Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Prancūzų filologija (anglų k. - French philology)

Studijų krypties grupė

Humanitariniai mokslai

Studijų kryptis

Filologija pagal kalbą (diplome nurodant konkrečią kalbą)

Švietimo sritis

Kalbos

Švietimo posritis

Kalbų studijos

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių, prancūzų

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Humanitarinių mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6114

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121NX016

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450231

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2017-05-15
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Prisidėti prie šalies mokslinio potencialo vystymo rengiant aukščiausios kvalifikacijos prancūzų filologijos specialistus, kurie:
suvokia ir vertina kalbą, literatūrą, kultūrą kaip reiškinius, geba kūrybiškai dirbti ne tik individualiems tikslams, bet ir daugiatautės ir daugiakalbės, skirtingų kultūrinių tradicijų saistomos visuomenės gerovei ir socialinei sanglaudai;
grindžia savo darbą humanizmo ir demokratijos vertybėmis, bendražmogiškomis ir profesinės etikos normomis;
yra plataus akiračio, kūrybingi ir kritiškai mąstantys individai, atsakingi ir sąmoningi pilietinės visuomenės nariai, pasirengę aktyviai dalyvauti viešajame gyvenime, bendruosiuose kultūros ir socialinės kritikos debatuose.
Studijų rezultatai:
Studentai įgyja kalbos kaip fenomeno žinias, integruoja jas, siekdami konkrečių profesinių tikslų, analizuoja ir vertina kalbą kaip sistemą ir socialinį reiškinį, dirba grupėje. Įsisavina prancūzų ir frankofoniškos literatūros žinias, taiko jas, vertina prancūzų literatūrą pasaulinės literatūros kontekste, turi viešojo kalbėjimo gebėjimų, įsisavina vertimo iš prancūzų ir į prancūzų kalbą žinias, taiko jas leidybos srityje, suvokia pagrindinius vertimo principus, moka diskutuoti, įsisavina Prancūzijos istorijos žinias, įvairiais aspektais analizuoja literatūros kūrinius, suvokia Prancūzijos istorijos dimensiją, pristato savo idėjas ir tyrimų rezultatus, įsisavina Prancūzijos kultūros žinias, naudojasi jomis, komentuodami prancūziškus tekstus, pažįsta Prancūzijos kultūros įtaką pasaulinei kultūrai, įgyja metakognityvinį mąstymą, būtiną savarankiškoms studijoms.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Užsiėmimų formos (paskaitos, pratybos, seminarai) ir metodai (įtraukianti paskaita, diskusija, apskritasis stalas, minčių lietus, grupinis darbas yra orientuoti į studentus, akcentuojantys dėstytojo darbą, akcentuojantys dėstytojo vadovavimą ir studentų savarankiškas darbą.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Egzaminai žodžiu ir raštu, pristatymai, praktika. Studentų pasiekimai vertinami balais nuo 1 (labai blogai) iki 10 (puikiai).
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Prancūzų filologijos programos apimtis yra 240 kreditų, t.y. 8 semestrai po 30 kreditų.
Mokomoji ir profesinė praktika numatyta 8 semestre.
Studijų dalykai (moduliai);
Antikinė literatūra, kalbotyros įvadas, lotynų kalba, prancūzų kalbos fonetika, prancūzų kalbos morfologija, šiuolaikinė prancūzų kalba, literatūros teorijos įvadas, prancūzų kalbos leksikologija, šiuolaikinė prancūzų kalba 2, Prancūzijos istorija ir civilizacija, prancūziškai kalbančių šalių geografija ir istorija, prancūzų kalbos sintaksė, šiuolaikinė prancūzų kalba3, teksto poetika, užsienio kalba, bendrinė lietuvių kalba, klasikinis rusų romanas, lietuvių kalba, literatūros epochos ir procesai, senoji graikų kalba, prancūzų literatūra: viduramžiai – XVIII a., šiuolaikinė prancūzų kalba 4, užsienio kalba 2, lietuvių kalbotyros įvadas, modernizmo genezė ir raida, Prancūzijos istorija ir civilizacija, prancūzų literatūra: XIX a. – XX a., romanų filologijos įvadas, šiuolaikinė prancūzų kalba 5, paraliteratūros žanrai, tekstų ir dialogų gramatika, užsienio vaikų literatūra, užsienio kalba 3, kalbotyros arba literatūros semestrinis rašto darbas, lyginamoji prancūzų ir lietuvių kalbų stilistika, naujausių laikų prancūzų ir frankofoniškoji literatūra, prancūzų kalbos istorinė raida, prancūzų moterų literatūra, retorika, užsienio kalba 4, bakalauro darbo seminaras, meninis vertimas, prancūzų kalbos registrai, bakalauro baigiamasis darbas, mokomoji ir profesinė praktika: prancūzų kaip užsienio kalbos mokymas, tekstynų lingvistika, meninis vertimas.

Specializacijos:

Studento pasirinkimai:
Galima pasirinkti gretutinės krypties studijas, galima laisvai rinktis bendrųjų universitetinių studijų dalykus dalykus (ne mažiau kaip 15 kreditų), pasirenkamuosius lingvistikos ar literatūros dalykus.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Dalis studijų programos vykdoma užsienio kalba (prancūzų kalba);
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
• Versti ir rengti spaudai prancūziškus tekstus;
• Dirbti įvairiose institucijose kultūros, švietimo srityse, žiniasklaidoje, knygų leidyboje, muziejuose, archyvuose, bibliotekose, redakcijose, kur reikia bendrojo humanitarinio išsilavinimo;
• Dirbti turizmo ir kelionių biuruose;
• Gali dirbti mokytojais bendrojo lavinimo mokyklose.
Tolesnių studijų galimybės:
• Gali studijuoti magistrantūroje.