Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Biochemija (anglų k. - Biochemistry)

Studijų krypties grupė

Gyvybės mokslai

Studijų kryptis

Biochemija

Švietimo sritis

Biologija ir susiję mokslai

Švietimo posritis

Biochemija

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Antrosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Gyvybės mokslų magistras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Magistro diplomas, 7114

Būtinas minimalus išsilavinimas

Aukštasis universitetinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

120
Nuolatinė, 2, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-5

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6211DX010

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

7470512

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2019-10-28
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Studijų programos tikslas (-ai):
Įgyti gilesnių ir platesnių biochemijos ir su ja susijusių mokslų žinių, leidžiančių suprasti biochemijos pasiekimus ir perspektyvas, suprasti mokslo naujoves ir kūrybiškai taikyti šiuolaikinius metodus ir technologijas. Išsiugdyti kompetenciją kūrybiškai taikyti biochemijos ir su ja susijusių mokslų teorines žinias, metodus ir technologijas mokslo tiriamajame ir praktiniame darbe, gebėjimą dirbti tarpdisciplininių žinių reikalaujančioje aplinkoje. Išsiugdyti įgūdžius analizuoti naujai iškilusias problemas ir numatyti jų sprendimo būdus, kaupti, apibendrinti ir kritiškai įvertinti mokslinę informaciją, jos patikimumą, suprasti atsakomybę už savo sprendimus. Išsiugdyti kompetenciją apsibrėžti su biochemija susijusius mokslinius ir profesinius interesus, išsiugdyti gebėjimą nuolat savarankiškai studijuoti bei pateikti informaciją specialistų ir nespecialistų auditorijai.
Studijų rezultatai:
Absolventas demonstruos gebėjimus: paaiškinti šiuolaikinėje eksperimentinėje biochemijoje ir su ja susijusiuose moksluose taikomus in vivo, in vitro ir in silico metodus ir technologijas; taikyti biochemijos ir su ja susijusių mokslų žinias mokslo tiriamajame ir praktiniame darbe; pasirinkti tinkamus tyrimo metodus ir interpretuoti šiais metodais gautus rezultatus; dirbti tarpdisciplininėje aplinkoje ir taikyti skirtingų mokslo sričių žinias sprendžiant mokslines problemas; analitinį ir inovatyvų mąstymą praktiniame ir mokslo tiriamajame darbe; analizuoti ir spręsti su biochemijos mokslu susijusias problemas, atsižvelgiant į jų kompleksiškumą ir ryšius su biotechnologija, biomedicina, biofarmacija ir kitomis sritimis; analizuoti, apibendrinti ir kritiškai vertinti mokslinę ir praktinę informaciją; planuoti ir vykdyti mokslinius tyrimus; būti atsakingam už priimtus sprendimus; nuolat savarankiškai studijuoti, tobulėti profesine prasme, kritiškai vertinti biochemijos mokslo naujoves; aiškiai ir moksliškai pristatyti mokslinę informaciją specialistų ir nespecialistų auditorijai.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, laboratoriniai darbai, pratybos, seminarai, konsultacijos, savarankiškas darbas.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Pagrindinis studijų rezultatų vertinimo būdas yra egzaminas. Kai kurie studijų dalykai gali būti įvertinti įskaita. Egzaminai ir įskaitos vyksta raštu arba raštu ir žodžiu. Studentų žinios per egzaminus vertinamos nuo 1(labai blogai) iki 10(puikiai) balų, o per įskaitas - įskaityta arba neįskaityta.
Sandara:
Pagrindiniai dalykai yra trys mokslo tiriamojo darbo projektai kiekviename semestre ir magistro baigiamasis darbas. Didelis pasirenkamųjų dalykų blokas: Ekologinė biochemija; DNR ir baltymų sąveikos mechanizmai; Fermentinių reakcijų mechanizmai; Organinių reakcijų mechanizmai; Nukleorūgščių chemija; Molekulinė virusologija; Vėžio molekulinė biologija ir imunologija, Sintetinė biologija; CRISP-Cas biologija ir taikymai, Bioetika, Membranų biologija, Mikroorganizmų genetika, Sistemų biologija.
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventas gali dirbti biochemijos ir chemijos laboratorijose, su biochemija ir chemija susijusiose gamybinėse ir komercinėse įmonėse.
Tolesnių studijų galimybės:
Gali tęsti studijas biochemijos arba chemijos doktorantūroje.