Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Klasikinės studijos (anglų k. - Classical studies)

Studijų krypties grupė

Humanitariniai mokslai

Studijų kryptis

Klasikinės studijos

Švietimo sritis

Kalbos

Švietimo posritis

Kalbų studijos

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Antrosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Humanitarinių mokslų magistras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Magistro diplomas, 7114

Būtinas minimalus išsilavinimas

Aukštasis universitetinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

120
Nuolatinė, 2, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-25

Akreditavimo vertinimo išvados

SV4-80_VU_Classical Philology_M_2017.pdf

Valstybinis kodas

6211NX018

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

7470231

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2017-05-15
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas: rengti šiuolaikinės visuomenės poreikius atitinkančius aukštos kvalifikacijos klasikinės filologijos specialistus, gebančius orientuotis šiuolaikinio mokslo erdvėje, savarankiškai plėsti ir gilinti žinias, spręsti teorines ir praktines problemas bei atlikti mokslinius tyrimus tiek savo profesinės veiklos, tiek tarpdisciplininėje srityje, kritiškai mąstyti, savo veiklą grįsti humanizmo ir demokratijos vertybėmis.
Studijų rezultatai:
Programos absolventai gebės:
taikyti teorinius principus konkrečių
kalbinių reiškinių analizei, vertinti juos įvairiais (morfologijos, sintaksės, leksikologijos ir kt.) aspektais;
savarankiškai analizuoti, interpretuoti, versti klasikinį tekstą, atsižvelgdami į literatūrinį, istorinį bei kultūrinį kontekstą, įvertinti kalbinės, literatūrinės bei estetinės raiškos ypatybes;
analizuoti ir vertinti įvairių žanrų tekstus, atlikti tekstologinius tyrimus, apibendrinti empirinius duomenis bei formuluoti pagrįstas mokslines išvadas;
analizuoti Antikos civilizacijos reiškinius tipologiniu ir istoriniu aspektais, suvokti kultūros formų bei fenomenų įvairovę bei jų reikšmę;
remdamiesi klasikiniais tekstais aiškinti diachroninius bei sinchroninius socialinius ir politinius reiškinius, įvertinti jų įtaką vėlesnės visuomeninės bei humanistinės minties formavimuisi;
identifikuoti savo kaip tyrėjo interesus ir tyrimo sritis, formuluotis tyrimo uždavinius, pasirinkti tinkamą metodiką, aprašyti atlikto tyrimo rezultatus, juos apibendrinti ir pristatyti specialistų ir ne specialistų auditorijai;
efektyviai bendrauti ir bendradarbiauti grupėje: ginti savo nuomonę, vadovaujantis etikos principais;
prisiimti atsakomybę už veiklos rezultatus, vadovautis visuomenės gerovės ir savanorystės principais.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Studijos orientuotos į studentą. Kontaktinis darbas sudaro apie 26 proc. viso studento darbo krūvio. Programoje numatytos paskaitos, seminarai, konsultacijos su dėstytojais, savarankiškas užduočių atlikimas. Paskaitų metu taikomi ne tik klasikiniai informaciniai metodai (klasikinė paskaita, vaizdo ir garso įrašų demonstravimas, iliustravimas ar kt.), bet ir aktyvaus mokymo(si) metodai (įtraukiamoji paskaita, probleminis dėstymas ar kt.). Seminarai ir pratybos vyksta nedidelėmis grupėmis, pasitelkus į studentą orientuotus studijų metodus: grupės diskusiją, pranešimų rengimą ir skaitymą ir kt. Daug dėmesio skiriama savarankiškoms studijoms – rašto darbams rengti, taip pat grįžtamajam ryšiui vertinant ir aptariant grupės kolegų atliktus darbus. Rengiant baigiamąjį darbą atliekamas tyrimas, pagrįstas mokslinės literatūros studijomis, studentų savarankišku darbu, empirinių duomenų apibendrinimu ir problemų sprendimu.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Pagrindinis studijų rezultatų vertinimo būdas yra egzaminas. Studentų pasiekimai vertinami ir taikant kaupiamąjį vertinimą; tokiu atveju egzaminas raštu (arba raštu ir žodžiu) sudaro tik dalį galutinio pažymio. Kitą dalį studentas sukaupia iš tarpinių atsiskaitymų –pranešimų, rašto darbų ir kitų užduočių įvertinimų. Konkrečios proporcijos ir pažymio skaičiavimo formulė priklauso nuo studijų dalyko siekinių ir jo specifikos. Magistro baigiamojo darbo atveju vertinamas pats darbas ir jo pristatymas bei gynimas. Studentų pasiekimai vertinami balais nuo 1 (labai blogai) iki 10 (puikiai).
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai):

