Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Kosmetologija (anglų k. - Beauty Therapy)

Studijų krypties grupė

Sveikatos mokslai

Studijų kryptis

Kosmetologija

Studijų krypties šaka

Grožio terapija

Švietimo sritis

Sveikatos priežiūra

Švietimo posritis

Medicinos diagnostika ir gydymo technologija

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Sveikatos mokslų profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6604

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6531GX028

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550914

Finansinės grupės kodas

2.3

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2018-03-07
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti grožio terapijos specialistą, gebantį profesionaliai autonomiškai ir komandoje teikti kosmetologines paslaugas grožio, sveikatinimo ir sveikatingumo srityje, savikritiškai vertinti praktinę patirtį profesinėje veikloje, kūrybiškai prisitaikyti prie nuolatinių aplinkos pokyčių.
Studijų rezultatai:
Absolventai gebės:
- įvertinti kliento odos būklę, remiantis funkciniais, estetiniais, amžiaus kriterijais, tikslingai parenkant vertinimo metodus ir įrangą, atsižvelgiant į asmens anamnezės duomenis bei identifikuojant estetinius kliento poreikius;
- sudaryti trumpalaikius ir ilgalaikius kosmetinių procedūrų planus, įvertinus odos būklę bei nustačius individualius objektyvius ir subjektyvius odos pokyčius;
- analizuoti ir savarankiškai parinkti kosmetines medžiagas, kosmetologinę įrangą ir prietaisus, atsižvelgiant į kliento poreikius ir atliekamos procedūros pobūdį;
- savarankiškai atlikti kosmetines procedūras bei užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę, saugumą specializuotose (grožio, sveikatinimo, sveikatingumo sritys) ir nespecializuotose vietose, vadovaujantis kosmetologinę veiklą reglamentuojančiais dokumentais bei teisės aktais, higienos reikalavimais, ergonomikos principais;
- efektyviai planuoti, organizuoti kosmetologines paslaugas ir vykdyti profesinės patirties sklaidą;
- organizuoti kosmetologinės priežiūros verslą, išanalizavus kosmetologinių paslaugų rinką, kosmetinių medžiagų, kosmetologinės įrangos, priemonių reklamą ir platinimą;
- bendrauti ir bendradarbiauti su grožio terapijos ir kitų sričių specialistais, klientais nacionaliniame ir tarptautiniame kontekste;
- rinkti ir sisteminti duomenis, reikalingus veiklos problemoms spręsti, bei naudoti informacinius šaltinius ir informacines technologijas;
- savarankiškai mokytis, kūrybiškai prisitaikyti prie besikeičiančios aplinkos, identifikuojant ir valdant asmeninių pokyčių ir tobulėjimo poreikį.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Numatyti į studentus orientuoti įvairūs interaktyvūs mokymo metodai (atvejų analizė, refleksija, įtraukianti paskaita, stebėjimas, pažangios patirties analizė, prielaidų kėlimas ir pagrindimas, simuliacijos pagal realią situaciją ir t.t.), savarankiškas darbas ir su juo susiję metodai.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studijos vykdomos ir studentų žinios bei gebėjimai vertinami dešimtbale kriterine vertinimo sistema. Studijuojami dalykai baigiami egzaminu arba projektiniu darbu, priklausomai nuo studijų programos rezultatų.
Studijų rezultatų pasiekimo vertinimas susideda iš tokių elementų; žinių, supratimo ir gebėjimų vertinimo. Vertinimas grindžiamas patikimumo, aiškumo, naudingumo ir nešališkumo principais.Kiekvieno studijų dalyko dėstytojas nustato ir semestro pradžioje informuoja studentus apie kiekvienos sudedamosios (užduoties, darbo) dalies įtaką (procentais) galutiniam įvertinimui ir formuluoja kiekvienos tarpinės užduoties vertinimo kriterijus.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Bendrieji koleginių studijų dalykai (18 kreditų): profesinė aplinka, profesinė kalba ir žmogaus sauga.
Studijų krypties dalykai (99 kreditai): anatomija ir fiziologija; aplinka ir visuomenės sveikata; aparatinės procedūros; bendroji kosmetologija; dermatologija ir klinikinė kosmetologija; estetinė medicina; estetinė fito ir aromaterapija; klinikinė patologija;
farmakologija, kosmetinė chemija ir kosmetinės medžiagos; kosmetinės veido priežiūros pagrindai; ląstelės chemija, biologija ir genetika; masažas, makiažo technikos, manikiūras ir pedikiūras, mityba ir sveika gyvensena; neatidėliotina medicinos pagalba; piešimas ir koloristika; psichologija; slaugos pagrindai, SPA terapijos pagrindai ir kūno priežiūros procedūros; taikomųjų tyrimų metodologija.
Profesinės veiklos praktikoms vyksta etapais, kurioms skirta – 30 kreditų.
Nuolatinių studijų programos praktikos: 2 semestre - pažintinė praktika (3 kreditai); 3 semestre – profesinės veiklos (makiažo, rankų ir kojų priežiūros) praktika (6 kreditai); 4 semestre – profesinės veiklos (klinikinių pagrindų) praktika (6 kreditai); 5 semestre – profesinės veiklos (klientų aptarnavimo) praktika (6 kreditai); 6 semestre – baigiamoji praktika ir supervizija (9 kreditai).
Ištęstinių studijų programos praktikos: 2 semestre - pažintinė praktika (3 kreditai); 4 semestre – profesinės veiklos (makiažo, rankų ir kojų priežiūros) praktika (6 kreditai); 5 semestre – profesinės veiklos (klinikinių pagrindų) praktika (6 kreditai); 7 semestre – profesinės veiklos (klientų aptarnavimo) praktika (6 kreditai); 8 semestre – baigiamoji praktika ir supervizija (9 kreditai).
Praktikų metu susipažįstama su grožio centrų/salonų, kosmetologinių kabinetų darbo organizavimu, įtvirtinami ir tobulinami praktiniai įgūdžiai įgyti studijų ir praktinių užsiėmimų metu.
Studijų programa baigiama baigiamojo darbo rengimu (6 kreditai) ir viešu jo gynimu kvalifikavimo komisijos posėdyje bei kvalifikaciniu egzaminu (3 kreditai).
Studento pasirinkimai:
Alternatyviai pasirenkamiesiems dalykams studijuoti skiriama 12 kreditų studijų programos apimties. Galima gilinti žinias studijų kryptyje pasirenkant po vieną dalyką iš nurodytos krypties dalykų: filosofija/sociologija/politologija; verslo organizavimas ir rinkodara/grožio paslaugų vadyba; išvaizdos stilius ir dizainas/įvaizdžio kūrimas; dalykinė komunikacija/karjeros projektavimas/tarpkultūrinė kompetencija/visuomenės sveikatos mokslo pagrindai. Laisvai pasirenkamiesiems dalykams studijuoti skiriama 9 kreditai studijų programos apimties. Dalykus galima rinktis iš bendro kolegijos laisvai pasirenkamų dalykų sąrašo.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
-
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventai gali dirbti kosmetikos kabinetuose, grožio salonuose, sveikatingumo ir SPA centruose, kino ir foto studijose, kurti specializuotas individualias įmones, dirbti grimuotojais, konsultantais kosmetikos parduotuvėse ir kosmetologijos verslo įmonėse.
Tolesnių studijų galimybės:
Turi teisę stoti į antrosios pakopos studijas aukštosios mokyklos nustatyta tvarka.
Programos aprašymo santraukos parengimo ir atnaujinimo datos: 2018-02-21