Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Anglų filologija (anglų k. - English Philology)

Studijų krypties grupė

Humanitariniai mokslai

Studijų kryptis

Filologija pagal kalbą (diplome nurodant konkrečią kalbą)

Švietimo sritis

Kalbos

Švietimo posritis

Kalbų studijos

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Humanitarinių mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6116

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-5

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121NX039

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450231

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-01
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Programos akreditavimo vertinimo išvados

Studijų programos tikslas(-ai):
Anglų filologijos bakalauro studijų programa skirta rengti plačios erudicijos anglų filologijos specialistus, gerai mokančius anglų kalbą, turinčius fundamentaliąsias filologines žinias ir reikiamas kompetencijas vertimo mokslo, literatūros teorijos, anglų kalbos dėstymo metodikos srityse ir gebančius anglų filologijos žinias sėkmingai taikyti praktikoje. Ši programa leidžia paruošti specialistą, kuris įgijęs anglų filologijos bakalauro diplomą galėtų tęsti studijas anglų filologijos magistrantūroje ar pereiti į kitos krypties studijas, t.y. gali rinktis anglų filologijos, vertimo, kompiuterinės lingvistikos, edukologijos, žurnalistikos, politikos mokslų ir kt. krypčių magistrantūros studijas Lietuvos arba užsienio šalių universitetuose.

Studijų rezultatai:

1. Bendrauti rišlia anglų kalba žodžiu ir raštu įvairiose veiklos srityse, pritaikyti specializuotas žinias Lietuvos, Europos ir tarptautinėse institucijose;
2. Išanalizuoti skirtumus tarp publicistinės, mokslinės ir grožinės literatūros, pritaikyti praktikoje teksto komponavimo principus;
3. Paaiškinti angliškai kalbančių šalių kultūros ir istorinius ypatumus;
4. Apibūdinti principinius svarbiausių šiuolaikinių lingvistikos teorijų teiginius ir literatūros kūrinių analizės metodus, juos palyginti ir pavartoti praktikoje;
5. Išmanyti literatūros procesą ir jo raidą, literatūros teksto svarbą;
6. Apibrėžti ir išanalizuoti svarbiausias vertimo strategijas, pavartoti studijų metu įgytas morfologijos, leksikologijos bei gramatikos žinias vertimo procese;
7. Išanalizuoti ir savo praktinėje veikloje naudoti naujausius užsienio kalbų mokymo(si) metodus, įvertinti informacinių technologijų galimybes mokant užsienio kalbos;
8. Pritaikyti įgytus mokslinio tiriamojo darbo įgūdžius, taisyklingai pateikti tyrimų rezultatus.
Mokymo ir mokymosi veiklos
Kontaktiniam darbui taikomi metodai: paskaita/aktyvus klausymas, įtraukianti paskaita, seminarai, demonstravimas, aiškinimas, diskusijos, savarankiškas darbas, individualios ir grupinės užduotys bei jų rezultatų pristatymas, darbas porose, komandinis darbas bei rezultatų pristatymas, praktika.
Savarankiškam darbui taikomi metodai:
literatūros analizė, individualios ir grupinės užduotys, komandinis darbas.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Vertinimas semestro metu (tarpiniai atsiskaitymai, pristatymai, esė) ir baigiamojo egzamino metu. Studentų žinios per egzaminus vertinamos nuo 1 (labai blogai) iki 10 (puikiai) balų. Egzamino vertinimai nuo 1 iki 4 yra nepatenkinami. Egzaminai vyksta raštu.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Programos apimtis kreditais: 240 ECTS. Pagrindinės studijų krypties dalykų apimtis yra 190 kreditai (su praktika).
Pagrindiniai studijų krypties dalykai: Šiuolaikinė anglų kalba, 1 ir 2 d., Mikrofonetika, Esė rašymas ir analizė, Teksto analizė, 1 ir 2d., Britų literatūros apžvalga (nuo 700 iki 1660), Britų literatūros apžvalga (nuo 1660), Anglų lingvistikos įvadas, Amerikiečių literatūros apžvalga (nuo 1600 iki 1900), Amerikiečių literatūros apžvalga (nuo 1900), Anglų kalbos istorija, Vertimas iš anglų kalbos, Kalbos kultūra ir redagavimo pagrindai, Anglų kalbos dėstymo metodika, Anglų filologijos bakalauro baigiamasis darbas. Trečiame kurse studentai renkasi 6 dalykus (po 3 kiekviename semestre) iš šių pasirenkamų kursų: Romano teorijos, Poezijos teorijos, Apsakymo teorijos, Dramos teorijos, Literatūros ir kultūros, Morfologijos, Leksikologijos ir leksikografijos, Kalbos ir kultūros, Sintaksės, Makrofonetikos. Ketvirtame kurse studentai renkasi 4 dalykus iš šių pasirenkamų kursų: Esė rašymo ir analizės, Sociolingvistikos įvado, Semantikos pagrindų, Vertimo iš lietuvių kalbos į anglų kalbą, Tekstynų lingvistikos, Etninių mažumų literatūros anglų kalba, Moterų literatūros, Kanadiečių literatūros, Vaikų literatūros, Šiuolaikinė dramaturgijos, Britų civilizacijos, Amerikiečių civilizacijos, Specialaus kurso (literatūra), Specialaus kurso (lingvistika), Šiuolaikinės anglų kalbos mokymo teorijos, Individualizuoto anglų kalbos mokymo teorijos ir praktikos.
Programoje yra numatyti 2 kursiniai darbai (10 ECTS) bei Įvadinė anglų filologijos praktika, Kvalifikacinė anglų filologijos praktika I, Kvalifikacinė anglų filologijos praktika II, Priešdiplominė praktika (16 ECTS).
Specializacijos
-
Studento pasirinkimai:
Per pirmuosius 4 semestrus studentai privalo išklausyti A gr. privalomus įvadinius dalykus (Filosofija, Šiuolaikinės Lietuvos tapsmas ir Gamtamokslinė pasaulio samprata;
pasirinkti iš B gr. alternatyvių mokslo sričių ir krypčių įvadinių dalykų. Studentai pasirenkamus B grupės dalykus renkasi iš pogrupių: Socialiniai mokslai, Menai, Biomedicinos ir fiziniai mokslai, Ekonomika ir vadyba. Iš laisvai pasirenkamųjų D gr. dalykų studentai renkasi 5-6 kursus priklausomai nuo jų interesų krypties ir dalykų kreditų skaičiaus.
Viso: 50 ECTS kr.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
190 kreditų, skiriamų pasirinktos specialybės studijavimui – šie dalykai dėstomi tik anglų kalba. Tuo būdu rengiami plačios erudicijos anglų filologijos specialistai, gerai mokantys anglų kalbą, turintys fundamentaliąsias filologines žinias ir reikiamas kompetencijas vertimo mokslo, literatūros teorijos, anglų kalbos dėstymo metodikos srityse ir gebantys anglų filologijos žinias sėkmingai taikyti praktikoje.