Klasikinės filologijos studijų programa sudaryta moduliniu principu, taikant 5 kreditų kartotinį. Mažiausia modulio apimtis – 5 kreditai, didžiausia – 15 kreditų (dviejų semestrų, po 7,5 kreditų per semestrą). 15 kreditų moduliai yra tik privalomieji pirmo ir antro studijų semestro dalykai, skirti teorinėms graikų ir lotynų kultūros reiškinių genezės, kaitos, sklaidos ir recepcijos studijoms;
programa yra daugiau kultūrinės, o ne lingvistinės pakraipos – iš 85 privalomųjų dalykų kreditų 35 kreditai skirti mokslinio teksto kūrimui ir magistro baigiamojo darbo rengimui, 50 kreditų – literatūros ir kultūros dalykai; iš 35 kreditų, skirtų pasirenkamiesiems dalykams, 10 kreditų sudaro lingvistiniai dalykai, 25 – literatūros ir kultūros dalykai;
programoje daug dėmesio skiriama teoriniam ir analitiniam darbui, susijusiam su antikinių šaltinių kontekstu bei intertekstu, recepcija bei šiuolaikinėmis interpretacijomis;
studijuojamos abi pagrindinės klasikinės filologijos šakos – graikų ir lotynų. Kiekvienos jų turinys pirmaisiais studijų metais dalijamas į du svarbiausius, chronologine tvarka (pagal kultūros laikotarpius) išdėstytus modulius: Archainės ir klasikinės graikų kultūros paradigmos (I semestras, 7,5 kr.), Helenizmo kultūrinės paradigmos (II semestras 7,5 kr.) ir Respublikos laikotarpio romėnų literatūra (I semestras, 7,5 kr.), Principato laikotarpio Romos literatūra ir kultūra (II semestras, 7,5 kr.). Trečiame ir ketvirtame semestruose gilinamasi į Antikos literatūros ir kultūros recepciją, Antikos estetinę bei politinę mintį bei jų perimamumą vėlesniais laikotarpiais. Didelis dėmesys skiriamas magistrantų mokslo tiriamajam darbui: pirmame semestre studentai pasirenka tyrimų sritį ir temą, kaupia medžiagą, antrame įgyja mokslinio teksto kūrimo metodologijos žinių - Mokslinio teksto kūrimas (5 kr.), tęsia šaltinių bei mokslinės literatūros studijas, savo darbo rezultatus pristato ir juos aptaria trečiame semestre per Mokslo tiriamojo darbo seminarus (10 kreditų), ketvirtame semestre parengia baigiamąjį darbą (20 kr.).
Programos branduolį įvairiais aspektais papildo pasirenkamieji 5 kreditų studijų krypties moduliai (Antikinių ir krikščioniškųjų šaltinių sankirtos, Graikų lyrika, Viduramžių kultūros tekstai, Antikinė biografija ir hagiografija, Antikinė istoriografija, Antikos mokslas, Epistolika ir epistolografija antikinėje ir LDK literatūroje) bei interdisciplininiai teoriniai ar kitų krypčių dalykai (Metaforos teorija, Šiuolaikinės kultūros teorijos: fenomenologija, antropologija, poststruktūralizmas, Viduramžių kultūros tekstai, Mito kritika, Įvadas į literatūros standartų tipologiją, Šiuolaikinės teksto teorijos, Vedų kalba ir kultūra).
Specializacijos:

Studento pasirinkimai:
Renkantis pasirenkamuosius dalykus galima gilinti kalbotyros arba kultūros (literatūros, filosofijos, kultūros istorijos) žinias.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Tai vienintelė Lietuvoje klasikinių studijų antrosios pakopos programa;
programa orientuota į kvalifikuotų plataus kultūrinio spektro klasikinio paveldo ir jo recepcijos vėlesnėje Europos kultūroje tyrėjų bei Antikos, LDK, Lietuvos istorijos mokslinių šaltinių tyrėjų bei vertėjų rengimą ir apima dvi klasikinės filologijos šakas (senovės graikų ir lotynų filologiją) bei klasikinės kultūros recepcijos studijas;
reikšmingas šios programos privalumas yra klasikinio išsilavinimo derinimas su lituanistiniais (LDK kultūros ir literatūros) tyrimais.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventai gali dirbti pedagoginį ir mokslo tiriamąjį darbą mokslo institutuose ir švietimo įstaigose; versti lotyniškus ir graikiškus tekstus, juos redaguoti bei komentuoti; dirbti įvairiose kultūros institucijose bei kito tipo įstaigose ir įmonėse, kurių darbo specifika reikalauja plataus humanitarinio išsilavinimo, gebėjimo kritiškai ir kūrybiškai mąstyti, prisiimti atsakomybę už savo veiklos rezultatus, generuoti naujas idėjas, nusiteikimo nuolat mokytis.

Tolesnių studijų galimybės:
Absolventai gali tęsti studijas filologijos, filosofijos, istorijos ir kitų krypčių doktorantūroje Lietuvos ir užsienio universitetuose.