Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Genetika (anglų k. - Genetics)

Studijų krypties grupė

Gyvybės mokslai

Studijų kryptis

Genetika

Švietimo sritis

Biologija ir susiję mokslai

Švietimo posritis

Biologija ir susiję mokslai (plačiosios programos)

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Antrosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Gyvybės mokslų magistras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Magistro diplomas, 7114

Būtinas minimalus išsilavinimas

Aukštasis universitetinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

120
Nuolatinė, 2, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6211DX006

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

7470510

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2019-10-28
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Studijų programos tikslas (-ai):
Lavinti mokslo tiriamuosius įgūdžius genetikos srityje, kurie turi būti realizuojami gebėjimu atlikti savarankšką tyrimą įvairiose genetikos srityse (molekulinėje, augalų, žmogaus, mikroorganizmų, genų inžinerijos, citogenetikos, genotoksikologijos, bioinformatikos).
Studijų rezultatai:
Asmuo, baigęs Genetikos programą, gerai išmano molekulinę, žmogaus, augalų, mikroorganizmų genetiką, citogenetiką, genotoksikologiją, genoinformatiką, sugeba atlikti savarankišką darbą genetikos, molekulinės biologijos, genotoksikologijos tiriamosiose ir taikomosiose srityse, turi įgūdžių naudotis informacinėmis sistemomis, kritiškai ir analitiškai mąstyti, dirbti komandoje, gali prisiimti asmeninę atsakomybę karjeros srityse, susijusiose su sprendimų priėmimu.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, laboratoriniai darbai, pratybos, seminarai, konsultacijos, savarankiškas darbas.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Pagrindinis studijų rezultatų vertinimo būdas yra egzaminas. Egzaminai vyksta raštu arba raštu ir žodžiu. Studentų žinios per egzaminus vertinamos nuo 1(labai blogai) iki 10(puikiai) balų, o per įskaitas - įskaityta arba neįskaityta.
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Privalomi kursai: didžiųjų duomenų bioinformacinė analizė, molekulinės genetikos metodai; genotoksikologija; mokslinio darbo praktika ( I/II); rekombinogenezė; taikomoji augalų genetika ir genomika, magistro baigiamasis darbas. Didelis sąrašas pasirenkamųjų dalykų: epigenetika, eukariotų chromosomų struktūra ir funkcijos; genomo evoliucija, elgsenos genetika; žmogaus genomo analizė; eksperimentinio darbo pagrindai molekulinėje genetikoje ir biotechnologijoje; laboratorinių gyvūnų mokslas; onkogenetika, sintetinė biologija, molekulinė virusologija, ląstelių technologijos.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Programa suteikia šiuolaikines genetikos mokslo žinias ir praktinius įgūdžius, reikalingus tolesnei savarankiškai mokslinei bei profesinei karjerai sparčiai besivystančiose genetinių technologijų, biomedicinos ir biotechnologijų srityse.
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventas gali dirbti biotechnologijos ir biomedicinos pramonėje, visose biomedicininio profilio mokslinėse institucijose, švietimo srityje.
Tolesnių studijų galimybės:
Tobulinti savo analitinius gebėjimus biologijos (genetikos), molekulinės biologijos ar biochemijos doktorantūrose