Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Informatika (anglų k. - Informatics)

Studijų krypties grupė

Informatikos mokslai

Studijų kryptis

Informatika

Švietimo sritis

Informacijos ir ryšio technologijos

Švietimo posritis

Programinės įrangos, taikomųjų programų kūrimas ir analizė

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Informatikos mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6115

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Ištęstinė, 6, Metais
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-40

Akreditavimo vertinimo išvados

SV4-166 KTU Informatika 612I10004.pdf

Valstybinis kodas

6121BX010

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450613

Finansinės grupės kodas

1.4

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2016-07-21
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti bakalaurus, turinčius informatikos teorijos, kompiuterių techninės bei programinės įrangos žinių, išugdyti gebėjimus įvairių praktinių informatikos uždavinių sprendimui efektyviai pasirinkti ar sukurti tam reikalingą programinę įrangą, gebėti formuluoti uždavinius bei projektuoti jų sprendimo sistemas, dirbti individualiai bei grupėje.
Studijų rezultatai:
Informatikos konceptualių pagrindų supratimas:
A1 pagrindinių studijuojamos informatikos šakos koncepcijų bei sąvokų supratimas
A2 informatikos dalykų aprėpties supratimas
Analizės, projektavimo ir įgyvendinimo žinios, gebėjimai ir supratimas:
B1 informatikos taikymo sričių supratimas
B2 žinios apie esamą kompiuterių techninę ir programinę įrangą ir gebėjimai ją panaudoti
B3 gebėjimai įžvelgti naujas informatikos taikymo galimybes
B4 informatikos žinių poreikio atskirose taikomosiose srityse suvokimas, gebėjimai įvertinti reikalingų srities žinių mastą bent vienoje situacijoje
B5 gebėjimai formalizuoti ir specifikuoti realaus pasaulio problemas, kurių sprendimui reikia pritaikyti informatikos metodus
B6 žinios ir gebėjimai įvertinti informatikos problemų kompleksiškumą bei jų sprendimų būdų įgyvendinamumą interneto ir multimedijos sistemoms
B7 žinios ir gebėjimai pasirinkti ir naudoti atitinkamus informacijos apdorojimo analizės ir modeliavimo metodus bei priemones
B8 žinios ir gebėjimai aprašyti sprendimus abstrakčiame lygmenyje
B9 žinios ir gebėjimai projektuoti programinę įrangą pagal nurodytus reikalavimus
B10 programinės įrangos gyvavimo ciklo etapų žinojimas, kuriant naujas interneto ir multimedijos sistemas arba vykdant esamų sistemų priežiūrą
B11 žinios ir gebėjimai parinkti ir panaudoti tinkamus procesų modelius ir programavimo aplinkas tradicinių ir naujų informatikos taikymų projektuose
B12 žinios ir gebėjimai modeliuoti ir projektuoti žmogaus bei kompiuterio sąveiką
B13 žinios ir gebėjimai vykdyti informacijos apdorojimo sistemų testavimą
Technologinės ir metodologinės žinios, gebėjimai ir supratimas:
C1 gebėjimai derinti teoriją ir praktika informatikos uždavinių sprendimui
C2 gebėjimai atlikti literatūros paiešką, naudoti duomenų bazes ir kitus informacijos šaltinius
C3 gebėjimai projektuoti ir atlikti atitinkamus praktinius tyrimus
C4 perspektyvių interneto ir multimedijos sistemų stechnologijų ir jų taikymo specifikos žinojimas
C5 mokymosi visą gyvenimą būtinybės supratimas ir įsipareigojimas mokytis visą gyvenimą
Profesinis kompetentingumas:
D1 gebėjimai spręsti įvairius taikomųjų sričių uždavinius, įvertinant technologinį, ekonominį, socialinį ir teisinį kontekstą
D2 projektų valdymo praktinių principų žinojimas ir gebėjimai taikyti
D3 gebėjimai efektyviai dirbti individualiai ir komandoje
D4 gebėjimai formuluoti racionalius, efektyvius kaštų ir laiko prasme problemų sprendimo variantus, naudojant informatikos metodus, interneto ir multimedijos sistemoms
D5 gebėjimai efektyviai komunikuoti su kolegomis, potencialiais programinės įrangos užsakovais ir naudotojais bei plačiąja visuomene esminiais klausimais pasirinktos specializacijos rėmuose
D6 gebėjimai raštu ir žodžiu pateikti idėjas ir siūlomus sprendimus

