Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Matematika ir jos taikymas (anglų k. - Mathematics and its Application)

Studijų krypties grupė

Matematikos mokslai

Studijų kryptis

Matematika

Švietimo sritis

Matematika ir statistika

Švietimo posritis

Matematika

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Matematikos mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6116

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-39

Akreditavimo vertinimo išvados

VDU Mathematics and its application BA_2017.pdf

Valstybinis kodas

6121AX006

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450541

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2021-05-12
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
plačiai mąstančius specialistus, turinčius stiprias matematikos žinias, gebančius spręsti įvairias praktines skaičiavimo, optimizavimo, dirbtinio intelekto, duomenų analizės ir kitas problemas šiuolaikinių technologijų pramonėje, versle, energetikoje, biomedicinoje ir kitose kryptyse, glaudžiai susijusiose su matematikos taikymais socialinėse ir/ar mokslinėse veiklos srityse;
matematikus-profesionalus, kurie geba integruotis į žinių visuomenę, naudodamiesi išugdytais matematiniais gebėjimais ir įgūdžiais, geba prisitaikyti prie greitai besikeičiančios kultūrinės, ekonominės ir technologinės aplinkos bei pagal asmeninio ir nuolatinio profesinio tobulėjimo poreikius planuoti savarankišką mokymąsi.
Studijų rezultatai:
Programos absolventai gebės spręsti skaičiavimo, optimizavimo, duomenų analizės problemas, kurti matematinius modelius, taikyti informacines technologijas, atlikti statistinę analizę, kaštų optimizavimą, rodiklių prognozavimą ar veiklos rizikų vertinimą.
Baigusieji Finansų ir draudos matematikos specializaciją žinos pagrindinius draudimo ir finansų matematikos principus ir metodus, gebės spręsti uždavinius, kylančius ūkinės ir socialinės veiklos srityse, mokės naudotis pagrindiniais statistikos kompiuteriniais paketais.
Baigusieji Dirbtinio intelekto matematika specializaciją žinos ir supras dirbtinio intelekto matematinius metodus, sugebės juos realizuoti matematinės programinės įrangos paketais.
Baigusieji Matematikos energetikoje specializaciją gebės taikyti matematikos metodus įvairių energetinio saugumo, sistemų patikimumo, tinklinių sistemų modeliavimo problemoms spręsti.
Baigusieji Matematikos mokymo specializaciją turės gerą matematinį pasiruošimą ir išmanys matematikos dėstymo metodiką.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Specializacijos:
1. Finansų ir draudos matematika;
2. Dirbtinio intelekto matematika;
3. Matematika energetikoje;
4. Matematikos mokymas.
Studento pasirinkimai:
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Matematikos ir jos taikymo programos absolventai gali dirbti:
matematinio modeliavimo, projektavimo specialistais;
rinkos analitikais, informacijos analitikais, tiekimo grandinių analitikais;
verslo ir pramonės sričių duomenų analizės, rizikos vertinimo, dirbtinio intelekto specialistais;
statistikais;
matematikos mokytojais;
Tolesnių studijų galimybės:
Tęsti studijas matematikos ar kitų, su matematika susijusių sričių, magistrantūroje.


.