Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Taikomoji matematika (anglų k. - Applied Mathematics)

Studijų krypties grupė

Matematikos mokslai

Studijų kryptis

Taikomoji matematika

Švietimo sritis

Matematika ir statistika

Švietimo posritis

Matematika

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Matematikos mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6115

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Ištęstinė, -, -
Ištęstinė, 6, Metais
Nuolatinė, -, -
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-39

Akreditavimo vertinimo išvados

KTU Taikomoji matematika BA_2017.pdf

Valstybinis kodas

6121AX005

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450541

Finansinės grupės kodas

1.2

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2020-05-29
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Suteikti matematikos, informatikos, inžinerijos ir ekonomikos mokslų žinių bei išugdyti gebėjimus, reikalingus sprendžiant techninių ir verslo sistemų analizės, sintezės, prognozavimo ir optimalaus valdymo uždavinius, sudarant šių sistemų matematinius modelius bei juos taikant įvairiomis aplinkybėmis, integruojant to taikymo įgūdžius su verslo ir vadybos pagrindais, su socialinių mokslų žiniomis, išlaikant profesinę kompetenciją per visą gyvenimą trunkantį mokymąsi.
Studijų rezultatai:
Žinios, jų taikymas:
A1 Žino ir supranta pagrindinių matematikos sričių (algebros, matematinės analizės, geometrijos, diferencialinių lygčių, tikimybių teorijos ir statistikos) sąvokas, apibrėžimus, teoremas, jų įrodymus bei geba juos taikyti sprendžiant teorinius ir praktinius uždavinius.
A2 Yra įsisavinęs matematikos metodus, taikomus sistemų matematiniams modeliams sudaryti ir geba juos taikyti tarpdalykinėse studijų ir profesinės veiklos srityse.
A3 Žino pagrindinius skaitinius metodus ir algoritmus, supranta aproksimavimo metodų taikymo problemas, geba spręsti matematinio skaičiavimo uždavinius naudojant programinę įrangą.
A4 Yra įsisavinęs matematinio modeliavimo principus, determinuotus ir stochastinius modelius bei jų taikymo galimybes.
A5 Žino algoritmų ir programavimo teorinius pagrindus bei jų taikymo galimybes matematiniams modeliams realizuoti.
A6 Išmano pagrindinius realių sistemų funkcionavimo principus, taiko juos sudarant matematinius modelius.
A7 Yra įsisavinęs matematikos programinės įrangos galimybes ir geba taikyti profesinėje veikloje.
A8 Žino pagrindinius skaitmeninių vaizdų ir signalų analizės metodus bei apdorojimo priemones.
A9 Yra įsisavinęs duomenų saugos analizės metodus ir jų praktinio panaudojimo galimybes.
A10 Žino draudimo, finansų ir investicijų matematikos metodus bei jų taikymus versle.
A11 Yra įsisavinęs verslo sistemų matematinių modelių sudarymo ir jų analizavimo principus bei jų taikymą realiems uždaviniams spręsti.
Gebėjimai atlikti tyrimus:
B1 Geba analizuoti realiojo pasaulio objektus (reiškinius, situacijas, procesus) matematinio modeliavimo kontekste, kokybiškai ir kiekybiškai apibūdinti bei vertinti.
B2 Geba taikyti matematikos metodus įvairiems analizuojamų objektų charakteristikų sąryšiams tirti.
B3 Geba planuoti ir atlikti tyrimus pradedant problemos identifikavimu, formulavimu ir baigiant rezultatų vertinimu bei viešinimu.
B4 Geba parinkti tinkamus tyrimų duomenų analizės metodus, interpretuoti analizės rezultatus, apibendrinti ir pagrįsti išvadas.
B5 Geba taikyti matematikos programinę įrangą atliekant tyrimus.
B6 Geba rasti ir analizuoti literatūrą, rinkti duomenis iš nurodytų šaltinių, apdoroti ir analizuoti gautą informaciją.
B7 Geba parinkti ir taikyti tinkamus matematinius metodus realioms problemoms spręsti.
B8 Geba sudaryti ir pagrįsti realiojo pasaulio objektų matematinius modelius, kritiškai analizuoti, lyginti ir vertinti modeliavimo rezultatus.
B9 Geba įvertinti pagrindinių optimizavimo metodų panaudojimo galimybes, taikyti šiuos metodus praktikoje, interpretuoti optimizavimo rezultatus, vertinti paklaidas, priimti optimalius sprendimus, daryti pagrįstas išvadas.
B10 Geba sudaryti algoritmus ir kompiuterines programas modeliams realizuoti, dirbti su duomenų bazėmis.
B11 Geba analizuoti, apdoroti skaitmeninius vaizdus ir signalus, parinkti tinkamus gautų rezultatų vertinimo kriterijus ir suvokti daromų sprendimų pasekmes.
B12 Geba analizuoti verslo sistemas, sudaryti verslo sistemų modelius, naudoti programines priemones matematiniams modeliams tirti.
Specialieji gebėjimai:
C1 Geba mąstyti logiškai ir analitiškai, suprasti matematinius įrodymus.
C2 Geba suprasti matematikos teiginius ir jų įrodymus, konstruoti naujų teiginių, susijusių su žinomais teiginiais, įrodymus ir komunikuoti matematine kalba.
C3 Geba valdyti matematinius simbolius ir formalizmus: suprasti matematinę kalbą, matematinių simbolių vaidmenis, skaityti matematinį tekstą.
C4 Geba dirbti įvairiuose abstrakcijos lygmenyse.
Socialiniai gebėjimai:
D1 Geba perteikti studijų ir pasirinktos veiklos srities žinias bei supratimą specialistams ir kitiems besimokantiesiems.
D2 Geba dirbti tarpdalykinėje komandoje, generuoti naujas idėjas ir integruoti žinias.
D3 Geba kritiškai vertinti informaciją, savo veiklos rezultatus, profesijos naujoves, dalyvauti diskusijose ir tobulinti savo veiklą.
D4 Geba imtis atsakomybės už savo veiklos kokybę ir jos vertinimą vadovaudamasis profesine etika ir pilietiškumu.
Asmeniniai gebėjimai:
E1 Geba savarankiškai mokytis ir tobulėti pasirinktose matematikos ir jos taikymų srityse bei planuoti mokymosi procesą.
E2 Geba surasti ir tvarkyti informaciją naudojant informacines technologijas.
E3 Geba vertinti savo veiklos ir jos rezultatų poveikį visuomeninei, ekonominei, kultūrinei raidai ir aplinkai.
E4 Geba taikyti įgytas žinias ir gebėjimus keičiant veiklos sritį ir pobūdį.
E5 Geba organizuoti profesinę veiklą, planuoti laiką ir išteklius.
E6 Geba kritiškai vertinti savo žinias ir suvokia mokymosi visą gyvenimą svarbą.

