Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Archeologija (anglų k. - Archaeology)

Studijų krypties grupė

Humanitariniai mokslai

Studijų kryptis

Archeologija

Švietimo sritis

Humanitariniai mokslai

Švietimo posritis

Istorija ir archeologija

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Antrosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Humanitarinių mokslų magistras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Magistro diplomas, 7114

Būtinas minimalus išsilavinimas

Aukštasis universitetinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

120
Nuolatinė, 2, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-5

Akreditavimo vertinimo išvados

VU_Archeologija_MA_2014.pdf

Valstybinis kodas

6211NX028

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

7470222

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2016-04-11
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas(-ai):
Parengti aukštos kvalifikacijos archeologus, turinčius teorinių žinių ir praktinių įgūdžių bei galinčius savarankiškai dirbti archeologijos tyrimų (fundamentinių ir taikomųjų) srityje. Ugdyti plataus akiračio profesionalus, turinčius kritinio mąstymo ir analitinių gebėjimų, galinčius dirbti archeologijos, paveldosaugos, kultūros, viešojo administravimo srityse valstybiniame ir privačiame sektoriuje.
Studijų rezultatai:
Programos absolventas:
žino ir supranta bendrąja archeologijos mokslo raidą bei detaliai išmano daugiau nei vieną archeologijos mokslinių tyrimų sritį Lietuvos bei tarptautiniame kontekste;
žino įvairius šiuolaikinių archeologinių tyrimų (mokslinio ir taikomojo pobūdžio) metodus, geba taikyti juos praktiškai;
supranta šiuolaikines archeologijos tyrimų interpretacines prieigas, geba suprasti ir interpretuoti skirtingų archeologinių krypčių tyrimų rezultatus;
supranta archeologijos paveldosaugos problematiką, archeologijos mokslo vaidmenį šiuolaikinėje visuomenėje Lietuvos ir tarptautinėje perspektyvoje, archeologo viešosios atsakomybės sritis.
Programos absolventas geba:
savarankiškai rinkti tyrimui reikalingus duomenis ir istoriografiją, analizuoti ir interpretuoti archeologinių tyrimų (fundamentinių ir taikomųjų) rezultatus, kritiškai juos vertinti;
suprasti susijusių mokslų metodus ir rezultatus, kritiškai vertinti jų patikimumą, jais naudotis archeologijos tyrimų (fundamentinių ir taikomųjų) problemoms spręsti;
pateikti moksliniais argumentais grįstus pasiūlymus įvairioms teorinėms ir praktinėms archeologijos mokslo problemoms spręsti;
Lietuvos archeologijos problemas pristatyti ir analizuoti europiniame kontekste;
anotuoti, komentuoti, apibendrinti archeologijos tyrimų rezultatus, įvairia forma juos pristatyti žodžiu ir raštu;
dirbti savarankiškai ir kolektyve, imtis iniciatyvos, kūrybiškai spręsti profesinėje veikloje kylančias problemas;
nuolat sistemingai atnaujinti žinias, kritiškai vertinti ir kryptingai tobulinti asmeninę kompetenciją;
organizuoti ir planuoti, kūrybiškai prisitaikyti prie dinamiškos profesinės aplinkos.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos skirtos problemų pristatymui ir aktualizavimui.
Seminarai skirti studento savarankiško tiriamojo darbo gebėjimams ugdyti.
Praktika skirta studentų savarankiškam darbui.
Konsultacijos skirtos užtikrinti individualizuotą, diferencijuotą požiūrį į kiekvieno besimokančiojo augimą, išsiaiškinti kylančias problemas, užtikrinti grįžtamąjį ryšį.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studijų rezultatai vertinami semestro metu (rašomi tarpiniai atsiskaitymai – egzaminai (raštu ir žodžiu); probleminiai pranešimai;
tiriamieji rašto darbai; projektai). Praktika (antraisiais studijų metais). Studentų žinios vertinamos nuo 1 (labai blogai) iki 10 (puikiai) balų.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Pirmųjų studijų metų privalomi dalykai sudaro 24 kreditus:
Baltijos regiono archeologijos problemos: Tiriamasis seminaras; Kraštovaizdžio archeologija: Strategijos ir tyrimo metodai I; Lietuvos istorijos teorinės ir didaktinės problemos; Kraštovaizdžio archeologija: Strategijos ir tyrimo metodai II.
Pasirenkami dalykai sudaro 36 kreditus (du semestrai).
Akmens amžiaus archeologijos teorinės problemos; Baltų pomirtinio gyvenimo samprata bei laidosenos tradicijos; GIS ir informacinės technologijos paveldosaugoje; Lietuvos archeologinis paveldas, jo tyrimų ir apsaugos problemos; Bioarcheologija; Eksperimentinė archeologija; Etnoarcheologija; Kultūros paveldo ekonomika; Miestų archeologija.
Antrųjų studijų metų pirmas semestras yra skirtas praktikai (30 kreditų): Profesinė praktika (taikomoji) ir Profesinė praktika (mokslinė). Antrasis semestras: Magistro baigiamasis darbas (30 kreditų).
Specializacijos:

Studento pasirinkimai:

Studijų programos skiriamieji bruožai:

Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Archeologijos magistro kvalifikacinis laipsnis yra reikalingas norint įgyti archeologo profesiją ir dirbti archeologo arba susijusį darbą mokslinių tyrimų, paveldosaugos institucijose, muziejuose, saugomose teritorijose, archeologinius tyrimus atliekančiose įmonėse, savarankiškai atlikti ardomuosius archeologinius tyrimus, bei užimti aukštesnės kvalifikacijos reikalaujančias pozicijas visuose sektoriuose, kuriuose gali dirbti archeologijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį turintis asmuo.
Tolesnių studijų galimybės:
Studentai gali toliau studijuoti Istorijos krypties mokslo
doktorantūros studijose.