Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Klasikinė (lotynų ir senovės graikų) filologija (anglų k. - Classical (Latin and ancient Greek) philology)

Studijų krypties grupė

Humanitariniai mokslai

Studijų kryptis

Klasikinės studijos

Švietimo sritis

Kalbos

Švietimo posritis

Kalbų studijos

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Humanitarinių mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6114

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-25

Akreditavimo vertinimo išvados

SV4-72_VU_Classical (Latin and Ancient Greek) Philology_B_2017.pdf

Valstybinis kodas

6121NX015

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450231

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2017-05-15
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Studijų programos tikslas – parengti klasikinės filologijos bakalaurą, gerai mokantį lotynų ir senovės graikų kalbas, gerai išmanantį Senovės Graikijos ir Romos istoriją, kultūrą, literatūrą, filosofiją. Supažindinti studentus su teoriniais senosios graikų ir lotynų kalbų aspektais, pagrindiniais antikinės literatūros etapais, su svarbiausiais antikinės kultūros dalykais, su pagrindinėmis antikinės filosofijos problemomis. Suteikti bendrąjį filologinį išsilavinimą, ugdyti gebėjimus savarankiškai analizuoti kalbos ir literatūros raiškos formas. Mokyti vertimo pradmenų bei formuoti vertimo iš lotynų ir senosios graikų kalbų įgūdžius. Ugdyti studentų savarankiškumą, analitinį mąstymą bei atvirumą kitoms kultūroms.
Studijų rezultatai:
Studentai gebės:
- analizuoti ir aiškinti senosios graikų ir lotynų kalbos reiškinius įvairiais požiūriais (fonetiniu, morfologiniu, istoriniu ir kt.);
- lyginti antikinių kalbų reiškinius su lietuvių kalbos reiškiniais, nustatyti ir paaiškinti jų panašumus ir skirtumus;
- gebės suprasti, savarankiškai versti ir komentuoti antikinį bei neolotynišką tekstą, įžvelgdami į literatūrinį, istorinį bei kultūrinį jo kontekstą;
- dirbdami leidybos, terminologijos, leksikografijos, šaltinių tyrimo srityse rengti ir tvarkyti tekstus;
- analizuoti ir vertinti antikinės (graikų ir romėnų) literatūros reiškinius žanriniu ir stilistiniu požiūriu, vartodami atitinkamą terminiją ir reikiamus metodus;
- suvokti antikinės literatūros vietą platesniame Vakarų literatūros ir LDK tradicijos kontekste;
- analizuoti ir susieti įvairius Antikos kultūros bendrąja prasme (istorijos, meno, filosofijos, literatūros ir pan.) reiškinius ir suvokti juos kaip visumą;
- atpažinti ir paaiškinti Antikos kultūros elementus vėlesnėse kultūrinėse epochose bei dabarties reiškiniuose;
- versti (redaguoti) įvairius tekstus, daryti bibliografinius aprašus, dirbdami vertimų biuruose, leidyklose, redakcijose, bibliotekose ar kitur;
- atlikti nesudėtingus tyrimus, pasitelkdami šiuolaikines informacines technologijas (tekstynus, duomenų bazes, kalbos apdorojimo programas ir kt.).
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Užsiėmimų formos (paskaitos, pratybos, seminarai, savarankiški darbai ir kt.) ir metodai (įtraukianti paskaita, probleminis dėstymas, audio-/video- medžiagos demonstravimas, diskusijos, grupinis darbas, projektinis darbas ir kt.) kiekvieno dalyko atveju pasirenkami taip, kad padėtų studentams optimaliai įvaldyti kurso medžiagą ir realizuotų tam kursui keliamus tikslus bei siekius. Kadangi didžiąją klasikinės filologijos studijų dalį sudaro antikinių kalbų (graikų ir lotynų) bei kitų užsienio kalbų mokymasis, šioms disciplinoms daugiausia taikomos pratybų ir seminarų formos. Teorinės disciplinos, reikalaujančios vizualinės medžiagos, dėstomos pasitelkiant filmų, skaidrių ir kitokios vaizdinės medžiagos demonstravimą. Ir seminarų, ir paskaitų metu pirmenybė teikiama aktyviai veiklai: vyksta dėstytojo ir studentų dialogas, grupės diskusijos, studentai rengia ir skaito pranešimus, pristato, analizuoja tekstus ir komentuoja savo parengtus klasikinių tekstų fragmentų vertimus, formuluoja argumentus ir juos kritiškai vertina, teoriškai pagrindžia konkrečius nagrinėjamus kalbinius ir literatūrinius reiškinius. Neišvengiami ir tradiciniai memorizacijos (įsiminimo), įvairių skaitymo, rašymo pratybų metodai, kuriais įtvirtinamos elementarios lotynų ir senosios graikų kalbų žinios.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Gali būti atliekamas nuolatinis, tarpinis ir galutinis dalyko (modulio) studijų pasiekimų vertinimas. Galutinis dalyko (modulio) studijų pasiekimų įvertinimas gali būti sukauptas pažymys, kurio sudėtis apskaičiuojama pagal proporcijas, numatytas dalyko (modulio) apraše. Egzaminuojama raštu ir žodžiu, taikant kaupiamąjį vertinimą. Vertinimo strategija pasirenkama atsižvelgiant į siekiamus studijų rezultatus ir vertinimo metodus. Pagrindiniai vertinimo metodai yra: testai (uždarojo ir atvirojo tipo užduotys), pranešimai žodžiu, rašiniai, referatai, rašto darbai, projektai.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Klasikinės filologijos studijų krypties dalykų apimtis – 180 kreditų.
Kalbotyra (10 kr.): Kalbotyros įvadas, Graikų ir lotynų kalbų istorinė gramatika
Literatūra ir kultūra (25 kr.): Literatūros teorijos įvadas, Graikų literatūros istorija,
Romėnų literatūros istorija,Graikijos ir Romos istorija I–II, Klasikinės filologijos įvadas I/II (Antikinė mitologija),
Klasikinės filologijos įvadas II/II (Skaitmeninės technologijos klasikinėje filologijoje)
Klasikinių (lotynų ir senovės graikų) kalbų ir tekstų studijos (110 kr.): Senoji graikų kalba ir autoriai I–IV, Lotynų kalba ir autoriai I–IV, Graikų autoriai ir antikinė eilėdara I–II, Lotynų autoriai ir antikinė retorika I–II, Graikų autoriai I–II, Lotynų autoriai I–II
Praktika (15 kr.)
Kursinis darbas (5 kr.)
BA darbas (15 kr.)
Specializacijos:

