Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Baltijos šalių istorija (anglų k. - History of the Baltic States)

Studijų krypties grupė

Humanitariniai mokslai

Studijų kryptis

Istorija

Švietimo sritis

Humanitariniai mokslai

Švietimo posritis

Istorija ir archeologija

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Antrosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Humanitarinių mokslų magistras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Magistro diplomas, 7108

Būtinas minimalus išsilavinimas

Aukštasis universitetinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

120
Nuolatinė, -, -
Nuolatinė, 2, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavusi institucija, akreditavimo terminas

Studijų kokybės vertinimo centras, 2019-08-31

Akreditavimo įsakymas

SV6-28

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6211NX051

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

7470222

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Būsimieji istorijos magistrai, Baltijos šalių istorikai studijuoja: kultūrinę antropologiją, Baltijos regioną Rusijos tautinėje politikoje XIX a., Rytų ir Vakarų Prūsijos istorijos problemas XVI-XX a., visuomenę ir konfesinius procesus LDK XV-XVI a., Lietuvos ir Rusijos santykius 1918-1940 m., lietuvių ir vokiečių santykius XIX-XX a., nacionalizmą ir modernią visuomenę Vidurio Rytų Europos ir Baltijos regionuose XIX-XXI a. pradžioje, žydų istoriją Baltijos regione ir Vidurio Rytų Europoje, nacionalizmo problemą Vokietijos istorijoje, kultūros paveldo vadybą, medijų archeologiją, baltų visuomenę VI-XIII a., inovacijų strategijas ir kt.
Praktinės studijos nenumatytos.
Baltijos šalių istorijos studijų programa skirta asmenims, turintiems bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir siekiantiems tapti istorijos magistrais, Baltijos šalių istorikais.

Aprašymo santrauka anglų kalba

Future historians of Baltic countries study: cultural anthropology, Baltic region during Russian national policy of the 19th century, historical problems of 16–20th century Eastern and Western Prussia, society and confessional processes of 15–16th century Grand Duchy of Lithuania, Lithuanian–Russian relations from 1918–1940, relations of Lithuanians and Germans in 19–20th centuries, nationalism and modern society of Middle East Europe and Baltic regions in 19–21st centuries, Jewish history in the Baltic and Middle East Europe, the problem of nationalism in German history, management of cultural heritage, archeology, Baltic society in 6–13th centuries, innovation strategies, etc.
Practical training is not envisaged.
The study programme for Baltic history is intended for persons who have a bachelor’s degree and wish to become historians of Baltic countries.