Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Verslo informatika (anglų k. - Business informatics)

Studijų krypties grupė

Informatikos mokslai

Studijų kryptis

Informacijos sistemos

Švietimo sritis

Informacijos ir ryšio technologijos

Švietimo posritis

Programinės įrangos, taikomųjų programų kūrimas ir analizė

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Antrosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Informatikos mokslų magistras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Magistro diplomas, 7114

Būtinas minimalus išsilavinimas

Aukštasis universitetinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

120
Nuolatinė, 2, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6211BX005

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

7470613

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2017-05-17
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Programos tikslas – parengti aukštos kvalifikacijos specialistus, turinčius integruotų informatikos ir ekonomikos bei vadybos žinių, gebančius šias žinias taikyti kompleksiškai, išmanančius šiuolaikinio verslo informacinių srautų analizės ir projektavimo metodus, gebančius dirbti analitinį ir organizacinį IT darbą, mokančius kompleksiškai taikyti kiekybinius ir kokybinius analizės ir tyrimo metodus, kurie orientuoti į inovacijas ir informacinių technologijų pažangą, kritiškai vertinti verslo ir IT vystymosi procesus ir prognozuoti raidos tendencijas, gebančius vykdyti tyrimus, nuolat tobulėti, studijuoti savarankiškai, mokytis visą gyvenimą.
Studijų rezultatai:
Absolventas geba nustatyti verslo įmonės informacijos srautus, nustatyti kritinius verslo sėkmei informacijos srautų kanalus;
geba efektyviai įvertinti technologines informacinių sistemų alternatyvas;
geba nustatyti reikalavimus informacinėms sistemoms;
geba kurti ir diegti IT inovacijas;
geba įvertinti verslo aplinką, prognozuoti verslo raidos tendencijas, taikyti verslo valdymo gebėjimus;
geba analizuoti duomenis, reikalingus kurti verslo analitiką;
geba modeliuoti duomenis, reikalingus strateginiams verslo sprendimams priimti;
geba sumažinti informacinių sistemų diegimo įmonėse verslo riziką;
geba kurti ir diegti sudėtingas kompleksines informacines sistemas organizacijoms;
geba integruoti IT sprendimus bei suderinti juos su strateginiais verslo tikslais;
geba įvertinti IT raidos tendencijas ir parinkti perspektyvesnius verslo plėtrai sprendimus;
geba parodyti, kaip IT projektas lemia verslo strategiją ir atskirus procesus;
geba įvertinti IT projekto diegimo finansines rizikas bei taikyti valdymo informacines sistemas verslo įmonėje;
geba vadovauti IT projektui (nustatyti verslo poreikius, suformuoti projekto komandą, projekto biudžetą, sekti projekto veiklą).
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Taikomi šie metodai: paskaitos, seminarai, pratybos kompiuterių klasėse, laboratoriniai darbai, savarankiškos užduotys.
Paskaitų metu taikomi ir klasikiniai dėstymo metodai (pvz., aiškinimas, demonstravimas, pavyzdinių užduočių sprendimas), ir aktyvaus mokymosi metodai (pvz., probleminis dėstymas, įtraukiamoji paskaita). Seminarų ir pratybų metu taikomi į studentą orientuoti studijų metodai (pvz., probleminės diskusijos, laboratorinių darbų gynimas, mokomųjų projektų rengimas ir pristatymas, pranešimai). Studijos baigiamos magistro darbo parengimu ir gynimu.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Pagrindinis studijų rezultatų vertinimo būdas yra egzaminas. Taip pat taikomi ir šie vertinimo metodai: laboratorinių darbų aprašai ir gynimas; projektų rengimas, pristatymas ir gynimas; programų kūrimas ir testavimas; apklausa raštu.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Programą sudaro žinioms gilinti skirtas bendrųjų IT dalykų, susietų su informaciniais modeliais versle, blokas (Organizacijų informacinė infrastruktūra, Grupinio darbo informacinės technologijos ir infrastruktūra, Žinių visuomenės informacinių technologijų strategijos, CASE ir informacinių sistemų reinžinerija), internetinių ir susietų technologijų bei jų taikymų versle ir e.versle dalykų blokas (Dinaminių objektų valdymas Internete, Intraneto technologijos, Daugiaterpės technologijos), duomenų analizės IT priemonėmis dalykų blokas (Neurotinklai ir neuroskaičiavimai, Duomenų modeliavimo ir paieškos metodai, Žiniomis grindžiama sistemų inžinerija, Žinių bazės ir ekspertinės sistemos, Intelektualios sistemos finansų rinkose), IT taikymo versle ir finansuose dalykų blokas (Valdymo apskaitos informacinės sistemos, Informacijos sistemų projektų vadyba, Finansinės rizikos valdymas, Verslo aplinkos statistinė analizė).
Taip pat mokslo tiriamasis darbas ir baigiamasis magistro darbas.
Specializacijos:

Studento pasirinkimai:

Studijų programos skiriamieji bruožai:
Programa išsiskiria tarpdalykine sąranga.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventas gali dirbti verslo ir (arba) e. verslo informacinių technologijų bendrovėse, bankuose, investicinėse įmonėse, vertybinių popierių biržose, įmonių finansų valdymo padaliniuose. Absolventas gali dirbti programuotojų grupės vadovu, programinės įrangos inžinieriumi, verslo ir IT sistemų analitiku, IT projektų vadovu, IT, kompiuterinių tinklų ir sistemų administratoriumi.
Tolesnių studijų galimybės:
Baigusieji magistro programą gali tęsti studijas VU informatikos mokslų doktorantūros programose. Taip pat gali stoti į kitų Lietuvos ir užsienio aukštųjų mokyklų informatikos mokslų krypties doktorantūros studijas.