Studento pasirinkimai:
Studentai gali rinktis arba su Antikos studijomis ir jos recepcija susijusius pasirenkamuosius dalykus (30 kr.): Antikos kultūra ir menas, Antikos filosofija, Lotyniškoji Lietuvos literatūra, LDK ir Prūsų Lietuvos literatūra, arba iš bendrafakultetinių pasirenkamųjų dalykų sąrašo (15 kr.). Be to, per pirmuosius dvejus studijų metus studentams siūloma patobulinti antrosios (šiuolaikinės) užsienio kalbos įgūdžius. Siūloma rinktis tas kalbas, kurios yra labiausiai reikalingos mokslinei literatūrai, susijusiai su studijų krypties dalykais, skaityti: vokiečių, prancūzų, italų.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Klasikinės filologijos studijų programa yra vienintelė Lietuvoje tokio pobūdžio studijų programa, rengianti klasikinės filologijos bakalaurus. Ši programa yra unikali ir ypač svarbi Lietuvos kultūrai, nes rengia aukštos kvalifikacijos specialistus, gerai mokančius antikines kalbas, išmanančius Antikos kultūrą plačiąja prasme ir galinčius dirbti įvairiose srityse.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
versti ir rengti spaudai lotyniškus ir graikiškus Antikos, Viduramžių, LDK lotyniškosios literatūros tekstus; dirbti įvairiose institucijose kultūros, švietimo srityse, žiniasklaidoje, knygų leidyboje, muziejuose, archyvuose, bibliotekose, leidyklose, redakcijose, kai reikia gero bendrojo humanitarinio išsilavinimo, klasikinės filologijos bei užsienio kalbų žinių ir gebėjimų.
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventai gali studijuoti antrosios pakopos klasikinės filologijos ar kitas humanitarinių ir socialinių mokslų studijas.