Mokymo ir mokymosi veiklos:
Visų studijų dalykų medžiaga įsisavinama studento auditorinio ir savarankiško darbo metu. Auditorinis darbas apima paskaitas, pratybas, laboratorinius darbus ir seminarus. Studento savarankiškas darbas – tai teorinės medžiagos įsisavinimas, pasirengimas paskaitoms, laboratoriniams darbams ir pratyboms, tarpiniams atsiskaitymams už semestro užduotis ir egzaminui, namų darbų bei projektų rengimas ir kita žinioms, gebėjimams ir įgūdžiams įgyti skirta veikla. Studijų programa baigiama baigiamąja praktika ir bakalauro baigiamuoju projektu.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studento žinios, gebėjimai ir įgūdžiai, įgyti studijuojant modulį, semestro metu įvertinami pažymiais pagal dešimtbalę skalę už atliktas semestro užduotis. Galutinį įvertinimą sudaro kaupiamasis balas iš semestro užduočių ir egzamino sesijos metu pažymių.
Gali būti taikomi įvairūs studijų rezultatų pasiekimų įvertinimo metodai: egzaminas raštu, egzaminas raštu ir žodžiu, testavimas, laboratorinių darbų rezultatų ataskaita ir gynimas, modeliavimo darbai, uždavinių sprendimas, individualaus ar komandinio projekto ataskaita, žodiniai ir stendiniai pranešimai, praktikos darbo (tyrimo) ataskaitų pristatymas ir gynimas, kontroliniai darbai, pateikiant uždarojo ir (arba) atvirojo tipo klausimus, rašto darbai (literatūros apžvalga, referatas, esė ir panašiai), kursinis, baigiamasis darbas ir jo gynimas.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Bendrieji universitetinių studijų dalykai (BUS, 12 kr.):
Filosofijos alternatyvos; Užsienio kalbų alternatyvos (C1 lygis);

