Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Informatika (anglų k. - Informatics)

Studijų krypties grupė

Informatikos mokslai

Studijų kryptis

Informatika

Švietimo sritis

Informacijos ir ryšio technologijos

Švietimo posritis

Programinės įrangos, taikomųjų programų kūrimas ir analizė

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Informatikos mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6115

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Ištęstinė, 6, Metais
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-40

Akreditavimo vertinimo išvados

SV4-166 KTU Informatika 612I10004.pdf

Valstybinis kodas

6121BX010

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450613

Finansinės grupės kodas

1.2

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2021-10-14
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Suteikti informatikos teorijos, kompiuterių techninės bei programinės įrangos žinių, išugdyti gebėjimus įvairių praktinių informatikos uždavinių sprendimui, efektyviai pasirenkant ar sukuriant tam reikalingą programinę įrangą, išugdyti gebėjimus formuluoti uždavinius bei projektuoti jų sprendimo sistemas, dirbti individualiai bei grupėje.

Studijų rezultatai:
Žinios ir jų taikymas:
A1 geba paaiškinti matematikos, fizikos, kitų fizinių mokslų pagrindus, suvokia šių mokslų sąsajas su informatikos tyrimais ir taikymais;
A2 geba nuosekliai paaiškinti esamos kompiuterių techninės ir programinės įrangos funkcionavimo principus ir ypatumus, kompiuterių tinklų, debesų kompiuterijos, į paslaugas orientuotos architektūros principus, protokolus, karkasus ir technologijas, suvokia šiose srityse kylančias saugos problemas;
A3 geba nuosekliai paaiškinti duomenų apdorojimo (įskaitant lygiagretų ir paskirstytą duomenų apdorojimą) ir analizės, sistemų modeliavimo ir optimizavimo bei dirbtinio intelekto sąvokas ir metodus;
A4 geba išsamiai paaiškinti algoritmų sudarymo ir analizės principus, programavimo paradigmas, kalbas ir technologijas, tipinius programinės įrangos gyvavimo ciklo etapus ir programinės įrangos kūrimo ir priežiūros metodus;
A5 geba nuosekliai paaiškinti, kaip verslo, pramoninis, ekonominis ir socialinis kontekstas veikia su informacinėmis technologijomis susijusios veiklos praktiką, apibrėžiamą etikos normomis ir reglamentuojamą teisiniais reikalavimais, įskaitant duomenų apsaugą bei intelektinės nuosavybės teises;
A6 geba nuosekliai paaiškinti visa apimančius skaitmenizavimo ir kompiuterinių skaičiavimų procesus, informatikos srities raidą ir galimas ateities kryptis informatikos ir gretimose srityse;
A7 geba taikyti informatikos mokslų studijų krypčių žinias, kuriant saugius ir kitus aktualius kriterijus atitinkančius informatikos taikomuosius sprendimus aktualioms profesinės veiklos problemoms spręsti.
Gebėjimai vykyti tyrimus:
B1 geba efektyviais metodais paruošti sprendžiamai informatikos problemai reikalingus duomenis ir informaciją iš įvairių šaltinių;
B2 geba efektyviais metodais išanalizuoti sprendžiamai informatikos problemai reikalingus duomenis, informaciją ir sprendimus pagal įvairius kriterijus;
B3 geba sudaryti sistemos imitacinį modelį, išskirti esminius procesus bei atlikti modelio validavimą ir verifikavimą;
B4 geba kritiškai įvertinti tyrimo metu surinktus ir gautus duomenis, informaciją, rezultatus ir sukurtus sprendimus argumentuotomis išvadomis ir rekomendacijomis.
Specialieji gebėjimai:
C1 geba taikyti programinės įrangos gyvavimo ciklo modelius, kūrimo ir priežiūros metodus, kūrimo aplinkas ir priemones tipinių ir naujai atsirandančių sričių taikomųjų programų kūrimo projektuose;
C2 geba dekomponuoti ir modeliuoti realaus pasaulio problemas, taikant formalius informatikos metodus ir įvertinant problemos sudėtingumą;
C3 geba parinkti tinkamus modelius, algoritmus, duomenų struktūras, duomenų valdymo ir programinės įrangos kūrimo bei priežiūros metodus tradicinių ir naujų informatikos taikymų projektuose (esant poreikiui įvertinant ir specifinės platformos, su kuria uždavinys yra susijęs, apribojimus);
C4 geba užtikrinti informacijos konfidencialumą, integralumą ir prieinamumą sprendžiamuose informatikos uždaviniuose;
C5 geba metodiškai parengti specifikaciją, projektą ar kitą dokumentaciją, reikalingą informatikos srities produktui arba paslaugai sukurti;
C6 geba įgyvendinti informatikos srities produktą arba paslaugą, atsižvelgiant į keliamus funkcinius ir nefunkcinius reikalavimus.
Socialiniai gebėjimai:
D1 geba efektyviai komunikuoti su kolegomis, potencialiais programinės įrangos užsakovais, naudotojais bei plačiąja visuomene įvairiais informatikos klausimais, pristatyti savo idėjas ir sprendimus raštu ir žodžiu lietuvių kalba ir bent viena iš užsienio kalbų;
D2 geba efektyviai dirbti komandose, laikantis profesinio, etinio elgesio ir socialinės atsakomybės principų ir taisyklių.
Asmeniniai gebėjimai:
E1 geba sistemingai ir savarankiškai mokytis, siekiant nuolatinio asmeninio, profesinio ir mokslinio tobulėjimo;
E2 geba savarankiškai, sistemingai ir atsakingai dirbti, imantis iniciatyvos ir prisiimant asmeninę atsakomybę;
E3 geba demonstruoti kūrybingumą taikant informatikos metodus problemų sprendiniuose.

Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, Pratybos, Laboratoriniai darbai, Seminarai, Individualios konsultacijos, Atvejo analizė, Inžinerinis projektas, Grupinis (komandinis) projektas, Individualus projektas, Iššūkiais paremtas mokymasis, Kūrybinės dirbtuvės, Praktika.

Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Egzaminas, Koliokviumas, Kontroliniai darbai, Laboratorinių darbų ataskaita ir gynimas, Projekto ataskaita, Praktikos ataskaita, Bakalauro baigiamasis projektas.

Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Matematika; Objektinis programavimas; Programavimo inžinerija; Informacinių sistemų pagrindai; Skaitiniai metodai ir algoritmai; Duomenų bazės; Algoritmų sudarymas ir analizė; Operacinės sistemos; Kompiuterių tinklai ir internetinės technologijos; Lygiagretusis programavimas; Tinklo paslaugų kūrimas ir diegimas; Mobiliosios internetinės sistemos; Intelektikos pagrindai; Imitacinis modeliavimas; Informacinių technologijų produkto vystymo projektas.

Specializacijos:
Interneto informatikos specializacijos moduliai: Saityno taikomųjų programų projektavimas; Paslaugų programavimas debesų kompiuterijoje; Debesų technologijų saugyklos; Kompiuterių tinklų ir interneto sauga; Scenarijų kalbos.
Multimedijos sistemų specializacijos moduliai: Vizualaus projektavimo principai; Grafikos programavimas; Mobilių programėlių kūrimo pagrindai; Fizikine elgsena grįstos animacijos; Interaktyvios interneto technologijos.
Studento pasirinkimai:
Studijų metu studentas turi galimybę rinktis:
30 kr. apimties modulių rinkinį gilinamojoje studijų kryptyje (specializacijos arba asmeninis modulių rinkinys).

Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijų metu gilinamasi į IT sistemų kūrimo, programavimo technologijas, informatikos-matematikos modelius bei jų taikymą debesų kompiuterijos servisų infrastruktūrų ir platformų, verslo procesų, fizikinių-inžinerinių sistemų elgsenos imitavimui, studijuojamos dirbtinio intelekto, IT saugos, interneto sričių problemos, mokomasi kurti ir projektuoti tinklines, multimedijų paslaugas, paskirstytas bei mobilias internetines sistemas.
Gali būti pasirenkamos studijos ir anglų kalba.

Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventas gali dirbti informacinių technologijų infrastruktūros vystytoju ar priežiūros specialistu, sistemų analitiku, informacinių technologijų paslaugų debesų kompiuterijoje, tinklinių, mobilių taikomųjų programų kūrėju, interaktyvių svetainių, žaidimų, e. prekybos bei mokomųjų sistemų projektuotoju ir programuotoju.

Tolesnių studijų galimybės:
Turi teisę stoti į antros pakopos studijas
Programos aprašymo santraukos parengimo ir atnaujinimo datos: 2021-10-13