Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Taikomoji informatika (anglų k. - Applied Informatics)

Studijų krypties grupė

Informatikos mokslai

Studijų kryptis

Informatika

Švietimo sritis

Informacijos ir ryšio technologijos

Švietimo posritis

Programinės įrangos, taikomųjų programų kūrimas ir analizė

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Antrosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Informatikos mokslų magistras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Magistro diplomas, 7116

Būtinas minimalus išsilavinimas

Aukštasis universitetinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

120
Nuolatinė, 2, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-30

Akreditavimo vertinimo išvados

VMU_Applied_Informatics_MA_2016.pdf

Valstybinis kodas

6211BX012

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

7470613

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-01
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Programos akreditavimo vertinimo išvados

Studijų programos tikslas(-ai):
Parengti aukščiausios kvalifikacijos informatikos specialistus, gebančius analizuoti ir modeliuoti sudėtingas sistemas ir procesus, projektuoti kompiuterizuotas sistemas taikant modernias informacines technologijas, atlikti mokslinius tyrimus ir eksperimentinės plėtros darbus konkuruoti dėl darbo vietų Lietuvoje ir kitose valstybėse, taip pat tęsti studijas doktorantūroje Lietuvos ir užsienio universitetuose bei mokslo įstaigose.

Studijų rezultatai:

Absolventai gebės:
1. Analizuoti kompiuterizuojamas sistemas ir procesus;
2. Taikyti modernias informacines technologijas kompiuterizuojamose sistemose;
3. Sudaryti procesų sudėtingose sistemose modelius;
4. Projektuoti ir įdiegti adaptyvias ir intelektualias sistemas;
5. Atlikti mokslinius tyrimus ir eksperimentinės plėtros darbus sistemų analizės, modeliavimo, atpažinimo ir valdymo srityse;
6. Kurti taikomąją programinę įrangą;
7. Adaptuotis prie sparčiai besivystančių žinių visuomenės ir žinių ekonomikos poreikių.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
 
Paskaitos, pratybos, seminarai, laboratoriniai darbai, savarankiškas darbas, darbas komandoje, mokomosios literatūros skaitymas, uždavinių sprendimas, pasiruošimas laboratoriniams darbams, tarpiniai atsiskaitymai ir egzaminai.

Studijų rezultatų vertinimo būdai:
 
Žinios ir gebėjimai vertinami naudojant dešimtbalę kaupiamąją sistemą. Studijų rezultatai vertinami semestro metu per tarpinius atsiskaitymus (kolokviumai, kontroliniai darbai, laboratoriniai darbai) ir egzaminą. Visi atsikaitymai vyksta raštu. Galutinį pažymį (įvertinimą) sudaro svoriniai kiekvieno atsiskaitymo pažymiai.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:

Pagrindinės studijų krypties dalykų apimtis yra 120 kreditų (su tiriamaisiais projektais).
Pagrindiniai studijų krypties dalykai: Sistemų analizė ir modeliavimas, Mašininis mokymas, Operacijų tyrimas ir valdymas, Signalų atpažinimas, Neuroniniai tinklai, Adaptyvios ir intelektualios sistemos, Formalūs metodai modeliavime, Išsklaidyti ir lygiagretūs skaičiavimai, Mobilių aplikacijų inftrastruktūra.

Specializacijos:
Nėra


Studento pasirinkimai:

Galima:
 gilinti žinias studijų kryptyje, pasirenkant specializuotus studijų krypties dalykus: Duomenų vizualizavimas, Elektroninė komercija ir IRT infrastruktūra, Integruotos informacinės sistemos, Rizikos analizė, Paskirstytų sistemų analizė, IT projektų valdymas;
  pasirinkti universitete siūlomas įvairias gretutines studijas;
  laisvai pasirinkti papildomus bendruosius dalykus.

Studijų programos skiriamieji bruožai:

Programa orientuota į šiandienos ir rytojaus taikomąsias sritis, apimančias duomenų paiešką ir gavybą, robotiką, dirbtinį intelektą, neuroninius tinklus, duomenų vizualizavimą, paskirstytus skaičiavimus ir debesų kompiuteriją.