Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Anglų kalba ir literatūra (anglų k. - English language and literature)

Studijų krypties grupė

Humanitariniai mokslai

Studijų kryptis

Filologija pagal kalbą (diplome nurodant konkrečią kalbą)

Švietimo sritis

Kalbos

Švietimo posritis

Kalbų studijos

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Humanitarinių mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6119

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Ištęstinė, 6, Metais
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-5

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121NX005

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450231

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-01
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Programos akreditavimo vertinimo išvados

Studijų programos tikslas(-ai):
Anglų kalbos ir literatūros studijų programa siekia suteikti studentams įgūdžius, žinias bei gebėjimus, reikalingus sėkmingai siekti karjeros su kalba susijusiose veiklos srityse.
Studijuodami retoriką, rašytinę ir žodinę komunikaciją, kalbotyrą, analizuodami literatūrą, gilindamiesi į vertimo praktiką studentai tobulina gebėjimą mokytis visą gyvenimą, įgyja žinių ir įgūdžių kaip mokyti anglų kalbos kitus, kaip įtikinti klausytoją anglų kalba ir kaip pajusti kalbos džiaugsmą.
Studentai parengiami tęsti studijas aukštesnėse pakopose arba dalykinės programose tiek Lietuvoje, tiek užsienyje arba gilintis į mokslinę veiklą.
Studentai pasirengia dirbti tiek nuosavame, tiek viešajame sektoriuose Lietuvoje, ES bei pasaulyje – visur, kur vertinamas kritinis mąstymas ir profesionalios anglų kalbos žinios.
Studentams siūlomos šios specializacijos: užsienio (anglų) kalbos mokymas (TESOL), vertimas iš(į) anglų kalbą bei literatūra. Pagal pasirinktą sritį studentams ugdomi anglų kalbos gebėjimai, būtini atlikti reikalingoms užduotims ( pvz., rašyti, redaguoti, mokyti, versti).
Studentai įgyja praktiškų, karjerai reikalingų kompetencijų, pagrįstų supratimu apie kalbos ir visuomenės ryšį. Studentai gilina žinias apie anglų kalbos kilmę bei raidą, bendrą kalbos struktūrą ir funkcionalumą.
Studijų rezultatai:

Anglų kalbos ir literatūros programos absolventai įgyja įvairiapusį universitetinį išsilavinimą bei dalykinių įgūdžių. Įgytos žinios, įgūdžiai bei gebėjimai pagerina absolventų įsidarbinimo galimybes bei parengia juos tolesnėms studijoms. Programos studijų rezultatai skirstomi į keturias sritis: teorinės žinios ir jų taikymas, gebėjimai vykdyti tyrimus, specialieji gebėjimai, socialiniai gebėjimai, asmeniniai gebėjimai.

Teorinės žinios ir jų taikymas

Studentai:
Įgis žinių, reikalingų bendram išsilavinimui, kritiniam mąstymui, intelektualiniam smalsumui ir atviram dialogui.
Gebės diferencijuoti diskurso aspektus pagal žodinio ar rašytinio teksto tikslą, žanrą, tikslinę auditoriją, situaciją.
Išmoks vertinti vertimo procesą kaip būdą bendrauti tarp skirtingų kalbų ir kultūrų.
Išmanys šiuolaikines pirmosios ir antrosios kalbos mokymo(si) teorijas.
Supras pagrindinius edukacinius principus, skirtus užsienio kalbų mokymui(si).
Supras tradicines pagrindines kalbos struktūros dalis, pvz.: garsų sistemą, gramatiką, prasmę.

Gebėjimai vykdyti tyrimus

Studentai:

Sugebės rašyti tikslius, aiškius ir įtikinamus tekstus. Studentai gebės ne tik išreikšti savo nuomonę, bet ir atskirti bei pristatyti subjektyvius požiūrius.
Žinos bei gebės analizuoti naujausius studijuojamos studijų krypties (šakos) tyrimus
Gebės taikyti tinkamus tyrimo metodus
Gebės atlikti tyrimus analizuojant užsienio kalbų mokymo(si) būdus ir metodus, tarp jų ir post-metodiką.
Išmanys ir taikys pagrindinius tyrimo eigos procesus
Remiantis literatūros apžvalga ir atliktu tyrimu galės pasiūlyti mokymo(si) sprendimus įvairiuose pedagoginiuose kontekstuose

Specialieji gebėjimai

Studentai:

