Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Praktinė filosofija (anglų k. - Practical Philosophy)

Studijų krypties grupė

Humanitariniai mokslai

Studijų kryptis

Filosofija

Švietimo sritis

Humanitariniai mokslai

Švietimo posritis

Filosofija ir etika

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Antrosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Humanitarinių mokslų magistras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Magistro diplomas, 7116

Būtinas minimalus išsilavinimas

Aukštasis universitetinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

120
Nuolatinė, 2, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-1

Akreditavimo vertinimo išvados

VDU_Practical Philosophy MA.pdf

Valstybinis kodas

6211NX040

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

7470223

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-01
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Programos akreditavimo vertinimo išvados

Studijų programos tikslas(-ai):
Ši magistrantūros studijų programa skirta rengti aukščiausios kvalifikacijos specialistus, kurie būtų įgiję filosofinius įgūdžius ir gebėtų juos taikyti praktiškai tiek filosofinių problemų analizės srityje, tiek atskleidžiant humanitarinių ir gamtos mokslų filosofines prielaidas, tiek interpretuojant šiuolaikinius etinius, socialinius, politinius, estetinius bei kultūrinius fenomenus. Praktinės filosofijos magistras yra aukštos kvalifikacijos humanitarinių mokslų srities filosofijos specialistas, įsisavinęs kaip klasikinės taip ir naujausios praktinės filosofijos teorijas bei metodus, sugebantis pritaikyti turimas žinias pedagogikos, švietimo ir mokslinių tyrimų veikloje, gebantis praktiškai spręsti ir argumentuotai analizuoti daugelį šiuolaikinio globalaus pasaulio problemų, mokantis vesti tarpasmenišką ir tarpkultūrinį dialogą.

Studijų rezultatai:

Pabaigę studijas gebės: Analizuoti ir interpretuoti filosofinius tekstus; • Raštu ir žodžiu argumentuotai formuluoti savo filosofinę poziciją; • Plėtoti tarpasmeninį ir tarpkultūrinį dialogą; • Taikyti fenomenologinį ir analitinį metodą sprendžiant įvairias humanistikos problemas; • Apmąstyti šiuolaikinę žmogaus situaciją pasaulyje; • Nagrinėti humanitarinių ir gamtos mokslų prielaidas; • Filosofiškai interpretuoti meno kūrinius; • Spręsti etines problemas; • Analizuoti šiuolaikinės kultūros tendencijas; • Kritiškai vertinti dabarties politinę situaciją.
Mokymo ir mokymosi veiklos:

Paskaitos, seminarai, savarankiškas individualus ir grupinis darbas.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Egzaminai, rašto darbai.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Antikos praktinė filosofija, Naujųjų laikų praktinė filosofija, Aktualios teorinės ir praktinės filosofijos sąlyčių problemos, Aktualioji socialinė ir politinė filosofija, Naujausiųjų laikų praktinė filosofija, Aktualioji estetika, Aktualioji etika, Šiuolaikinė filosofija, Kūno fenomenologija, Tiriamasis darbas Nr. 1, Tiriamasis darbas Nr. 2, Tiriamasis darbas Nr. 3.

Specializacijos:

-
Studento pasirinkimai:

Praktinė filosofija ir humanitariniai mokslai, Specialusis kursas, Viduramžių praktinė filosofija, Ekologinės sąmonės tyrimai, Komunikacinio proto kritika, Kultūros sociologijos tyrimų kryptys, Religijų tyrimo teorija ir metodologija, šiuolaikinės sociologijos teorijų kryptys, ritualo teorijos, Literatūros filosofija.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Ypatingas dėmesys programoje skiriamas tarpdalykiniams humanitarinių, socialinių ir gamtos mokslų ryšiams, kuriuos studijuojantieji privalo įsisavinti filosofinės refleksijos pagalba.