Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Informatika (anglų k. - Informatics)

Studijų krypties grupė

Informatikos mokslai

Studijų kryptis

Informatika

Švietimo sritis

Informacijos ir ryšio technologijos

Švietimo posritis

Programinės įrangos, taikomųjų programų kūrimas ir analizė

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Informatikos mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6108

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

210
Ištęstinė, 4, Metais
Ištęstinė, 5, Metais
Nuolatinė, 3,5, Metais
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-38

Akreditavimo vertinimo išvados

KU_Informatika_B_2016.pdf

Valstybinis kodas

6121BX028

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450613

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2017-03-02
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Pagrindinis studijų programos tikslas - paruošti aukštos kvalifikacijos informatikos specialistus, kurie atitinka modernios informacinės visuomenės ir žiniomis grindžiamos ekonomikos poreikius. Baigę šias studijas, informatikos specialistai žino ir supranta esminius informatikos principus ir teorijas, analitinius, modeliavimo ir skaičiavimo metodus, moka savarankiškai formuluoti ir spręsti aktualias informatikos mokslo ir informacinių technologijų taikymo praktines problemas įvairiose dalykinėse srityse, išmano programinės įrangos gyvavimo ciklo procesus, turi bendravimo, projektų valdymo, darbo komandoje ir kitų perkeliamųjų įgūdžių.

Studijų rezultatai:
Turi bazinių matematikos ir teorinės informatikos žinių, įgalinančių suprasti ir vertinti informatikos mokslo pasiekimus ir nustatyti modernių sumaniųjų informacinių ir ryšio technologijų taikymo ribas.

Demonstruoja programinės įrangos ir moderniųjų integruotų kompiuterinių sistemų gyvavimo ciklo procesų ir šiuos procesus įgyvendinančių metodų supratimą.

Turi socialinių ir humanitarinių mokslų žinių, reikalingų informatikos profesijos tikslams pasiekti, supranta vadybinius ir tarpdalykinius informatikos aspektus, supranta ir sugeba taikyti profesinėje veikloje projektų ir kokybės valdymo metodus ir priemones.

Supranta informacinių ir programų sistemų gyvavimo ciklo procesus ir modelius, sistemų analizę, reikalavimų inžineriją, architektūros ir komponentų projektavimą, įgyvendinimą ir testavimą, sistemų tobulinimo ir kokybės užtikrinimo principų, procedūrų ir standartų, sugeba taikyti šiuos procesus įgyvendinančius metodus ir priemones.

Geba planuoti ir atlikti informacijos gavimo, saugojimo, apdorojimo, vizualizavimo ir interpretacijos procesus, modeliuoti ir projektuoti žmogaus bei kompiuterio sąveiką, efektyviai dalyvauti analitinių, modeliavimo ir eksperimentinių tyrimų vykdyme.

Geba integruoti žinias, parinkti ir taikyti tinkamus informatikos metodus, priemones ir modernias programavimo aplinkas, sprendžiant kompleksiškas problemas tradicinių ir naujų informatikos taikymų projektuose.

Geba holistiškai vertinti esamas ir kuriamas sistemas ir taikomus profesinius sprendimus, subalansuojant kaštus, pelną, kokybę, saugą, patikimumą, naudojamumą ir išvaizdą bei aplinkos įtaką.

Geba kritiškai vertinti taikomų informatikos metodų ir technologijų tinkamumą nagrinėjamai problemai spręsti, gebės savarankiškai priimti sprendimus, numatyti veiklos strategijas ir jas pagrįsti įgytomis žiniomis informatikos, intelektikos ir programų sistemų srityje.

Geba efektyviai ir savarankiškai dirbti profesinėje srityje, aiškiai ir argumentuotai perteikti darbo rezultatus specialistams ir kitiems asmenims, sprendžiant profesinės ir gretimų sričių uždavinius.

Geba efektyviai komunikuoti ir dirbti komandoje, sudarytoje iš įvairių sričių, skirtingos kompetencijos ir tautybės žmonių, geba dalykiškai bendrauti ir efektyviai komunikuoti su potencialiais programinės įrangos ir išmaniųjų sistemų užsakovais ir naudotojais.

Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos
Pratybos
Laboratoriniai darbai
Seminarai
Individualios konsultacijos
Atvejo analizė
Praktika

Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Egzaminas
Koliokviumas
Kontroliniai darbai
Laboratorinių darbų ataskaita ir gynimas
Praktikos ataskaita
Baigiamasis darbas

Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Operacinės sistemos
Objektinis programavimas
Tinklapių kūrimas
Saityno technologijos ir programavimas
Kompiuterių elektronika
Kompiuterių architektūra
Kompiuterinė grafika
Duomenų struktūros ir algoritmai
Diskrečioji matematika ir algoritmų teorija
Kompiuterių techninės sistemos
Kompiuterių tinklai ir informacijos sauga
Duomenų bazės
Skaitiniai metodai ir matematinis modeliavimas
Programų sistemų inžinerija
Profesinės veiklos praktika
Baigiamoji praktika
Bakalauro baigiamasis darbas

Specializacijos:
Išmaniųjų sistemų kūrimas
Programų sistemų kūrimas

Studento pasirinkimai:
Integruotų sistemų kūrimas (Java)
Programų sistemų testavimas, konfigūracijos valdymas ir priežiūra
Programavimas. NET
Atvirosios elektronikos prototipavimo platformos
Automatinio valdymo sistemų modeliavimas
Realaus laiko operacinės sistemos
Kriptologija
Robotika ir mechatronika

Studijų programos skiriamieji bruožai:
Daugiau nei penkiolikos metų informatikos studijų programos įgyvendinimo patirtis, galimybė pasirinkti vieną iš šių specializacijų: programų sistemų kūrimas, išmaniųjų sistemų kūrimas.

Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Parengti informatikos bakalaurai gali dirbti kompiuterijos specialistais, tokiais kaip programuotojai, duomenų bazių ir GIS specialistai ir administratoriai, kompiuterių sistemų ir techninių skaičiavimų specialistai, analitikai ir projektuotojai, programų inžinieriai, informacinių technologijų inžinieriai, tinklų administratoriai ir inžinieriai ir kt.

Tolesnių studijų galimybės:
Turi teisę stoti į antrosios studijų pakopos studijas aukštosios mokyklos nustatyta tvarka.