Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Taikomoji matematika (anglų k. - Applied Mathematics)

Studijų krypties grupė

Matematikos mokslai

Studijų kryptis

Taikomoji matematika

Švietimo sritis

Matematika ir statistika

Švietimo posritis

Matematika

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Matematikos mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6115

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Ištęstinė, -, -
Ištęstinė, 6, Metais
Nuolatinė, -, -
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-39

Akreditavimo vertinimo išvados

KTU Taikomoji matematika BA_2017.pdf

Valstybinis kodas

6121AX005

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450541

Finansinės grupės kodas

1.2

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2021-10-14
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Suteikti matematikos, informatikos, inžinerijos ir ekonomikos mokslų žinių bei išugdyti gebėjimus, reikalingus sprendžiant techninių ir verslo sistemų analizės, sintezės, prognozavimo ir optimalaus valdymo uždavinius, sudarant šių sistemų matematinius modelius bei juos taikant įvairiomis sąlygomis, integruojant to taikymo įgūdžius su verslo ir vadybos pagrindais bei socialinių mokslų žiniomis.

Studijų rezultatai:
Specialieji gebėjimai:
A1 Geba mąstyti logiškai ir analitiškai, suprasti matematinius teiginius ir jų įrodymus, konstruoti naujų teiginių, susijusių su žinomais teiginiais, įrodymus, dirbti įvairiuose abstrakcijos lygmenyse ir komunikuoti matematine kalba.
A2 Geba formuluoti realaus pasaulio problemas matematine kalba ir jų sprendimui parinkti tinkamus matematinius metodus.
A3 Geba valdyti matematinius simbolius ir formalizmus: suprasti matematinę kalbą, matematinių simbolių vaidmenis, skaityti matematinį tekstą.
A4 Geba įvertinti pagrindinių optimizavimo metodų panaudojimo galimybes, taikyti šiuos metodus praktikoje, interpretuoti optimizavimo rezultatus, vertinti paklaidas, priimti optimalius sprendimus, daryti pagrįstas išvadas.
A5 Geba sudaryti algoritmus ir kompiuterines programas realaus pasaulio problemų modeliams realizuoti ir tirti, dirbti su duomenų bazėmis.
A6 Geba analizuoti, apdoroti skaitmeninius vaizdus ir signalus, parinkti tinkamus gautų rezultatų vertinimo kriterijus ir suvokti daromų sprendimų pasekmes (Duomenų analizė ir sauga specializacija).
A7 Geba analizuoti finansines sistemas, vertinti jų riziką, naudoti programines priemones matematiniams modeliams tirti (Finansinių technologijų matematiniai metodai specializacija).
Žinios ir jų taikymas:
B1 Geba nuosekliai paaiškinti pagrindinių matematikos sričių (algebros, matematinės analizės, geometrijos, diferencialinių lygčių, tikimybių teorijos ir statistikos) sąvokas, apibrėžimus, teoremas, jų įrodymus bei geba juos taikyti sprendžiant teorinius ir praktinius uždavinius.
B2 Geba nuosekliai paaiškinti matematikos metodus, taikomus sistemų matematiniams modeliams sudaryti, matematinio modeliavimo principus bei jų taikymo galimybes ir geba juos taikyti tarpdalykinėse studijų ir profesinės veiklos srityse.
B3 Geba nuosekliai paaiškinti skaitinius metodus, algoritmų ir programavimo paradigmų teorinius pagrindus bei jų taikymo galimybes matematiniams sistemų modeliams realizuoti ir tirti.
B4 Geba nuosekliai paaiškinti matematikos programinės įrangos galimybes ir geba taikyti profesinėje veikloje.
B5 Geba nuosekliai paaiškinti pagrindinius skaitmeninių vaizdų ir signalų analizės metodus bei apdorojimo priemones (Duomenų analizė ir sauga specializacija).
B6 Geba nuosekliai paaiškinti duomenų saugos analizės metodus ir jų praktinio panaudojimo galimybes (Duomenų analizė ir sauga specializacija).
B7 Geba nuosekliai paaiškinti draudimo, finansų ir investicijų matematikos metodus bei jų taikymus versle (Finansinių technologijų matematiniai metodai specializacija).
B8 Geba nuosekliai paaiškinti verslo sistemų matematinių modelių sudarymo ir jų analizavimo principus bei jų taikymą realiems uždaviniams spręsti (Finansinių technologijų matematiniai metodai specializacija).
Gebėjimai vykdyti tyrimus:
C1 Geba rasti ir analizuoti literatūrą, rinkti duomenis iš nurodytų šaltinių, apdoroti ir analizuoti gautą informaciją taikydami įvairias informacines technologijas.
C2 Geba taikyti matematikos metodus įvairiems analizuojamų objektų charakteristikų sąryšiams tirti.
C3 Geba parinkti tinkamus duomenų analizės metodus, taikyti matematikos programinę įrangą, interpretuoti analizės rezultatus, apibendrinti ir pagrįsti išvadas.
C4 Geba analizuoti realiojo pasaulio objektus (reiškinius, situacijas, procesus) matematinio modeliavimo kontekste, kokybiškai ir kiekybiškai apibūdinti bei vertinti.
C5 Geba planuoti ir atlikti tyrimus pradedant problemos identifikavimu, formulavimu ir baigiant rezultatų vertinimu bei viešinimu.
C6 Geba parinkti ir taikyti tinkamus matematinius modelius ir metodus realioms problemoms spręsti.
C7 Geba sudaryti ir pagrįsti realiojo pasaulio objektų matematinius modelius, kritiškai analizuoti, lyginti ir vertinti modeliavimo rezultatus.
Ugdomi socialiniai ir asmeniniai gebėjimai:
D1 Geba raštu ir žodžiu perteikti studijų ir pasirinktos veiklos srities žinias bei supratimą specialistams ir kitiems besimokantiesiems.
D2 Geba savarankiškai mokytis ir tobulėti pasirinktose matematikos ir jos taikymų srityse bei planuoti mokymosi procesą, suvokia mokymosi visą gyvenimą svarbą.
D3 Geba dirbti tarpdalykinėje komandoje, generuoti naujas idėjas ir integruoti žinias.
D4 Geba kritiškai vertinti informaciją, savo veiklos rezultatus, profesijos naujoves, dalyvauti diskusijose ir tobulinti savo veiklą.
D5 Geba imtis atsakomybės už savo veiklos kokybę ir jos vertinimą vadovaudamasis profesine etika ir pilietiškumu.
D6 Geba organizuoti profesinę veiklą, planuoti laiką ir išteklius.
D7 Geba vertinti savo veiklos ir jos rezultatų poveikį visuomeninei, ekonominei, kultūrinei raidai ir aplinkai.


