Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Menų istorija, kritika ir medijos (anglų k. - Art History, Criticism and Media)

Studijų krypties grupė

Humanitariniai mokslai

Studijų kryptis

Menotyra

Švietimo sritis

Menai

Švietimo posritis

Dailė

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Humanitarinių mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6116

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Ištęstinė, 5, Metais
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-13

Akreditavimo vertinimo išvados

Report_VDU_History_and_Theory_of_Arts_2020.pdf

Valstybinis kodas

6121NX048

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450213

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-01
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Programos akreditavimo vertinimo išvados

Studijų programos tikslas(-ai):
Parengti kvalifikuotus menotyrininkus, mokančius atlikti įvairių rūšių meno objektų bei reiškinių tyrimus, įvertinti juos meninės ir istorinės vertės požiūriu bei pristatyti visuomenei.
Studijų rezultatai:
Programos absolventas gebės:
1. Analizuoti įvairių laikotarpių meno objektus ir reiškinius pasaulio kultūriniame ir socialiniame kontekste.
2. Panaudoti menotyros mokslo metodus ir teorijas meno objektų ir reiškinių analizėje.
3. Taikyti įvairius menotyros žanrus, rašant meno istorijos ir kritikos tekstus.
4. Integruoti skirtingų meno rūšių (architektūros, dailės, fotografijos, teatro, kino, muzikos, judesio) žinias atliekant menotyrinius tyrimus.
5. Vertinti įvairių laikotarpių Lietuvos meno objektus ir reiškinius, siejant juos su pasaulio meniniais procesais.
6. Vertinti meno objektus ir reiškinius meninės ir istorinės vertės požiūriu.
7. Organizuoti meno renginius kultūros ir švietimo įstaigose bei organizacijose.
8. Diskutuoti apie įvairius meno ir kultūros reiškinius viešoje erdvėje.
Mokymo ir mokymosi veiklos:

Įgyvendinant programą bei siekiant užtikrinti, kad studentams būtų sudarytos visos sąlygos pasiekti studijų rezultatus studijų metu naudojami įvairūs mokymo(-si) metodai, atitinkantys atskiro dalyko (modulio) specifiką: darbas auditorijose (paskaitų ir seminarų metu), probleminės diskusijos mažose grupelėse, savarankiška studijų medžiagos analizė, savarankiškas individualios užduoties atlikimas, grupinės užduoties atlikimas, atvejo studija, projektinė veikla, vieši darbų pristatymai ir aptarimai. Atsižvelgiant į studijų dalyko tikslus, naudojamos interaktyvios studijų priemonės, vaizdinė medžiaga. Studentai skatinami aktyviai dalyvauti paskaitose ir seminaruose, diskutuoti, formuluoti probleminius klausimus ir kritiškai vertinti aplinkos reiškinius.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Kiekvieno studijų programos dalyko studijos baigiamos studento žinių bei gebėjimų įvertinimu dešimties balų vertinimo sistemoje. Studentų studijų pasiekimai vertinami kolokviumų, kitų tarpinių atsiskaitymų (namų darbų, individualių bei komandinių užduočių) ir egzamino (arba studento savarankiškai atlikto kūrybinio projekto) būdu. Galutinis pažymys integruoja tarpinių atsiskaitymų ir egzamino (arba studento savarankiškai atlikto kūrybinio projekto) pažymius. Egzamino (arba studento savarankiškai atlikto kūrybinio projekto) pažymys turi sudaryti 50 % galutinio pažymio. Tarpinių atsiskaitymų atskirų dedamųjų svorį galutiniam pažymiui nustato ir pirmųjų užsiėmimų metu paskelbia dalyko dėstytojas.

Specializacijos:

-
Studento pasirinkimai:

1. Studentai renkasi 8 studijų krypties dalykus (24 kreditai) iš pasirenkamųjų studijų krypties dalykų sąrašo, kurį sudaro Fotografijos istorija, Judesio meno istorija, Taikomosios dailės istorija, Europos dailė nuo romantizmo iki moderno, Lietuvių kinas, Landšafto architektūra, Meno projektų organizavimas ir analizė, Muzikinio teatro istorija, Atlikėjų menų tyrimų istorija, Lietuvos etninė architektūra ir dailė, Lietuvos dramos raida, Urbanistika, Lietuvos fotografijos istorija, Teatro kritika, Dailėtyros istorija, Lietuvos muzikos istorija, Režisūros istorija, Dizaino istorija, Dailės kritika, Architektūros kritika.
2. Studentai renkasi 4 bendrojo universitetinio lavinimo dalykus (16 kreditų) iš keturių dalykų grupių: biomedicinos ir fiziniai mokslai (Aplinkotyra, Astronomija, Biologija, Informacinės visuomenės technologijos, Statistika); humanitariniai mokslai (Senoji lietuvių pasaulėžiūra, Retorika ir komunikacija, Kultūros istorija, Religijotyra); menai (Architektūra, Audiovizualinis menas, Dailė, Fotografija); ekonomika ir vadyba (Ekonomika, Verslininkystės įvadas, Vadyba, Ekonominė geografija).
3. Studentai renkasi 4 dalykus (16 kreditų) iš bendrauniversitetinių, kiekvienais mokslo metais Rektoriaus įsakymu tvirtinamo laisvai pasirenkamų dalykų sąrašo, kurį sudaro įvairios užsienio kalbos ir tokie dalykai kaip Antikinė mitologija, Arabų kraštų kultūra, Visuomenės sveikata, Netradicinės religijos, Lytiškumo etika, Klasikinis ir modernus marketingas, Lyčių psichologija ir pan.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
-