Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Baltijos šalių istorija (anglų k. - Baltic History)

Studijų krypties grupė

Humanitariniai mokslai

Studijų kryptis

Istorija

Švietimo sritis

Humanitariniai mokslai

Švietimo posritis

Istorija ir archeologija

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Antrosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Humanitarinių mokslų magistras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Magistro diplomas, 7108

Būtinas minimalus išsilavinimas

Aukštasis universitetinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

120
Nuolatinė, -, -
Nuolatinė, 2, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-11

Akreditavimo vertinimo išvados

Final report - History field 2020 - Klaipėda University.pdf

Valstybinis kodas

6211NX051

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

7470222

Finansinės grupės kodas

1.2

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2021-03-26
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti kompetentingus aukštos kvalifikacijos istorijos specialistus, gebančius efektyviai taikyti įgytas žinias bei pažintinius ir praktinius gebėjimus; konkuruoti humanitarinių ir socialinių mokslų specialistų darbo rinkoje, formuoti universalią atsakingą ir visuomeniškai aktyvią asmenybę
Studijų rezultatai:
Dalykinės žinios:
1. Suteikiamos žinios apie Baltijos regiono socialinę, politinę, kultūrinę ir karo istoriją; Baltijos regiono sąvokos prasmių įvairovę ir šio regiono erdvines sampratas; nacionalizmo raidą ir moderniosios visuomenės formavimosi procesus Baltijos regione.
Pažintiniai gebėjimai:
1. Gebėjimas taikyti sistemines europinius standartus atitinkančias žinias apie Europos ir Baltijos regiono istorijos raidą nuo viduramžių iki mūsų dienų; istorinių, politinių ir kultūrinių procesų suvokimas; kritinis ir analitinis tarpdalykis mąstymas; istorijos mokslo krypties metodologinė kompetencija; regioninės specifikos suvokimas, saugumo politikos ir karo istorijos specifikos suvokimas.
Praktiniai gebėjimai:
1. Parengti mokslinį darbą ir vykdyti mokslinę tiriamąją veiklą, interpretuoti ideologinius, politinius ir kultūrinius procesus; analizuoti mokslinius tekstus; lyginti ir analizuoti istorinius procesus kitų Europos valstybių ir Baltijos regiono šalių kontekste.
Perkeliamieji gebėjimai:
1. Gebėjimas reaguoti ir priimti būtinus sprendimus, taikantis prie besikeičiančios darbo rinkos poreikių.
Gebėjimas integruoti įvairių mokslo sričių faktus į vieningą sistemą, struktūriškai juos analizuoti;
pasiekiamos socialinės ir humanistinės kompetencijos, būtinos konstruktyviam bendravimui ir bendradarbiavimui.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Individualus darbas
Referatas
Konsultacijos
Diskusija
Praktikos
Šaltinių ir istoriografijos analizė
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Siekiant užtikrinti aktyvų studentų darbą per visą studijų semestrą bei objektyvų studijų rezultatų vertinimą, Universitete taikomas kaupiamasis vertinimas. Taikant kaupiamąjį vertinimą, studijų rezultatai įvertinami tarpiniais atsiskaitymais (seminaru, individualiu darbu, referatu ir kt.), o galutinis pažymys susumuoja tarpinių atsiskaitymų ir egzaminų pažymius. Studentui neatlikus ar neatsiskaičius už semestro užduotis ir nesurinkus pereinamojo balo − nustatyto skaičiaus tarpinių atsiskaitymų minimalaus balo − neleidžiama laikyti baigiamojo egzamino.
Studijų programa baigiama absolvento išsilavinimo įvertinimu – baigiamojo magistro darbo gynimu.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Baltijos regionas: mentalinės geografijos sampratos ir erdvinė vaizduotė
Visuomenė ir ūkis Baltijos regione (XV–XIX a.)
Mokslinis darbas 1
Nacionalizmas ir moderni visuomenė Vidurio Rytų Europos bei Baltijos regionuose XIX–XX a. pradžioje
Nacionalizmas Vokietijos istorijoje
Mokslinis darbas 2
Žydų istorija Baltijos regione ir Vidurio Rytų Europoje
Tautinių kultūrų paribiai Baltijos jūros regione
Mokslinis darbas 3
Baigiamasis magistro darbas
Kultūros paveldo vadyba
Mokslo filosofija
Lietuvos ir Rusijos santykiai 1918–1940 m.
Rytų ir Vakarų Prūsijos istorijos problemos XVI–XX a.
Lietuvių ir vokiečių santykiai XIX–XX a.
Viduramžių Lietuva lyginamosios socialinės istorijos aspektu
Mikroistorija: metodologija ir tyrimai
Holokausto istorija Rytų Europoje
Visuomenė ir konfesiniai procesai LDK XV–XVI a.
Kultūros paveldo vizualizacija
Specializacijos:
Lietuvos ginkluotos gynybos problemos tarpukariu Baltijos šalių kontekste
Baltijos jūros regiono karo istorija XVI-XIX a.
Karo istorijos istoriografija ir metodologija
Kryžiaus žygiai Baltijos regione: ideologija ir praktika
Fortifikacijos istorija
Karo minties ir karybos istorija
Pirmasis pasaulinis karas: Europos Rytų perspektyva
Partizaniniai judėjimai Rytų Europoje XX amžiuje
Studento pasirinkimai:
Pasirenkamasis specialybės arba specializacijos dalykas
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Nuo kituose Lietuvos universitetuose siūlomų II pakopos studijų programų ši skiriasi tuo, kad įgalina į svarbiausius Lietuvos istorijoje vykusius pokyčius pažvelgti plačiame Baltijos jūros regiono kontekste bei orientacija į karybos istorijos profilį. Paskaitų metu daugiausia dėmesio skiriama analizuoti Lietuvos ir Baltijos jūros regiono istorijos klausimus ankstyvaisiais naujaisiais (XVI–XVIII a.) ir naujausiais laikais (XIX–XX a.), ypač fundamentaliuosius konfesionalizacijos ir nacionalizmo epochose regione vykusius pokyčius.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Baltijos šalių istorijos magistrantūros studijų programa suteikia plačias ir gilias žinias apie Baltijos regiono istorijos raidą (nuo viduramžių iki mūsų laikų), orientuojantis į specifines šio regiono problemas ir istorinę patirtį. Paruoštas specialistas geba teoriškai ir praktiškai analizuoti viduramžių ir moderniųjų laikų istorinius įvykius, turi gerų metodinių ir teorinių pagrindų bei įgūdžių ir karo socialinės, ir politinės istorijos srityse, taip pat gerai suvokia regioninę specifiką.
Tolesnių studijų galimybės:
Turi teisę stoti į trečiosios studijų pakopos studijas Klaipėdos universitete arba kitose Lietuvos aukštojo mokslo institucijose ir užsienio universitetuose.