Mokymo ir mokymosi veiklos:
Visų studijų dalykų medžiaga įsisavinama studento auditorinio ir savarankiško darbo metu. Auditorinis darbas apima paskaitas, pratybas, laboratorinius darbus ir seminarus. Studento savarankiškas darbas – tai teorinės medžiagos įsisavinimas, pasirengimas paskaitoms, laboratoriniams darbams ir pratyboms, tarpiniams atsiskaitymams už semestro užduotis ir egzaminui, namų darbų bei projektų rengimas ir kita žinioms, gebėjimams ir įgūdžiams įgyti skirta veikla. Studijų programa baigiama baigiamąja praktika ir bakalauro baigiamuoju projektu.

Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studento žinios, gebėjimai ir įgūdžiai, įgyti studijuojant modulį, semestro metu įvertinami pažymiais pagal dešimtbalę skalę už atliktas semestro užduotis. Galutinį įvertinimą sudaro kaupiamasis balas iš semestro užduočių ir egzamino sesijos metu pažymių.
Gali būti taikomi įvairūs studijų rezultatų pasiekimų įvertinimo metodai: egzaminas raštu, egzaminas raštu ir žodžiu, testavimas, laboratorinių darbų rezultatų ataskaita ir gynimas, modeliavimo darbai, uždavinių sprendimas, individualaus ar komandinio projekto ataskaita, žodiniai ir stendiniai pranešimai, praktikos darbo (tyrimo) ataskaitų pristatymas ir gynimas, kontroliniai darbai, pateikiant uždarojo ir (arba) atvirojo tipo klausimus, rašto darbai (literatūros apžvalga, referatas, esė ir panašiai), kursinis, baigiamasis darbas ir jo gynimas.

Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Bendrieji universitetinių studijų dalykai (BUS, 12 kr.):
Filosofijos ir darnaus vystymosi alternatyvos; Užsienio kalbų alternatyvos (C1 lygis).
Studijų krypties dalykai (162 kr.):
Diskrečioji matematika, Matematinė analizė 1, Geometrija, Matematikos studijų įvadas, Informacinės technologijos 1, Matematinė analizė 2, Tiesinė algebra, Objektinio programavimo pagrindai, Inžinerinė ekonomika, Matematinė analizė 3, Algebrinės struktūros, Diferencialinės lygtys, Tikimybių teorija, Matematinė statistika, Optimizavimo metodai, Matematikos programinė įranga, Duomenų bazės, Klasikinė fizika, Duomenų analizė, Mašininio mokymosi metodai, Skaitiniai metodai, Fizika 2, Produkto vystymo projektas, Grafų teorija ir tinklų analizė, Matematiniai sistemų modeliai, Atsitiktiniai procesai.
Profesinė praktika (15 kr.), Bakalauro baigiamasis projektas (15 kr.).

Specializacijos:
Specializacijos „Duomenų analizė ir sauga“ moduliai: Matematiniai skaitmeninių vaizdų apdorojimo metodai, Kriptologija, Rizikos ir neapibrėžtumo analizė, Duomenų sauga, Alternatyva (Veiklos analitika ir duomenų tyryba arba Diskrečiosios transformacijos).
Specializacijos „Finansinių technologijų matematiniai metodai“ moduliai: Investicijų matematika, Verslo sistemų rizikos analizės metodologija, Blokų grandinės ir kriptografija, Finansų rizikos valdymas, Draudimo matematika.

Studento pasirinkimai:
5–7 semestruose galima pasirinkti 30 kreditų dalykų iš specializacijos arba BA+ kompetencijų. Laisvai pasirenkami dalykai (6 kr.).

Studijų programos skiriamieji bruožai:
Absolventas turi matematikos, informatikos, inžinerijos, ekonomikos žinių ir gebėjimų, reikalingų techninių ir verslo sistemų analizės, sintezės, prognozavimo ir optimalaus valdymo uždaviniams spręsti. Geba sudaryti ir taikyti šių sistemų matematinius modelius, parinkti tinkamus matematinius metodus ir optimalius algoritmus realioms problemoms spręsti, interpretuoti gautus matematinio modelio tyrimo rezultatus.

Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventas gali dirbti sistemų analitiku, modeliavimo ir duomenų analizės specialistu, rinkos tyrėju, analitiku programuotoju, aktuaru (draudimo matematiku) bankuose, draudimo kompanijose, universitetuose, gamybos, logistikos, prekybos ir kitose įmonėse.
Tolesnių studijų galimybės:
Magistrantūros studijos fizinių mokslų srityje.
Programos aprašymo santraukos parengimo ir atnaujinimo datos: 2021-09-20