Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Anglų filologija (anglų k. - English Philology (Translation))

Studijų krypties grupė

Humanitariniai mokslai

Studijų kryptis

Filologija pagal kalbą (diplome nurodant konkrečią kalbą)

Švietimo sritis

Kalbos

Švietimo posritis

Kalbų studijos

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Humanitarinių mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6114

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-5

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121NX056

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450231

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2019-02-08
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Suteikti studentams tvirtus visų pagrindinių anglų filologijos specialistui būtinų žinių, įgūdžių ir kompetencijų: anglų kalbos komunikacinius gebėjimus, kalbotyros ir literatūros mokslo pagrindus, supratimą apie angliškai kalbančių šalių istoriją ir kultūrą, mokslo tiriamąjį darbą.
Studijų rezultatai:
Bendrosios kompetencijos:
Gebėjimas pritaikyti žinias praktinėse situacijose; gebėjimas mokytis, planuoti darbą ir dirbti savarankiškai; analitinis ir kritinis mąstymas; tarpasmeniniai įgūdžiai ir komandinis darbas: gebėjimas dalyvauti komandiniame darbe (įskaitant tarptautinę ir daugiakultūrinę aplinką), prisiimti atsakomybę ir imtis iniciatyvos; dėmesys kokybei: tobulumo siekis akademiniuose, asmeniniuose ir profesiniuose dalykuose, ypač kreipiant dėmesį į nuolatinį tobulėjimą; gebėjimas naudotis informacinėmis ir komunikacinėmis technologijomis.
Dalykinės kompetencijos:
Lingvistiniai gebėjimai: pagrindinės kalbotyros žinios; literatūriniai gebėjimai: pagrindinės literatūros žinios; anglų kalbos struktūros išmanymas: bendros anglų kalbos sistemos suvokimas ir gebėjimas nustatyti ryšius tarp elementų; angliškai kalbančių šalių literatūros išmanymas: gebėjimas suprasti pagrindinius anglų ir amerikiečių literatūros aspektus; kultūrinių ypatumų supratimas ir angliškai kalbančių šalių kultūrų išmanymas; bendravimo anglų kalba gebėjimai: gebėjimas vartoti kalbą C1-C2 lygiu; gebėjimas vartoti antra užsienio kalbą B2 lygiu; tarpininkavimo ir vertimo gebėjimai: gebėjimas versti raštu ir pateikti informaciją; gebėjimas atlikti filologinius tyrimus; gebėjimas bendrauti valstybine kalba; gebėjimas įvairiuose šaltiniuose rasti informaciją ir ją tvarkyti, atsižvelgiant į mokslinę lingvistikos ar literatūros problemą, tinkamai ją suformuluoti ir integruoti į nuoseklų tekstą.
Numatomi studijų rezultatai:
Anglų filologijos studijų programos pagrindinės studijų krypties, suteikiančios anglų filologijos bakalauro laipsnį, tikslas – rengti anglų filologijos specialistus, išmanančius anglų kalbos dėsningumus, struktūrą ir funkcijas, anglų kalba sukurtos literatūros bruožus; gebančius analizuoti anglų kalbos ir literatūros reiškinius įvairiais aspektais, kurti įvairių tipų tekstus ir laisvai bendrauti įvairiose komunikacinėse situacijose, savarankiškai atlikti filologinius tyrimus
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Į studentų aktyvų mokymąsi orientuotos paskaitos, pratybos, laboratoriniai darbai, individualios ir grupinės konsultacijos. Dalykinė informacija pateikiama taip, kad studentai apmąstytų analizuojamą temą skirtingais aspektais, savarankiškai padarytų išvadas apie informacijos tinkamumą, kritiškai ją vertintų. Teoriniuose dalykuose taikomos įtraukiančios paskaitos, probleminis dėstymas, grupinės ir panelinės diskusijos, koncepcijų žemėlapio sudarymo metodai. šių metodų taikymas orientuotas į gebėjimų integruoti žinias įvairiose komunikavimo situacijose ugdymą. Pratybose ir laboratorinių darbų užsiėmimuose taikomi individualaus ir grupinio darbo metodai, skiriamos standartizuotos ir kūrybinės užduotys plėtoti profesinius ir perkeliamuosius gebėjimus, sisteminti ir interpretuoti informaciją.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Egzaminai žodžiu ir raštu, praktika, pristatymai, nuolatinis vertinimas.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Programą sudaro bendrauniversitetinių studijų dalykai (15 kreditų, dalykai skirti vystyti bendrąsias kompetencijas); studijų krypties dalykai (165 kreditai, kalbotyros įvadas, literatūros mokslo įvadas, vertimo teorija), kurie suteikia dalyko žinių, profesinių ir bendrųjų įgūdžių, reikalingų įgyti universitetinę filologo kvalifikaciją. 60 kreditų skiriama studujų krypties gilinimui (morfologija, sintaksė, leksikologija, anglų kalbos istorija, anglų ir amerikiečių literatūra, teksto analizė; tiriamieji ir baigiamieji darbai). Studentai mokosi pasirinktos antrosios užsienio kalbos.
Specializacijos:

Studento pasirinkimai:

Studijų programos skiriamieji bruožai:
Daug dėmesio skiriama vertimo teorijai ir praktikai.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventų įgytos žinios, gebėjimai ir kompetencijos leidžia jiems dirbti vertimų biuruose, redakcijose, leidyklose, turizmo ir kelionių biuruose, užsienio šalių atstovybėse Lietuvoje, Lietuvos atstovybėse užsienio šalyse, kitose įmonėse ir įstaigose, kur reikalingos šios kompetencijos.
Tolesnių studijų galimybės:
Humanitarinių mokslų srities magistro studijose; išklausius išlyginamuosius kursus Socialinių mokslų magistro studijos Lietuvos ir užsienio šalių universitetuose.