Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Kosmetologija (anglų k. - Cosmetology)

Studijų krypties grupė

Sveikatos mokslai

Studijų kryptis

Kosmetologija

Studijų krypties šaka

Grožio terapija

Švietimo sritis

Sveikatos priežiūra

Švietimo posritis

Medicinos diagnostika ir gydymo technologija

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Sveikatos mokslų profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6604

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6531GX028

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550914

Finansinės grupės kodas

2.3

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2022-11-23
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti kosmetologijos specialistus, gebančius teikti kosmetologines paslaugas, vadovaujantis holistiniu požiūriu, ir kontroliuoti jų kokybę; dirbti savarankiškai ir komandoje su sveikatos priežiūros ir grožio paslaugų specialistais, organizuojant sveikatos ir grožio paslaugų verslą.
Studijų rezultatai:
1.1. Išmano Lietuvos nacionalinę sveikatos sistemą, profesinę veiklą reglamentuojančius teisės aktus ir asmens duomenų apsaugos principus.
1.2. Išmano anatomijos, fiziologijos, patologijos, citologijos ir genetikos, odos histologijos, dermatologijos ir alergologijos, mikrobiologijos, infekcinių ligų ir jų kontrolės, farmakologijos, toksikologijos, biofizikos, biochemijos, kosmetinės chemijos ir medžiagotyros, higienos, sveikos gyvensenos ir kitų su kosmetologo veikla susijusių sričių pagrindus.
2.1. Geba planuoti ir atlikti į kosmetologinę profesinę veiklą orientuotus taikomuosius mokslinius tyrimus, vadovaujantis tyrimų etika.
2.2. Geba taikyti tyrimo rezultatus, plėtoti profesinę veiklą, taikant ir diegiant kosmetologines inovacijas.
3.1. Geba planuoti ir atlikti odos ir jos priedų būklės vertinimą, parinkti atitinkamus vertinimo metodus, atpažinti galimas patologijas, formuluoti kosmetologinę problemą ir sudaryti individualią odos priežiūros programą.
3.2. Geba atlikti manualines ir aparatines veido ir kūno odos, dekoratyvinės kosmetikos, rankų ir kojų odos ir nagų priežiūros procedūras, laikantis grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimų, užtikrinant užkrečiamų ligų, alerginių reakcijų profilaktiką.
3.3. Geba planuoti ir organizuoti kosmetologinių paslaugų verslą ir švietėjišką veiklą.
4.1. Geba bendrauti ir bendradarbiauti su kolegomis, klientais, įvairiomis socialinėmis grupėmis, vadovaujantis profesine etika ir pilietiškumu.
4.2. Geba dirbti savarankiškai ir komandoje su sveikatos priežiūros specialistais daugiakultūrėje aplinkoje.
5.1. Geba kritiškai vertinti savo profesinę veiklą, žinias ir vertybes, reflektuoti savo, kaip profesionalo, augimą, suvokia mokymosi visą gyvenimą svarbą.
5.2. Geba savarankiškai priimti sprendimus, įvertinti jų poveikį ir veikti konkrečioje situacijoje, pritaikant praktines žinias, įgūdžius ir prisiimant moralinę atsakomybę už visuomenės gerovę ir aplinką.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Studijų metu numatyti į studentus orientuoti įvairūs mokymo metodai (atvejų analizė, prielaidų kėlimas ir pagrindimas, stebėjimas, pažangios patirties analizė, vaidmenų žaidimai ir t.t). Dažnai vyksta ir netradicinės paskaitos, t.y. dėstytojai kviečia kviestinius lektorius, svečius, praktikus, kad pasidalintų praktine patirtimi, papasakotų situacijas ir atvejus iš savo praktinės veiklos.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studijuojami dalykai baigiami egzaminu arba projektiniu darbu, priklausomai nuo studijų programos rezultatų. Studijos vykdomos ir studentų žinios bei gebėjimai vertinami dešimtbale kriterine vertinimo sistema. Bendrųjų dalykų egzamino forma kompleksinė (apklausa raštu, žodžiu, testai ir pan.), o studijų krypties dalykų egzaminavimo forma – atvejų analizės, situacijos, praktikumai.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Bendrieji koleginių studijų dalykai (iš viso 18 ECTS): Profesinė aplinka, Profesinė kalba, Žmogaus sauga, Filosofija ir sociologija.
Studijų krypties dalykai (iš viso 150 ECTS): Anatomija ir fiziologija, Išvaizdos stilius ir dizainas, Ląstelės chemija, biologija ir genetika, Mikrobiologija ir infekcijų kontrolė, Bendroji ir klinikinė kosmetologija, Dermatologija, Masažų pagrindai, Pirmoji medicinos pagalba, Plaukų šalinimo procedūros, Psicholologija, Farmakologija, kosmetinė chemija ir kosmetinės medžiagos, Piešimas ir koloristika, Makiažo technikos, Manikiūras ir pedikiūras, Aparatinės procedūros, Kosmetinės veido priežiūros procedūros, Slauga ir klinikinė patologija, Taikomųjų tyrimų metodologija, Estetinė fito aromaterapija, Spa terapijos pagrindai ir kūno priežiūros procedūros, Verslo organizavimas ir grožio paslaugų vadyba, Visuomenės sveikata ir sveika gyvensena, Permanentinio makiažo pagrindai, Estetinės medicinos pagrindai, Kosmetologijos baigiamojo darbo rengimo pagrindai.
Praktikos. Nuolatinės studijos: 3 semestre - Makiažų, rankų ir kojų priežiūros (6 ECTS); 4 semestre – Kosmetinių veido procedūrų (6 ECTS); 5 semestre – Klientų aptarnavimo (6 ECTS); 6 semestre – Baigiamoji praktika ir supervizija, praktinių įgudžių vertinimas (15 ECTS).
Studijos baigiamos profesinio bakalauro baigiamuoju darbu (9 ECTS).
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Kolegijos nustatytiems ir studento alternatyviai pasirenkamiems ir laisvai pasirenkamiesiems dalykams studijuoti skiriami 12 kreditų.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Programa yra vienintelė Kosmetologijos studijų krypties studijų programa Utenos kolegijoje. Programos studijos paremtos KS programos ugdymo filosofija grindžiama pragmatizmo filosofija ir Miller piramidės modeliu.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Kosmetologijos studijų programos absolventai galės verstis savarankiška praktika ir dirbti kosmetikos kabinetuose, grožio salonuose, sveikatingumo ir SPA centruose, kino ir foto studijose, kurti specializuotas individualias įmones, dirbti grimuotojais, konsultantais kosmetikos parduotuvėse ir kosmetologijos verslo įmonėse kosmetologais bei vykdyti šias, jiems priskirtas funkcijas: vertinti kliento odos ir jos priedų būklę, taikant vizualinius, manualinius, aparatinius tyrimo ir vertinimo metodus; pildyti ir kaupti odos ir jos priedų būklės tyrimo duomenis; sudaryti klientui individualų kosmetologinės priežiūros planą bei konsultuoti odos ir jos priedų priežiūros klausimais; parinkti kosmetikos gaminius, medžiagas, priemones, aparatus kosmetologinėms procedūroms ir jas atlikti, siekiant palaikyti gerą kliento fizinę būklę; organizuoti grožio paslaugų verslą; atlikti taikomuosius mokslinius tyrimus kosmetologijos srityje.
Tolesnių studijų galimybės:
Baigus Kosmetologijos koleginių studijų programą, studijas galima tęsti pagal universitetines sveikatos ar kitų mokslų studijas nustatyta tvarka.