Studijų krypties dalykai (162 kr.):
Matematinė analizė 1, 2, 3, Diskrečioji matematika, Matematikos studijų įvadas, Geometrija, Informacinės technologijos 1, Tiesinė algebra, Objektinio programavimo pagrindai, Inžinerinė ekonomika, Fizika 1, 2, Duomenų bazės, Diferencialinės lygtys, Grafų teorija, Tikimybių teorija, Matematikos programinė įranga, Matematinė statistika, Skaitiniai metodai, Semestro projektas, Duomenų analizė, Optimizavimo metodai, Algebrinės struktūros, Produkto vystymo projektas, Matematiniai sistemų modeliai, Atsitiktiniai procesai ir laiko eilutės, Mašininio mokymosi metodai.

Pagrindinės krypties gilinimosi dalykai (30 kr.):
Duomenų analizė ir sauga: Kriptologija, Matematiniai skaitmeninių vaizdų apdorojimo metodai, Rizikos ir neapibrėžtumo analizė, Duomenų sauga, Alternatyvos (Diskrečiosios transformacijos, Duomenų saugyklos ir verslo duomenų analizė);
Finansinių technologijų matematiniai metodai: Investicijų matematika, Verslo sistemų rizikos analizės metodologija, Blokų grandinės ir kriptografija, Finansų rizikos valdymas, Draudimo matematika.

Arba BA+ kompetencijų dalykai (30 kr.);

Laisvai pasirenkami dalykai (6 kr.);

Baigiamoji praktika, 15 kr.;

Bakalauro baigiamasis projektas, 15 kr.;
Specializacijos:
– Duomenų analizė ir sauga;
– Finansinių technologijų matematiniai metodai.
Studento pasirinkimai:
5–7 semestruose galima pasirinkti 30 kreditų dalykų iš specializacijos arba BA+ kompetencijų.
Galimos kompetencijų kryptys:
– apskaita ir verslo analitika,
– duomenų bazių programavimas,
– edukologijos pradmenys,
– finansinis raštingumas,
– informacinių sistemų programavimas,
– paslaugų programavimas debesų kompiuterijoje,
– politikos ir saugumo studijos,
– programavimo technologijų pagrindai,
– skaitmeninis marketingas,
– tarptautinė ekonomika,
– teksto analizė ir vertimas,
– verslo kūrimas ir valdymas,
– viešasis valdymas,
– vizualaus turinio apdorojimo technologijos,
– žmonių valdymas organizacijoje.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Absolventas turi matematikos, informatikos, inžinerijos, ekonomikos žinių ir gebėjimų, kurių reikia techninių ir verslo sistemų analizės, sintezės, prognozavimo ir optimalaus valdymo uždaviniams spręsti. Geba sudaryti ir taikyti šių sistemų matematinius modelius, parinkti tinkamus matematinius metodus ir optimalius algoritmus realioms problemoms spręsti, interpretuoti gautus matematinio modelio tyrimo rezultatus.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventas gali dirbti sistemų analitiku, modeliavimo ir duomenų analizės ir finansų technologijų specialistu, rinkos tyrėju, analitiku programuotoju bankuose, draudimo kompanijose, universitetuose, gamybos, logistikos, prekybos ir kitose įmonėse.
Tolesnių studijų galimybės:
Magistrantūros studijos fizinių mokslų srityje.