Mokymo ir mokymosi veiklos:
Visų studijų modulių medžiaga įsisavinama studento auditorinio ir savarankiško darbo metu. Auditorinis darbas apima paskaitas, laboratorinius darbus ir pratybas. Studento savarankiškas darbas – tai teorinės medžiagos įsisavinimas, pasirengimas paskaitoms, laboratoriniams darbams ir pratyboms, tarpiniams atsiskaitymams už semestro užduotis ir egzaminui, namų darbų bei semestro projektų rengimas ir kita žinioms, gebėjimams ir įgūdžiams įgyti skirta veikla. Studentai taip pat gali papildomai konsultuotis su dėstančiais dėstytojais, specialiai paskirtais mentoriais bei tutoriais.
Studijų programa baigiama bakalauro baigiamuoju darbu.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studento žinios, gebėjimai ir įgūdžiai, įgyti studijuojant modulį semestro metu įvertinami ir duomenų bazėse registruojami du kartus: kai atsiskaitoma už semestro savarankiško darbo užduotis (teigiamas arba neigiamas įvertinimas) ir per egzaminą sesijos metu (pažymys pagal dešimtbalę skalę).
Bakalauro baigiamasis darbas ginamas viešame rektoriaus įsakymu sudarytos studijų krypties kvalifikacijos komisijos posėdyje.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Būsimieji informatikos bakalaurai studijuoja bendruosius universitetinių studijų dalykus: asmens sveikatos ugdymą, filosofiją ir užsienio kalbų alternatyvas; pagrindinės studijų krypties dalykus: kompiuterinę grafiką, objektinį programavimą , kompiuterių architektūrą, algoritmų sudarymą ir analizę, operacines sistemas, duomenų bazes, kompiuterių tinklus ir internetines technologijas, intelektikos pagrindus ir kitus dalykus. Iš viso studijuojami 36 dalykai, iš kurių 3 (15 kreditų) yra laisvai pasirenkami. Be minėtų bendrųjų dalykų, studentai išklauso specializacijų modulius (5 arba 6 priklausomai nuo pasirinktos specializacijos) arba renkasi asmeninį modulių rinkinį.
Studijų metu atliekama praktika (18 kreditų) viešojo, privataus ar nevyriausybinio sektoriaus organizacijose, įstaigose, įmonėse. Jos metu susipažįstama su jų veiklos ypatumais, sprendžiant praktines informatikos problemas, studijuojama ir perimama atskirų organizacijos, įstaigos, įmonės padalinių ir specialistų patirtis, atliekami kiti praktikos programoje bei individualioje užduotyje nurodyti darbai, įtvirtinami ir tobulinami mokslinio darbo įgūdžiai, praktiškai patikrinami bakalauro baigiamojo darbo eksperimentiniai rezultatai.
Specializacijos:
Interneto informatika
Multimedijos sistemos
Studento pasirinkimai:
Galima pasirinkti specializaciją arba formuotis asmeninį modulių rinkinį ir tokiu būdu įgyti individualias kompetencijas (30 kreditų)
Taip pat galima pasirinkti gretutinės krypties studijas dvigubam kvalifikaciniam laipsniui įgyti (60 kreditų)
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Yra galimybė įgyti dvigubą kvalifikacinį laipsnį.
Programa vykdoma ir užsienio kalba (anglų kalba).
Baigęs studijų programą absolventas išmano Debesų kompiuterijos dalykus, šiuolaikinius fiksuotuosius, mobiliuosius ar belaidės prieigos tinklus, turi žinių apie realaus pasaulio informacinius modelius ir kompiuterizuojamų taikymo sričių procesus bei kompetencijas savarankiškai kurti IT ir multimedijų paslaugas Internete.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventas gali dirbti IT sistemų, serverių administratoriumi; kompiuterių tinklų infrastruktūros, virtualių serverių infrastruktūros projektuotoju bei vystytoju; IT paslaugų debesų kompiuterijoje, tinklinių, mobilių taikomųjų programų kūrėju; interaktyvių svetainių, e-prekybos bei mokomųjų sistemų kūrėju; kompiuterinių bei interaktyvių aplinkų ir sistemų, žaidimų projektuotoju, programuotoju; multimedijos sistemų analitiku.
Tolesnių studijų galimybės:
Baigus Informatikos studijų programą, studijas galima tęsti Informatikos ir Informatikos inžinerijos studijų krypčių magistrantūros studijų programose.