuose.