Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Katalikų teologija (anglų k. - Catholic Theology)

Studijų krypties grupė

Humanitariniai mokslai

Studijų kryptis

Teologija

Švietimo sritis

Humanitariniai mokslai

Švietimo posritis

Religija ir teologija

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Humanitarinių mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6116

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

300
Nuolatinė, 5, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

25/2010

Akreditavimo vertinimo išvados

AVEPRO_RVE_FCT_VMU_2021.pdf

Valstybinis kodas

6121NX046

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450221

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-01
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Programos akreditavimo vertinimo išvados

Studijų programos tikslas(-ai):
Katalikų teologijos studijų programa yra skirta parengti kvalifikuotus šiuolaikinės Katalikų teologijos problematikos tyrinėtojus, kurie gebės dirbti įvairiose katalikiškose institucijose, pritaikydami Katalikų Bažnyčios mokymą sielovadoje su jaunimu ir suaugusiais.
Studijų rezultatai:
Baigęs Katalikų teologijos studijų programą studentas gebės:
1. Filosofiškai interpretuoti pamatinius žmogaus egzistencijos klausimus.
2. Interpretuoti krikčioniškojo Apreiškimo turinį istoriniame ir šiandienos kontekste.
3. Pagrįsti autentišką Bažnyčios mokymą visose sielovadinės veiklos srityse.
4.Parengti įvairių amžiaus grupių asmenis sakramentams.
5.Organizuoti sielovadinį darbą parapijose, bažnytinėse organizacijose, valstybinėse institucijose.
6.Įgyvendinti parengtus projektus praktikoje dirbant komandoje.
7.Parinkti tinkamiausias Bažnyčios ir Valstybės bendradarbiavimo įvairiose srityse būdus.
8. Įvertinti ekumenizmo ir tarpreliginio dialogo vaidmenį sielovadai.
9. Kritiškai vertinti socialinį, kultūrinį, politinį šalies kontekstą, sprendžiant visuomenės raidos problemas, prisidedant prie šalies pažangaus, integralaus augimo.
10. Kompleksiškai aiškinti krikščionybės ir Katalikų Bažnyčios pozityvią įtaką asmeniui, visuomenei ir valstybei, tiek religinio ugdymo lygmeniu, tiek per viešą dialogą su indiferentiškąja visuomenės dalimi.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Mokymo(si) veiklos pasirenkamos, atsižvelgiant į išsikeltus studijų tikslus ir rezultatus. Naudojami inovatyvūs mokymo(si) metodai, orientuoti įstudentąir jo veiklą: diskusijos paskatų metu, mokymasis bendradarbiaujant, grupinis darbas, skatinantis aktyvųstudento dalyvavimą bei integralų mąstymą, įvairūs projektai, kūrybinės užduotys, konferencijos, mokymasis naudojant informacines technologijas. Pasirenkami tokie metodai, kurie įtraukia studentus įaktyvias žiniųpaieškas, skatina studentų sąmoningumą, atsakingumą, gebėjimą dirbti komandoje, analizuoti, kritiškai vertinti rezultatus.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Taikoma kaupiamojo vertinimo sistema. Pasirenkami tokie studijų rezultatų vertinimo būdai, kurie parodo, kąrealiai studentai išmoko, kokias žinias įgijo, kokius gebėjimus, vertybines nuostatas išsiugdė: egzaminai žodžiu ir raštu, atvejo analizė, mokslinės literatūros analizė, esė, referatas, pristatymai, praktikos dienoraštis, praktikos ataskaita, baigiamojo darbo pristatymas žodžiu – gynimas.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Studijų krypties dalykai (167 ECTS): Ontologija, Filosofinė etika, Antikos ir patristikos filosofijos istorija, Teologijos įvadas, Prigimtinė teologija, Gnoseologija, Specialybės kalbos kultūra: teologijos kalba, Religijos filosofija, Viduramžių ir renesanso filosofijos istorija, Filosofinė antropologija, Gamtos filosofija, Naujųjų ir naujausių laikų filosofijos istorija, Teologinė antropologija, Bendravimo psichologijos pagrindai, Bendras Šv. Rašto įvadas, Patrologija, Fundamentinė teologija (1): Dievo apreiškimas ir fundamentinė kristologija, Fundamentinė teologija (2): fundamentinė ekleziologija ir religijų teologija, Naujųjų amžių Bažnyčios istorija, Antikinė ir viduramžių Bažnyčios istorija, Katalikų Bažnyčios Lietuvoje istorija, Bendroji moralės teologija, Liturgija, Bažnytinis menas, Teologijos mokslinio darbo rengimo metodologija, Sinoptinės evangelijos ir Apaštalų darbai, Penkiaknygė, Trinitologija ir proktologija, Kristologija ir soteriologija, Pneumatologija ir malonės teologija, Ekleziologija ir mariologija, Spec. moralės teologija (1): teologinė ir socialinė etika, Spec. moralės teologija (2): bioetika, lytiškumo ir santuokinė etika, Eschatologija, Dvasingumo teologija, Sakramentologija, Pastoracinė teologija.
Dalykai skirti gilesnei specializacijai (41 ECTS): Pauliaus laiškai, Pranašai, Bažnytinių kanonų teisė (1), Katechetika, Išminties knygos, Bažnytinių kanonų teisė (2), Jono tradicija, Orientalinė teologija, Krikščioniškoji archeologija.
Praktika (15 ECTS): Teologijos praktika (pažintinė), Katalikų Bažnyčios Lietuvoje istorijos praktika (kvalifikacinė), Pastoracinės teologijos praktika (kvalifikacinė), Teologinė praktika (priešdiplominė).
Baigiamasis darbas (12 ECTS): Katalikų teologijos bakalauro baigiamasis darbas.
Specializacijos:


Studento pasirinkimai:

Studijų programos skiriamieji bruožai:
Katalikų teologijos fakultetas – vienintelis fakultetas Lietuvoje, įsteigtas ir patvirtintas Šventojo Sosto Vatikane. Fakultetas glaudžiai bendradarbiauja su Šventojo Sosto Katalikiškojo švietimo kongregacija, kuri konsultuoja programos rengimo ir kitais studijų bei mokslinės veiklos klausimais, atlieka fakulteto veiklos analizę. Šio bendradarbiavimo dėka Katalikų teologijos studijų programa yra turtingesnė turiniu ir struktūra. Teikiamas diplomas atitinka tiek Lietuvos Respublikos, tiek Šventojo Sosto reikalavimus. Diplomą pasirašo VDU Rektorius ir JE Arkivyskupas, kuris yra fakulteto Didysis kancleris.