Įgis pagrindinių kūrinio interpretacijos įgūdžių: kritikos, lyginamosios teksto analizės, atidaus skaitymo.
Ištobulins sakytinę ir rašytinę anglų kalbą; pagerins literatūros terminologijos žodyną.
Gebės išvardyti ir aptarti vertimo projekto etapus.
Analizuos vertėjui būtinus įgūdžius.
Praktiškai atliks vertimo darbus.
Išsiugdys vertėjui reikalingas klausymo ir kalbėjimo strategijas.
Prižiūrimi specialistų praktikuosis versti, išmoks aiškiai, tiksliai ir sklandžiai perteikti teksto prasmę ir tikslą.
Dėstys anglų kalbos pamokas mokiniams; kurs pamokų planus, paremtus pedagogikos principais.

Socialiniai gebėjimai

Studentai:

Sustiprins rašymo įgūdžius; supras rašymo bendradarbiaujant, diskusijos, pasirengimo rašymui, bei redagavimo procesus.
Supras bendradarbiavimo svarbą dirbant su žmonėmis, tiesiogiai susijusiais su vertimo projektu.
Gebės aktyviai ir kūrybingai dalyvauti pilietiniame visuomenės gyvenime; galės prisidėti prie visuomenės augimo vietiniu, valstybiniu bei tarptautiniu lygmeniu. Studentai pripažins moralų charakterį, asmeninį principingumą bei atsidavimą kitų gerovei pilietinio gyvenimo pagrindu.
Gebės kritiškai įvertinti bei naudoti įvairias informacijos formas tam, kad teigiamai veiktų bendruomenės gyvenimą.

Asmeniniai gebėjimai

Studentai:

Supras kūrybingumo, inovatyvumo ir vizijos vertę. Išsiugdys įgūdžius kaip spręsti problemas, kaip vadovauti įvairiose profesinėse, socialinėse, asmeninėse situacijose. Studijų programa pabrėžia vadovavimą, kuriame būtinas santykių tobulinimas, bendradarbiavimo vertinimas, įgaliojimų kitiems suteikimas.
Išsiugdys suvokimą apie įvairias kultūras bei įgūdžius, reikalingus darbui daugiatautėje aplinkoje, pvz., pagarbą savo kultūros paveldui, prasmingą kultūrinės įvairovės vertinimą. Supras tarptautinę verslo ir bendravimo prigimtį, taip pat tarptautinius tikėjimo, socialinių bei politinių problemų aspektus.

Mokymo ir mokymosi veiklos:

Dalykai dėstomi taikant įvairius metodus: paskaitas, diskusijas grupelėse ir auditorijoje, pristatymus, projektus.

Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Kiekvieno dalyko metu studentai vertinami taikant įvairius metodus: testus, kontrolinius darbus, rašto darbus, projektus. Dėstytojai vertina pagal holistines ir analitines vertinimo skales. Studentams rašomi pažymiai bei turinio, struktūros, anglų kalbos lygio pastabos. Baigiamąjį darbą vertina komisija, sudaryta iš darbo vadovo, išorinių ekspertų, dalyko dėstytojų.

Specializacijos:
Specializacija įgyjama pasirinkus šiuos modulius:
1. Vertimas iš (į) anglų kalbą
2. Anglų kaip užsienio kalbos kalbos mokymo metodika
3. Literatūra
Studento pasirinkimai:
Studentai turi galimybę studijuoti pagal dvigubo anglų filologijos ir teologijos laipsnio programą. Toks pasirinkimas ypač naudingas tiems absolventams, kurie nori išsiugdyti gerų anglų kalbos įgūdžių ir papildyti savo išsilavinimą teologijos dalykais (teorijos ir praktikos). Ši programa siūlo stiprų anglų kalbos pagrindą, suteikiantį absolventams galimybę studijuoti toliau arba dirbti kalbos mokytoju arba vertėju. Tuo pačiu studentai mokysi teologijos ir filosofijos dalykų. Šių abiejų sričių žinios pagerina įsidarbinimo galimybes.

Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studentai gali patys suformuoti savo programą, pasirinkdami pagrindinius ir/ar išplėstinius modulius vienoje ar dviejose specializacijų srityse, kurių apimtis nuo 24 iki 36 ECTS kreditų.
Studentai gali pasirinkti du išplėstinius modulius (72 ECTS kreditai) arba vieną išplėstinį ir vieną pagrindinį (60 ECTS kreditų).