Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Kalbotyra (anglų k. - Linguistics)

Studijų krypties grupė

Humanitariniai mokslai

Studijų kryptis

Lingvistika

Švietimo sritis

Humanitariniai mokslai

Švietimo posritis

Humanitariniai mokslai, išskyrus kalbas (plačiosios programos)

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Antrosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Humanitarinių mokslų magistras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Magistro diplomas, 7114

Būtinas minimalus išsilavinimas

Aukštasis universitetinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

120
Nuolatinė, 2, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6211NX013

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

7470220

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2019-01-07
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Rengti šiuolaikinės visuomenės poreikius atitinkančius aukštos kvalifikacijos kalbotyros specialistus, gebančius plėsti ir gilinti turimą išsilavinimą, išmanančius šiuolaikinius įvairių kalbotyros sričių ir tarpdisciplininių tyrinėjimų metodus ir metodines strategijas, galinčius analizuoti, vertinti, spręsti teorines ir praktines problemas, susijusias su kalbų ir visuomenės, švietimo, kintančios kultūrinės ir socialinės tapatybės sampratomis.
Studijų rezultatai:
Studijų programos bendrosios kompetencijos: analitinis, kritinis ir probleminis mąstymas; gebėjimas dirbti individualiai ir grupėmis; kokybės siekis; mokėjimas mokytis.
Studijų programos dalykinės kompetencijos: kalbos ir komunikacijos, kalbos ir visuomenės, kultūrinės ir socialinės tapatybės kaitos ryšio supratimas, analizė ir vertinimas; šiuolaikinės kalbotyros teorijų ir metodų išmanymas bei tikslingas jų taikymas savo tyrimuose; kalbos reiškinių tyrėjo kompetencija, mokslinio darbo kompetencija.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Probleminės įtraukiamosios paskaitos, seminarai, diskusijos, projektiniai darbai, tiriamosios užduotys, pranešimai analitiniai rašto darbai ir pan.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Ugdomasis vertinimas – kokybinio grįžtamojo ryšio teikimas seminarų, projektinių, įvairių rašto darbų rengimo metu.
Apibendrinamasis vertinimas – baigus dalyko programą ar jos dalį. Būdas – egzaminas arba baigiamasis rašto darbas (kurso arba MA baigiamasis darbas).
Studento atliktys vertinamos nuo 1 (labai blogai) iki 10 (puikiai) balų.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai):
Bendroji kalbotyra: Šiuolaikinės kalbotyros kryptys; Kiekybiniai ir kokybiniai tyrimo metodai; Bendroji fonologija; Bendroji morfologija, Bendroji sintaksė; Kalbų tipologija; Variantiškumas kalboje; Semantika ir pragmatika; Taikomoji kalbotyra, Magistro baigiamasis darbas.
Taikomoji kalbotyra: Šiuolaikinės kalbotyros kryptys; Kiekybiniai ir kokybiniai tyrimo metodai; Taikomoji kalbotyra; Sociolingvistika; Semantika ir pragmatika, Diskurso analizė; Tekstynų lingvistika, Psicholingvistika, Svetimųjų kalbų mokymosi, mokymo ir vertinimo teorija ir praktika, Magistro baigiamasis darbas.
Gretinamoji kalbotyra (italų kalbotyra): Šiuolaikinės kalbotyros kryptys; Kiekybiniai ir kokybiniai tyrimo metodai; Bendroji fonologija; Bendroji morfologija, Bendroji sintaksė; Semantika ir pragmatika; Italų kalbos istorija iki XIX a. (italų k.); XIX–XX a. italų kalbos istorija (italų kalba), Italų dialektologija ir geolingvistika (italų k.), Magistro baigiamasis darbas.
Specializacijos:
1) Bendroji kalbotyra; 2) Taikomoji kalbotyra; 3) Gretinamoji kalbotyra.
Studento pasirinkimai:
Visų specializacijų studentams galimi rinktis šie dalykai: Gramatikos teorija; Kalbos filosofija; Kalba ir kultūra; Kalba ir tapatybė; Kognityvinė lingvistika; Kontrastyvinė lietuvių–italų kalbų gramatika (italų k.); Leksikografija; Leksinė tipologija; Teismo lingvistika; Terminologija; Žodžių darybos teorija; Etimologija; Bendravimo psichologija.
Pasirenkamųjų dalykų sąrašas nėra baigtinis, iškilus poreikiui, jis planuojamas plėsti ir koreguoti.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Tai dalykinė trijų specializacijų – bendrosios, taikomosios ir gretinamosios kalbotyros – programa, sudaranti galimybes studentams išplėsti savo, kaip kalbotyros specialisto, dalykines kompetencijas, tapti universalesniais kalbotyros specialistais.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės: absolventai galės dirbti tiriamąjį, taikomąjį ir pedagoginį darbą mokslo, kultūros, švietimo, kalbos politikos srityse, žiniasklaidoje, knygų leidyboje.
Tolesnių studijų galimybės:
galimybė tęsti studijas kalbotyros doktorantūroje.