Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Istorija (anglų k. - History)

Studijų krypties grupė

Humanitariniai mokslai

Studijų kryptis

Istorija

Švietimo sritis

Humanitariniai mokslai

Švietimo posritis

Istorija ir archeologija

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Humanitarinių mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6116

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Ištęstinė, 5, Metais
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-11

Akreditavimo vertinimo išvados

Final report - History field 2020 - Vytautas Magnus University.pdf

Valstybinis kodas

6121NX044

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450222

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-01
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Programos akreditavimo vertinimo išvados

Studijų programos tikslas(-ai):
Pagrindiniai Istorijos programos tikslai – parengti plataus humanitarinio išsilavinimo tyrinėtojus, istorijos specialistus:
turinčius fundamentinį supratimą apie įvairius istorinio tyrimo proceso etapus – nuo informacijos atrankos, jos interpretacijos iki išplėtoto istorinio pasakojimo konstravimo.
gerai išmanančius esmines praeities tyrimo metodikas ir galinčius pritaikyti specialias istorinių tyrimų technikas savarankiškai atliekamiems moksliniams tyrimams.
turinčius įvairiapusių žinių apie skirtingas istorinių tyrimų sferas ir galinčius analizuoti pasirinktą problematiką platesniame subdisciplininiame, erdviniame ir chronologiniame kontekste.
žinančius giminingų akademinių disciplinų mokslinių tyrimų pagrindus ir problematiką bei gebančius bendradarbiauti su kitų mokslo šakų tyrėjais ir atlikti tarpdisciplininio pobūdžio tyrimus.
išmanančius praeities įvykių, reiškinių, procesų aktualumą dabarties visuomenei ir gebančius prisidėti prie istorinio paveldo saugojimo ir propagavimo ir platesnio pritaikymo šiuolaikiniams visuomeniniams poreikiams.

Studijų rezultatai:

Baigę Istorijos bakalauro studijų programą gebės:
1. nagrinėti istoriografijoje ir istoriniuose šaltiniuose esančią informaciją, ją sisteminti ir klasifikuoti.
2. vertinti šaltinių informacijos patikimumą ir autentiškumą, nustatant istorinius faktus.
3. kritiškai vertinti istoriografijoje pateikiamas praeities interpretacijas ir teorines įžvalgas.
4. analizuoti atskirą istorinį įvykį, reiškinį ar procesą bendrame istorinės epochos kontekste.
5. nagrinėti reikšmingus istorinės raidos aspektus platesnėje geografinėje ir chronologinėje perspektyvoje.
6. taikyti sukauptas specialybės žinias savarankiškai vykdant įvairaus pobūdžio istorinius tyrimus.
7. taikyti tradicinius ir naujus metodus bei tyrimo technikas moksliniame tiriamajame darbe
8. taikyti kitų mokslų sukauptas žinias ir teorines įžvalgas istorinių įvykių, reiškinių ir procesų analizei.
9. vertinti praeities įvykių įtaką šiuolaikiniams socialiniams, ekonominiams, politiniams ir kultūriniams reiškiniams ir procesams.
10. vertinti istorinio paveldo reikšmę dabarčiai bei pritaikymą visuomenės poreikiams.

Mokymo ir mokymosi veiklos:

Paskaitos, seminarai, savarankiškas darbas, praktikos, mokomosios literatūros skaitymas, literatūros bei šaltinių analizė, kursinių darbų rašymas, baigiamojo darbo rengimas.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studijų rezultatai vertinami semestro metu (rašomi tarpiniai atsiskaitymai, atsiskaitoma seminarų metu, rašomo referatai) ir baigiamojo egzamino metu. Egzaminai vyksta raštu. Studentų žinios yra vertinamo nuo 1 (vienetas) iki 10 (dešimt) balų. Egzamino vertinimai nuo 1 iki 4 yra nepatenkinami.

Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Galima gilinti žinias studijų kryptyje, pasirenkant specializuotus studijų krypties dalykus.
Studijų programos skiriamieji bruožai: