Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Taikomoji chemija (anglų k. - Applied chemistry)

Studijų krypties grupė

Fiziniai mokslai

Studijų kryptis

Chemija

Švietimo sritis

Fiziniai mokslai

Švietimo posritis

Chemija

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Fizinių mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6115

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Ištęstinė, 6, Metais
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121CX011

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450531

Finansinės grupės kodas

1.4

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2016-07-20
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Bakalauro studijų programos Taikomoji chemija tikslas - parengti bakalaurus, suprantančius cheminių medžiagų sintezės ir tyrimo metodus bei principus, procesus biologinėse sistemose, susipažinusius su vaistų, kosmetikos preparatų, funkcinių neorganinių ir organinių medžiagų chemijos ir technologijos principais, sugebančius atlikti standartines sintezės, analizės procedūras ir dirbti su standartine instrumentine technika, suprantančius cheminius procesus, vykstančius gamybos metu ir sugebančius spręsti iškilusias gamybos problemas, sugebančius sekti, analizuoti bei kritiškai vertinti naujoves chemijos srityje.
Studijų rezultatai:
Žinios, jų taikymas:
A1 Turi matematikos, fizikos, informacinių technologijų ir chemijos mokslų žinių bei gali jas taikyti
A2 Žino ir supranta biocheminius, biologinių sistemų procesus, biomolekulių struktūrą ir chemines savybes
A3 Žino ir supranta svarbiausius chemijos pramonėje taikomus technologinius procesus
A4 Žino ir supranta įvairių cheminių medžiagų struktūrą ir jos tyrimo metodus
A5 Žino ir supranta farmacijos, kosmetikos preparatų ir funkcinių medžiagų chemijos ir technologijos principus
Gebėjimai atlikti tyrimus:
B1 Geba surasti ir analizuoti mokslinę bei informacinę literatūrą
B2 Geba suformuluoti tiriamojo darbo tikslus, uždavinius, parengti metodiką
B3 Geba apdoroti, analizuoti ir vertinti gautus rezultatus, formuluoti išvadas
Specialieji gebėjimai:
C1 Geba kūrybiškai ir naujoviškai taikyti dalykines žinias, sprendžiant su chemija susijusius teorinius bei praktinius uždavinius
C2 Geba naudotis standartine chemijos laboratorijų įranga bei prietaisais, atlikti standartinės cheminių junginių sintezės ir analizės procedūras, interpretuoti laboratorinių stebėjimų duomenis
C3 Geba identifikuoti praktines problemas, planuoti, projektuoti sprendimo veiklos eigą ir kontroliuoti atlikimą
C4 Geba saugiai dirbti chemijos laboratorijoje ir saugiai elgtis su cheminėmis medžiagomis
Socialiniai gebėjimai:
D1 Geba susisteminti ir pateikti medžiagą raštu bei žodžiu skirtingų klausytojų auditorijai
D2 Geba sklandžiai bendrauti taisyklinga lietuvių ir užsienio kalba (žodžiu ir raštu)
D3 Geba organizuoti ir užtikrinti saugų darbą chemijos laboratorijose ir chemijos įmonėse
Asmeniniai gebėjimai:
E1 Geba savarankiškai dirbti, mokytis ir tobulėti visą gyvenimą
E2 Geba jausti moralinę atsakomybę už savo darbo rezultatus bei jų poveikį kolektyvui ir visuomenei

Mokymo ir mokymosi veiklos:
Visų studijų modulių medžiaga įsisavinama studento auditorinio ir savarankiško darbo metu. Auditorinis darbas apima paskaitas, laboratorinius darbus ir pratybas. Studento savarankiškas darbas – tai teorinės medžiagos įsisavinimas, pasirengimas paskaitoms, laboratoriniams darbams ir pratyboms, tarpiniams atsiskaitymams už semestro užduotis ir egzaminui, namų darbų bei semestro projektų rengimas ir kita žinioms, gebėjimams ir įgūdžiams įgyti skirta veikla.
Studijų programa baigiama bakalauro baigiamuoju darbu.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studento žinios, gebėjimai ir įgūdžiai, įgyti studijuojant modulį semestro metu įvertinami ir duomenų bazėse registruojami du kartus: kai atsiskaitoma už semestro savarankiško darbo užduotis (teigiamas arba neigiamas įvertinimas) ir per egzaminą sesijos metu (pažymys pagal dešimtbalę skalę).
Bakalauro baigiamasis darbas ginamas viešame rektoriaus įsakymu sudarytos studijų krypties kvalifikacijos komisijos posėdyje.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Matematika 1
Informacinės technologijos 1
Neorganinė chemija 1
Koloristika
Ląstelės biologija
Matematika 2
Informacinės technologijos 2
Fizika 1
Bioneorganinė chemija
Neorganinė chemija 2
Fiziologijos ir anatomijos pagrindai
Tikimybių teorija ir statistika
Kompiuterinės programos chemijai
Organinė chemija 1
Fizikinė chemija 1
Cheminė analizė
Polimerų chemija
Organinė chemija 2
Fizikinė chemija 2
Mikrobiologija
Bioorganinė chemija
Procesų inžinerija 1
Žmogaus sauga ir toksikologija
Instrumentinė analizė
Biochemija
Paviršiaus ir koloidų chemija
Bendroji cheminė ir biotechnologija
Procesų inžinerija 2
Semestro projektas
Darnaus vystymosi principai
Inžinerinė ekonomika
Cheminių produktų ir jų gamybos kokybės valdymas
Profesinė praktika
Bakalauro baigiamasis projektas
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Cheminė farmakologija
Vaistų chemija
Biokosmetika
Vaistų formų technologija
Kosmetikos preparatų chemija ir technologija
Funkcinių neorganinių medžiagų chemija
Darnioji chemija
Funkcinių organinių medžiagų chemija
Kristalų chemija
Aukštatemperatūrių medžiagų sintezė
Biomedicininiai polimerai
Dažų chemijos pagrindai
Asmens sveikatos ugdymas
Sportuojančių asmenų sveikatos ugdymas
Filosofija
Medijų filosofija
Įmonės apskaitos ir finansų valdymo pagrindai
Įmonių valdymo pagrindai
Marketingas
Technologijų antreprenerystė
Anglų kalba (C1 lygiu)
Prancūzų kalba (C1 lygiu)
Rusų kalba (C1 lygiu)
Vokiečių kalba (C1 lygiu)
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Absolventas turi fundamentinių neorganinės, organinės, fizikinės, analizinės chemijos, mikrobiologijos, biochemijos, biotechnologijos žinių, išmano chemijos procesus ir aparatus, yra susipažinęs su farmacijos technologijomis, kosmetikos preparatų chemija bei technologija, geba atlikti junginių sintezės ir analizės darbus.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventas gali dirbti chemijos, farmacijos, kosmetikos bei buitinės chemijos profilio įmonėse, laboratorijose.
Tolesnių studijų galimybės:
Turi teisę stoti į antrosios studijų pakopos studijas.