Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Finansų ir draudimo matematika (anglų k. - Finance and insurance mathematics)

Studijų krypties grupė

Matematikos mokslai

Studijų kryptis

Taikomoji matematika

Švietimo sritis

Matematika ir statistika

Švietimo posritis

Matematika

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Matematikos mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6114

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-36

Akreditavimo vertinimo išvados

VU_Financų ir draudimo matematika BA 2017.pdf

Valstybinis kodas

6121AX002

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450541

Finansinės grupės kodas

1.2

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2017-05-17
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Studijų programos tikslas – parengti profesionalus, turinčius bazinių matematikos ir informacinių technologijų žinių, detalų supratimą apie demografines, ekonomines, draudimo ir finansų rizikas, bei gebančių pritaikyti teorines žinias praktiniams uždaviniams spręsti. Programos absolventai geba abstrakčiai, logiškai ir kritiškai mąstyti, dirbti įvairiose profesinėse aplinkose, taip pat demonstruoja įgūdžius, būtinus tolimesnei akademinei karjerai.
Studijų rezultatai:

Mokymo ir mokymosi veiklos:

Studijų rezultatų vertinimo būdai:

Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Pirmieji 2 studijų metai yra skirti bazinių matematinių principų ir metodų analize, bei praktiniams ir su darbu finansų srityje susijusiems dalykams: baziniai matematiniai dalykai – 60 kreditų, informatikos dalykai – 20 kreditų, mikro/makroekonomika bei užsienio kalba – 10 kreditų, įvadiniai finansų ir draudimo matematikos dalykai – 10 kreditų, pasirenkamieji dalykai – 10 kreditų. Trečiųjų metų ir ketvirtųjų metų rudens semestrai pagrindinį dėmesį skiria abstraktesniems matematikos dalykams (20 kreditų), bei jų taikymams (45 kreditai), o taip pat studentai gali plėsti žinias įvairiose srityse (20 kreditų), bei mokslinio raštingumo ir tyriminiams įgūdžiams ugdyti (5 kreditai).
Profesinė praktika ir baigiamasis bakalaurinis darbas sudaro 30 kreditų. Tarp jau minėtų pasirenkamųjų dalykų (jiems iš viso skirta 30 kreditų) 15 kreditų skirti bendrosioms universitetinėms studijoms (BUS) .
Specializacijos:

Studento pasirinkimai:

Studijų programos skiriamieji bruožai:
- Programos turinys didžiąja dalimi suderintas su Lietuvos aktuarų draugijos ir Tarptautinės aktuarų asociacijos kvalifikaciniais reikalavimais – ugdoma 75-80% būtinų kompetencijų
- Programa suteikia matematikos, jos taikymų (finansų, draudimo ir rizikos valdymo srityse) ir informatikos žinių bei kompetencijų, glaudžiai susieja jas į visumą.
- Studentai supažindinami su mokslinių tyrimų pagrindais, gabiausiems sudaromos galimybės prisidėti prie programos dėstytojų tyrimų, aktyviai dalyvauti seminaruose, rengti bendrus straipsnius ir t.t.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Programos absolventai galės sėkmingai dirbti aktuarais, finansų analitikais, konsultantais finansų/draudimo srityje ir viešojo administravimo sektoriuje įvairiose draudimo kompanijose, pensijų ir investiciniuose fonduose, sveikatos ir socialinio draudimo įstaigose, finansų ir rizikos valdymo įmonėse.
Tolesnių studijų galimybės:
Finansų ir draudimo matematikos bakalauro programos absolventai gali tęsti studijas Finansų ir draudimo matematikos magistrantūroje arba rinktis kitas matematikos, statistikos ir ekonomikos magistrantūros studijų programas.